Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: sociálny pedagóg
2. február 2021

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa:  Základná škola s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra

Kategória voľného pracovného miesta:  odborný zamestnanec v MŠ –  elokované pracovisko Orechov dvor, Nitra

Podkategória: sociálny pedagóg

Predpoklady:  v zmysle platnej právnej úpravy

Pracovný pomer na dobu: určitú

Platové podmienky:  v zmysle platnej právnej úpravy

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • doklady o ukončenom vzdelaní (podľa vyhlášky č. 1/2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, príloha č. 15 – sociálny pedagóg)
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte  najneskôr  do 22.02.2021 na adresu: Základná škola s materskou školou, Novozámocká 129, 949 05 Nitra

Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania OZ MŠ – neotvárať“.

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na adresu: ZŠ s MŠ, Novozámocká 129 Nitra. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí  nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor.

Ústny pohovor sa uskutoční dňa 25.02.2021 v čase od  11.00 – 12.00 hod. v priestoroch ZŠ s MŠ Novozámocká 129 Nitra a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní.

Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie opatrenie v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, vo forme preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovné miesto. Bližšie informácie nájdete na www.minv.sk/?romske-komunity-uvod, v časti Národné projekty.“

 

V Nitre, dňa 01.02.2021


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022