Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Referent dopravného urbanizmu a inžinieringu
22. marec 2021

Mesto Nitra

v zastúpení primátorom mesta   Marekom Hattasom

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

„referent dopravného urbanizmu a inžinieringu“

v odbore dopravy   Mestského úradu v Nitre,

Posudzuje projektové dokumentácie v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,  zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení. Zabezpečuje a vypracováva koncepčné materiály materiálov, štúdiá, generely, prognózy a rozvojových projektov, týkajúcich sa rozvojových programov na miestnej úrovni  (generel dopravy, koncepcie rozvoja dopravy a pod.). Pripravuje, schvaľuje a vyjadruje sa k výhľadovým prognózam, plánom, projektom, dokumentáciám, štúdiám a koncepciám v doprave a v  technickej infraštruktúre. Pripravuje materiály do komisií a orgánov mesta, týkajúcich sa rozhodujúcich a zásadných vecí v doprave a v cestnom hospodárstve. Posudzuje projektové dokumentácie pre územné rozhodnutia a stavebné konania z hľadiska súladu so schválenou ÚPD. Spolupracuje pri zabezpečovaní a obstarávaní dopravno-inžinierskej dokumentácie  pre potreby mesta.

Miesto výkonu práce:   Mesto Nitra, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, Nitra

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok 

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 983,00 €, v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača,  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • možnosť sebarealizácie,
 • perspektívna práca
 • príspevok na stravovanie
 • stabilné sociálne prostredie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Požadovaný stupeň vzdelania

 • ukončené stredoškolské vzdelanie stavebného zamerania oblasť technickej infraštruktúry
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie  druhého  stupňa v oblasti dopravy alebo stavebného zamerania   

 Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • občianska bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • skúsenosť s prácou v samospráve výhodou
 • znalosť platných právnych predpisov z oblasti územnej samosprávy a štátnej správy
 • samostatnosť, koncepčné myslenie, spoľahlivosť
 • analyzovanie a riešenie problémov, komunikácia (jednanie s ľuďmi), tímová práca
 • jazykové znalosti – Anglický jazyk (B2)
 • počítačové znalosti – AutoCAD, VISUM, MS Office, Aimsun – výhodou.

Zoznam  požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania  spolu s:

 • profesijným životopisom
 • čestným vyhlásením o ukončení najvyššieho vzdelania
 • čestným vyhlásením o bezúhonnosti
 • písomným súhlasom so spracovaním osobný údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.  

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum a miesto podania žiadostí

Uchádzači  požadované doklady doručte najneskôr v termíne dňa 16.04.2021  do 11.00 hod. v obálke, ktorá bude označená heslom: „ OD-dopravný urbanizmus “   na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu, 950 06 Nitra alebo zašlite elektronicky na e-mail : Katarina.Koprdova@msunitra.sk.  Platí odtlačok prezentačnej pečiatky Mesta  Nitry resp. dátum doručenia e-mailom podanej žiadosti  do e-mailovej schránky zamestnávateľa.

V prípade ak doklady zašlete elektronicky origináli dokladov budeme požadovať, aby ste si so sebou priniesli   na osobný pohovor.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo e-mailom.


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022