Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Senior projektový manažér
23. december 2020

Mesto Nitra

v zastúpení primátorom mesta Marekom Hattasom

oznamuje voľné pracovné miesto na obsadenie funkcie :

„Senior projektový manažér“

 

Požiadavky na zamestnanca:

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: minimálne vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Počet rokov praxe: 5 rokov

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • praktické skúsenosti s riadením projektov podporených v rámci štrukturálnych fondov EÚ, resp. iných grantových mechanizmov sú podmienkou (minimálne 5 – ročná skúsenosť)
 • skúsenosti s riadením projektov vo verejnej správe výhodou
 • znalosti metód projektového riadenia
 • výborné organizačné a riadiace schopnosti
 • rozvinuté komunikačné zručnosti
 • certifikácia PRINCE 2 kľúčovou výhodou
 • certifikácia PMI alebo IPMA výhodou
 • dobré znalosti práce s Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, gantovými diagramami a s plánovacími nástrojmi (napr. MS Project, Easyproject, Asana alebo iné)
 • znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni výhodou
 • spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť proti stresu,
 • koncepčné a analytické myslenie
 • VP sk. B

 

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Pozícia je obsadzovaná pre implementáciu projektu Kreatívne centrum Nitra. Projektový manažér zabezpečuje projektové riadenie pre pridelený projekt vo všetkých fázach životného cyklu – po stránke organizačnej, koncepčnej a komunikačnej s využitím metodiky riadenia projektov organizácii:

 • riadi celý životný cyklus projektu vrátane predprojektovej prírpavy a inicializácie projektu
 • dohliada na plnenie cieľov jednotlivých častí projektu
 • riadi realizáciu a dosahovanie projektových výsledkov / výstupov podľa zadania projektu vrátane spolupráce pri procesoch verejného obstarávania, tvorbe zmlúv a pod.
 • zastrešuje komplexnú komunikáciu v projekte
 • riadi medziprojektové väzby a komunikáciu
 • plánuje kapacity projektu v spolupráci s líniovými vedúcimi
 • vypracováva a priebežne aktualizuje projektovú dokumentáciu
 • koordinuje a kontroluje činnosti projektového tímu
 • monitoruje a riadi riziká projektu a s nimi súvisiace eskalácie v rámci projektového riadenia a projektových štruktúr
 • vypracováva harmonogram prác pre realizovanie projektu
 • priebežne sleduje stav úloh podľa harmonogramu projektu
 • vypracováva a priebežne aktualizuje kapacitný plán a finančný plán projektu
 • zabezpečuje súlad projektových aktivít a rozpočtu so zmluvou a podmienkami financovania v prípade projektov financovaných z EŠIF / externých zdrojov

 

Miesto výkonu práce:   Mesto Nitra

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje  1.400,-

* brutto/mesačne, reálna mzda podľa skúseností a náročnosti pridelených úloh

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • možnosti vzdelávania a osobného rastu
 • možnosť sebarealizácie,
 • perspektívna práca
 • príspevok na stravovanie
 • stabilné sociálne prostredie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Zoznam  požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania  spolu s:

 • profesijným životopisom
 • zoznam referencií o riadených investičných a neinvestičných projektoch s uvedením relevantného kontaktu
 • čestným vyhlásením o bezúhonnosti
 • čestným vyhlásením o ukončení vzdelania
 • písomným súhlasom so zverejnením a spracovaním osobný údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účel výberového konania.  

Dátum a miesto podania žiadostí

Uchádzači  v termíne dňa 22.01.2021  do 12.00 hod.  odovzdajú svoje žiadosti v zapečatenej obálke, ktorá bude označená heslom: „Senior-projektový manažér“ osobne  do podateľne  Mestského úradu v Nitre alebo zašlú poštou na adresu:

MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,  950 06 Nitra , resp. elektronicky na e-mail:  Katarina.Koprdova@msunitra.sk .

Na oneskorené podané žiadosti o účasť  na osobnom pohovore  sa nebude prihliadať. 

 

Ak uchádzači doklady zašlú elektronicky, budeme požadovať, aby si originály dokladov priniesli so sebou na osobný pohovor.

 

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.

Zásada nediskriminácie:

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania  je pri osobnom pohovore zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch obdobných právnych vzťahoch ustanovuje  zákon  č.365/2004 Z. z.o rovnakom  zaobchádzaní v niektorých oblastiach a  o ochrane  pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

 


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022