Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: koordinátor logistiky pre programy KC
28. január 2022

Oznámenie  o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu  pre implementáciu projektu Kreatívne centrum Nitra  kód ITMS2014+: 302031ADT3

Dátum zverejnenia:  26.1.2022 – 9.2.2022

Mesto Nitra

v zastúpení primátorom mesta   Marekom Hattasom

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

 „koordinátor logistiky pre programy KC “

 Víziou KCN je stať sa najväčším aktérom KKP so zameraním na organizovanie workshopov a verejných podujatí v oblasti scénického umenia, vizuálneho umenia, hudby, audiovízie a multimédií, remeselnej výroby.  

Informácie o pracovnom mieste:

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • zodpovedá za logistickú podporu pri realizácii programov vo fázach programov KC prípravnej, realizačnej a mimo realizačnej,
 • plánuje, riadi a zabezpečuje praktickú realizáciu konkrétnych odborných činností v rámci zverených programov KC súvisiacich s technickým a logistickým zabezpečením  workshopov, inkubátorov, akcelerátorov, projekt-Labov a iných aktivít,
 • spolupracuje s realizačným a programovým  tímom  pri podujatiach  KC,
 • koordinuje technických pracovníkov KCN a externých spolupracovníkov
 • buduje spolupracujúcu sieť partnerov, zmluvných dodávateľov, externých spolupracovníkov, dobrovoľníkov KKP pri poskytovaní podporných služieb,
 • ovláda technické parametre, štandardy  a požiadavky na nákup techniky, 
 • spolupracuje s verejným obstarávaním a ostatným tímom KC  pri nákupe techniky,
 • zodpovedá za administratívnu evidenciu techniky, jej funkčnosť, a technický stav jednotlivých objektov,
 • plánuje rozpočet v rámci technického zabezpečenia a zodpovedá za náklady
 • plánuje a koordinuje  technické zabezpečenie  programov v réžii vlastných technických zariadení KCN  alebo ich prenájmu,
 • plánuje  technicko-logistickú podporu a vypracováva návrhy k jednotlivým projektom KC,
 • zodpovedá za zabezpečenie vhodných priestorov na aktivity KCN,
 • zvláda s prehľadom stresové situácie a disponuje časovou flexibilitou na ad-hoc požiadavky produkčného tímu KC,
 • komunikuje s partnerskými organizáciami, hosťujúcimi expertmi programov,  lektormi  a verejnými inštitúciami pri zabezpečení technických požiadaviek na podujatia,
 • buduje spolupracujúcu sieť partnerov, zmluvných dodávateľov,  externých spolupracovníkov, dobrovoľníkov KKP pri poskytovaní podporných služieb,

Zamestnanecké výhody, benefity

 • možnosť sebarealizácie
 • perspektívna práca
 • príspevok na stravovanie
 • stabilné sociálne prostredie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Požiadavky na zamestnanca:

Požadované vzdelanie:  vysokoškolské II. stupňa

Počet rokov praxe:  3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • všeobecný prehľad a znalosť prostredia KKP  v danom regióne výhodou;
 • skúsenosti pri logistickej podpore projektov KKP, festivalov,   
 • plánovacie, organizačné a komunikačné schopnosti;
 • zodpovednosť, dôraz na bezpečnosť;
 • schopnosť práce v tíme, samostatnosť, flexibilita        

Jazykové znalosti

Anglický jazyk – Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

Balík Microsoft Office: Word, Excell, Outlook – pokročilý

Adresa zamestnávateľa:             Mesto Nitra, Štefánikova tr. č.60, Nitra 

Miesto výkonu práce:                  Nitra

Druh pracovného pomeru:         plný úväzok

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 1200,- € 

Základná zložka zmluvnej mzdy sa môže zvýšiť v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača. K základnej mzde je možnosť vyplatenia odmien v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zoznam  požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis a motivačný list
 • písomný súhlasom so spracovaním osobný údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • čestné prehlásenie o ukončení najvyššieho vzdelania
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti

Podanie žiadostí

Záujemcovia o pozíciu sa môžu prihlásiť prostredníctvom:

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria.

Kontaktná osoba:

Ing. Monika Antonuccio, referát ľudské zdroje, personalne@msunitra.sk, tel: 037/6502253

Zásada nediskriminácie:

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania  je pri výberovom konaní je zakázaná diskriminácia dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch obdobných právnych vzťahoch ustanovuje  zákon č.365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

Predpokladaný termín nástupu: dohodou


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022