Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: „projektový/á manažér/ka“ na projektovú pozíciu Asistent projektového manažéra
23. marec 2021

Mesto Nitra

v zastúpení primátorom mesta  Marekom Hattasom

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

„projektový/á manažér/ka“

            Pozícia je obsadzovaná pre implementáciu projektu Kreatívne centrum Nitra (kód ITMS2014+: 302031ADT3) na projektovú pozíciu Asistent projektového manažéra.

Náplň práce:

 • administruje podklady k monitorovaniu, komunikuje s cieľovou skupinou projektu a ostatnými osobami a inštitúciami zapojenými do realizácie aktivít projektu alebo dotknutých realizáciou aktivít projektu a zbiera podklady od cieľovej skupiny
 • poskytuje projektovú podporu pre hlavného projektového manažéra (HPM) vo všetkých fázach projektu
 • zabezpečuje všetky administratívne činnosti, ako je príprava podkladov a dokumentácie, zber dát a ukazovateľov o stave projektu
 • koordinuje kalendáre HPM a zabezpečuje zápisy zo stretnutí
 • komunikuje s projektovým tímom a útvarmi zložiek MsÚ
 • poskytuje administratívnu, organizačnú a technickú podporu na plnenie cieľov jednotlivých častí projektu
  • zastrešuje komunikáciu medzi účastníkmi projektu
  • monitoruje a reportuje stav úloh podľa harmonogramu projektu pre HPM, Finančnému manažérovi (FM) a Monitorovaciemu manažérovi (MM)
 • poskytuje súčinnosť HPM, FM a MM pri sledovaní rozpočtu v rámci jeho čerpania a dohliada na procesnú správnosť projektového financovania z EŠIF / externých zdrojov

Požadovaný stupeň vzdelania

vysokoškolské vzdelanie II.stupňa

Požiadavky na zamestnanca:

 • riadenie projektov podporených v rámci štrukturálnych fondov EÚ, resp. iných grantových mechanizmov
  • praktické skúsenosti s administráciou projektov v rámci štrukturálnych fondov EÚ, resp. iných grantových mechanizmov (minimálne 3 – ročná skúsenosť)
  • skúsenosti s prácou vo verejnej správe/samospráve výhodou
  • výborné organizačné a komunikačné zručnosti
  • znalosť alebo certifikácia PRINCE 2 výhodou
 • znalosti s Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, s plánovacími nástrojmi (napr. MS Project, ClickUp, Asana alebo iné)
  • znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni výhodou
  • spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť proti stresu,
  • koncepčné a analytické myslenie

Miesto výkonu práce: Mesto Nitra

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje  1250,00 € môže sa zvýšiť v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača,  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • možnosť sebarealizácie,
 • perspektívna práca,
 • stabilné sociálne prostredie,
 • príspevok na stravovanie
 • DDS a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Zoznam  požadovaných dokladov:

 • žiadosť
 • profesijný životopis
 • čestné prehlásenie o ukončení najvyššieho vzdelania
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby Mesta Nitry

Dátum a miesto podania žiadostí:

Záujemcovia o pozíciu „projektový/á manažér/ka“ sa môžu prihlásiť prostredníctvom:

projektový/á manažér/ka

Termín doručenia prihlášok do podateľne je najneskôr dňa 6.04.2021 do 11.00 hod.

Zalepenú obálku označte „Prihláška-projektový/á manažér/ka“  Adresát: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,  950 06 Nitra

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo e-mailom.


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022