Voľné pracovné miesto - referent pre účtovanie
14. máj 2019
Mesto Nitra, v zastúpení primátorom mesta  hľadá zamestnanca na pracovnú pozíciu referenta pre účtovanie.

Mesto Nitra, v zastúpení primátorom mesta  hľadá zamestnanca na pracovnú pozíciu   

 • referenta pre účtovanie

 

s náplňou práce v rozsahu zabezpečovania  kolobehu  dodávateľských faktúr, ich  predkontácie  a zverejňovania,  zabezpečovania materiálov pre porady vedenia, mestskej rady a mestského zastupiteľstva, vyhotovovanie platobných poukazov k čerpaniu zo sociálneho fondu, účtovanie o pohyboch na sociálnom fonde, účtovanie potravinového účtu zariadení školského stravovania, príjmy a výdavky zariadení školského stravovania, sledovanie úhrad  účastníkov spoločného stavebného úradu, viesť evidenciu , upomínanie dlžníkov.

Miesto výkonu práce: Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, 950 06 Nitra

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 912,00 €,               a  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • príspevok na stravovanie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou 

Požadovaný stupeň vzdelania

 • minimálne úplné stredoškolské vzdelanie ekonomického smeru

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • samostatnosť,
 • logické myslenie,
 • práca s PC word, excel, v programe CORA GEO  Informačný systém samosprávy  výhodou
 • spoľahlivosť,
 • bezúhonnosť,

Zoznam  požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie na danú pracovnú poízíciu
 • profesijný životopis
 • čestné prehlásenie o ukončení najvyššieho vzdelania
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby Mesta Nitry

Dátum a miesto podania žiadostí

Kandidáti na funkciu „referent pre účtovanie “ zašlú  poštou alebo  doručia svoje písomné prihlášky do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „Osobný pohovor  referent pre účtovanie “ , na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,    950 06 Nitra.. Uchádzači môžu požadované dokumenty posielať aj mailom na e.mail: Katarina.Koprdova@msunitra.sk.  Termín uzávierky  najneskôr  dňa 10.06.2019. Platí odtlačok prezentačnej  pečiatky Mesta Nitry, resp. dátum doručenia mailom podanej žiadosti  do e-mailovej schránky zamestnávateľa.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Kontaktné osoby:

Katarína Koprdová, tel. 037/6502244, e.mail: Katarina.Koprdova@msunitra.sk


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022