Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Referent energetik
2. marec 2022

Mesto Nitra

v zastúpení primátorom mesta Marekom Hattasom

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

„referent energetik“

v odbore majetku Mestského úradu v Nitre.

 

Opis činnosti, právomoci a zodpovednosti:

 • Bilancuje, analyzuje a sleduje energetickú náročnosť budov, ktoré sú majetkom Mesta Nitra
 • Navrhuje a realizuje úsporné opatrenia
 • Analyzuje energetické dáta a navrhuje optimalizačné opatrenia za účelom zníženia nákladov na energie
 • Spracováva plán úspory energie a navrhuje úspory nákladov v energetike
 • Rieši a spracováva požiadavky vyplývajúce z legislatívy SR a EÚ v oblasti regulácie sieťových odvetví (podporné služby, regulačná elektrina a pod.)
 • Vedie evidenciu odberných miest elektrickej energie, plynu a tepla (energií) mesta a vykonáva činnosti súvisiace s agendou energetika mesta
 • Zabezpečuje podklady pre zmluvy na dodávku elektriny, plynu a tepla pre objekty Mesta Nitra
 • Zabezpečuje kontinuálne zásobovanie Mesta Nitra a zverených organizácií všetkými druhmi energie
 • Zabezpečuje vypracovania správ a štatistík v súlade s platnou legislatívou
 • Zabezpečuje podklady a spracováva povinné hlásenie SIEA
 • Spolupracuje pri zabezpečení nákupu energií pre Mesto Nitra a komunikuje s dodávateľmi energií pri riešení otázok súvisiacich s ich odberom
 • Zabezpečuje poradenskú činnosť pre ostatné odbory mesta pri riešení žiadostí a otázok súvisiacich s odberom energií
 • Spravuje objekty z pohľadu odberu energií a energetickej náročnosti, navrhuje a vyhodnocuje energetické úspory, vytvára reporty o spotrebách energie
 • Eviduje faktúry za energie a analyzuje ich, sleduje históriu spotreby podľa jednotlivých odberných miest a v celku za Mesto Nitra
 • Vedie evidenciu prúdovej hodnoty ističov na odberných miestach a navrhuje výmenu ističov pri hlásenej výmene spotrebičov
 • Zabezpečuje výborný technický stav všetkých energetických zariadení
 • Zabezpečuje poskytovanie podstatných informácií a noviniek z oblasti energetiky odborom a zamestnancom Mesta Nitra
 • Zodpovedá za zabezpečenie dodávky energií aj v prípade havarijných stavov
 • Kontroluje kvalitu dodávok energie

Miesto výkonu práce: Mesto Nitra, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, Nitra

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 1247,00 €,

v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača, odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • perspektívna práca
 • možnosť sebarealizácie,
 • príspevok na stravovanie
 • pracovné voľno s náhradou mzdy

a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou.

Garantujeme:

 • termín výplaty k 14. dňu v mesiaci
 • pravidelné odvody do Sociálnej a príslušnej zdravotnej poisťovne

Myslíme na budúcnosť:

 • poskytujeme príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

Požadovaný stupeň vzdelania:   

 • úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • VŠ vzdelanie I. stupňa
 • VŠ vzdelanie II. stupňa
 • v odbore
  • Energetika, elektroenergetika, elektrotechnika, stavebné, strojárske

Odborná prax: minimálna prax 5 rokov v oblasti energetiky

Iné kritériá a požiadavky:

Odborné znalosti / skúsenosti:

 • odborná skúsenosť v oblasti prípravy a spracovania trhových analýz v oblasti energetiky
 • schopnosť pomenovať kľúčové problémy a identifikovať alternatívy riešení
 • občianska bezúhonnosť
 • výborné komunikačné zručnosti
 • zodpovedný prístup k práci
 • spoľahlivosť
 • dôslednosť
 • analyzovanie a navrhovanie riešenie problémov
 • samostatnosť
 • organizovanie a plánovanie práce
 • počítačová gramotnosť: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook – pokročilý
 • vodičský preukaz sk. B

Zoznam požadovaných dokladov:

V prípade, že Vás naša ponuka zaujala, spĺňate všetky naše požiadavky zašlite svoj životopis v slovenskom jazyku, obsahujúci súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, čestným vyhlásením o ukončení požadovaného najvyššieho stupňa vzdelania a o získaní potrebných osvedčení

Dátum a miesto podania žiadostí:

Uchádzači požadované doklady doručte najneskôr v termíne dňa 23.03.2022 v zalepenej obálke, ktorá bude označená heslom: „.Energetik“ na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu, 950 06 Nitra alebo zašlite elektronicky na e-mail: Katarina.Koprdova@msunitra.sk. Platí odtlačok prezentačnej pečiatky Mesta Nitry resp. dátum doručenia e-mailom podanej žiadosti do e-mailovej schránky zamestnávateľa.

Informácia pre uchádzačov:

S Vašimi predloženými dokladmi sa budeme zaoberať a Vami poskytnuté informácie starostlivo posúdime.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme iba tých uchádzačov, ktorí budú zaradení do užšieho výberu.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo elektronicky.

 


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022