Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: Hlavný architekt mesta
28. február 2019

Mesto Nitra, v zastúpení primátorom mesta 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

Hlavný architekt mesta

Miesto výkonu práce: Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, 950 06 Nitra

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok

Mzdové ohodnotenie:  minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje  2195,00 € a odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Informácie o pracovnom mieste: 

Vedúca pozícia hlavného architekta mesta požaduje odborné obsadenie v oblasti územného plánovania, urbanizmu a architektúry, ktorého náplňou práce bude riadenie koncepčného pracoviska hlavného architekta, spolupráca s odbornými oddeleniami mesta, konzultácia a usmerňovanie investičných zámerov, zabezpečenie, príprava a spracovanie koncepčných a strategických materiálov a podkladov, publikácií, analýz, zadaní a štúdií v oblasti územného plánovania, urbanizmu a architektúry. Hlavný architekt bude ďalej poskytovať konzultačnú a poradenskú činnosť primátorovi mesta, mestskému zastupiteľstvu a ďalším orgánom mesta. Zodpovedá za spracovanie podkladov pre odborné stanoviská mesta k investičnej činnosti, prípravu podmienok pre verejné obstarávania architektonických, urbanistických a inžinierskych služieb, prípravu materiálov na rokovania mestského zastupiteľstva a jeho komisií. Iniciatívne prináša návrhy v oblasti územného plánovania, urbanizmu a architektúry a zabezpečuje stretávanie sa s občanmi a komunikáciu problematiky v danej oblasti verejnosti.

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • odborný rast
 • príspevok na stravovanie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Požadovaný stupeň vzdelania

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v oblasti architektúry a urbanizmu

Iné kritériá a požiadavky

 • prax v oblasti územnoplánovacej činnosti a architektúry najmenej 5 rokov po nadobudnutí vysokoškolského vzdelania
 • znalosti a orientácia pri práci s územnými plánmi
 • znalosť legislatívy v oblasti územného plánovania (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii)
 • občianska bezúhonnosť
 • seriózne vystupovanie, komunikatívnosť, bezkonfliktnosť, flexibilita, kreativita, spoľahlivosť, schopnosť samostatne rozhodovať
 • manažérske a organizačné schopnosti
 • schopnosť analyticky a koncepčne myslieť, riešiť konflikty, odborne argumentovať a vysvetlovať riešenú problematiku
 • jazykové znalosti – anglický jazyk
 • autorizácia AA SKA výhodou
 • práca s PC, MS Office, CAD a 3D software
 • vodičský preukaz skupiny B

Zoznam  požadovaných dokladov:

 • žiadosť
 • profesijný životopis
 • prehľad o doterajšej práci – portfólio riešených projektov
 • motivačný list objasňujúci záujem o danú pozíciu, predstavu rozvoja – vízie mesta v súvislosti s príchodom nových investícií a predstava budúceho rozvoja a personálneho obsadenia tímu hlavného architekta v rozsahu max 4xA4
 • údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby Mesta Nitry
 • písomný súhlas uchádzača so zverejnením profesijného životopisu uchádzača
 • získané certifikáty alebo osvedčenia, vítaný je najmä platný preukaz odbornej spôsobilosti uchádzača na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie podľa § 2a stavebného zákona č. 50/1976 v znení neskorších predpisov (nie je podmienkou)

Očakávaný termín nástupu:

                                                           dohodou

Dátum a miesto podania žiadostí

Kandidáti na funkciu „Hlavný architekt mesta“ zašlú  poštou alebo  doručia svoje písomné prihlášky do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „Osobný pohovor  – Hlavný architekt mesta“ najneskôr  dňa 22.3.2019  na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,    950 06 Nitra. Platí odtlačok prezentačnej  pečiatky Mesta Nitry.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru s členmi odbornej výberovej komisie. V rámci osobného pohovoru bude od účastníkov požadované prezentovať výsledky svojej odbornej činnosti (s použitím portfólia alebo spracovanej prezentácie), zodpovedať otázky komisie a riešenie prípadovej štúdie alebo modelovej situácie. Termín výberového konania bude uchádzačom spĺňajúcim podmienky výberového konania oznámený písomne prostredníctvom pozvánky.

Kontaktné osoby:

Katarína Koprdová, referent pre ľudské zdroje, tel. 037/6502244, e.mail: Katarina.Koprdova@msunitra.sk

 

Súbory na stiahnutie:

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície – Hlavný architekt mesta  Ikona súboru pdf (734.4 KB)

                                                                                                         


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022