Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva v Nitre, konané dňa 03.12.2018
28. november 2018

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 03.12.2018


Materiály a zvukový záznam k Ustanovujúcemu zasadnutiu MZ – 03.12.2018

Schválenie programu – 03.12.2018


Určenie overovateľov zápisnice – 03.12.2018


Voľba pracovných komisií – 03.12.2018


Voľba povereného poslanca – 03.12.2018


11.

Materiál č. 1646/2018

Návrh na zriadenie Mestskej rady v Nitre a voľba jej členov


12.

Materiál č. 1647/2018

Návrh na zriadenie stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre a voľba ich predsedov a členov z radov poslancov


13.

Materiál. 1648/2018

Návrh na zriadenie výborov v mestských častiach


14.

Materiál č. 1649/2018

Návrh na určenie sobášiacich poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre


15.

Materiál č. 1652/2018

Návrh na schválenie mesačného platu novozvolenému primátorovi mesta Nitry Marekovi Hattasovi


16.

Materiál č. 1650/2018

Návrh na schválenie mesačného platu primátora mesta Nitry Jozefa Dvonča s účinnosťou od 01.12.2018 do skončenia mandátu primátora mesta a žiadosť primátora mesta Nitry Jozefa Dvonča o náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku po skončení mandátu


17.

Materiál č. 1651/2018

Návrh  časového plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Nitre na mesiac december 2018 (návrh na zmenu uznesenia č. 146/2018-MZ zo dňa 17.05.2018 v znení uznesenia č. 385/2018-MZ zo dňa 15.11.2018) a na I. polrok 2019


18.

Materiál č. 1627/2018

Projektový zámer vytvorenia služieb Integračného a komunitného centra v Nitre


 

Diskusia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 03.12.2018


Návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre – 03.12.2018


Záver – 03.12.2018Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021