Poskytnutie finančného príspevku akreditovaným subjektom
17. apríl 2024

V zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v nadväznosti na platné Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 1/2005 o poskytovaní finančných príspevkov na vykonanie opatrení  sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v znení Dodatku č. 4 dáva Mestský úrad do pozornosti nasledovné informácie.

Mesto Nitra môže poskytovať akreditovanému subjektu, ktoré nie je centrom, a fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančný príspevok na vykonávanie opatrení (podľa § 71 ods. 1. písm. e) zákona č. 305/2005 Z. z.), ak o to akreditovaný subjekt požiada.

Akreditovaný subjekt, ktorý vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately môže do 30. júna kalendárneho roka požiadať Mesto Nitra o poskytnutie finančného príspevku na ďalší rozpočtový rok.

Žiadosť musí obsahovať:

  • základné identifikačné údaje o subjekte
  • doklad o akreditácii
  • popis projektu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre obyvateľov mesta Nitry
  • celkový rozpočet projektu
  • špecifikáciu požadovanej výšky finančného príspevku od mesta
  • špecifikáciu ďalších zdrojov financovania rozpočtu projektu


Žiadosť je potrebné v uvedenom termíne poslať poštou alebo osobne doručiť do podateľne Mestského úradu v Nitre na adresu: Odbor sociálnych služieb, Mestský úrad Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra

(OSS)
foto: ilustračné


Najčítanejšie správy
Grooming: čo je to a kto je ohrozený?
21. máj 2024
6. máj – Medzinárodný deň bez diét
3. máj 2024
Prečo sú online výzvy na sociálnych sieťach také…
5. apríl 2024
Veronika Tóthová: Deti do desiatich rokov by…
28. február 2024