Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: „finančný manažér“ na projektovú pozíciu - Finančný manažér projektu
23. marec 2021

Mesto Nitra

v zastúpení primátorom mesta  Marekom Hattasom

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

„finančný manažér“

Pozícia je obsadzovaná pre implementáciu projektu Kreatívne centrum Nitra (kód ITMS2014+: 302031ADT3) na projektovú pozíciu – Finančný manažér projektu.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • zodpovedá za celkové finančné riadenie pri implementácii projektu Kreatívne centrum Nitra (KCN)
 • zabezpečuje dodržiavanie rozpočtu projektu v súlade so Zmluvou o NFP a platnou legislatívou SR
 • dohliada na efektívne využívanie finančných prostriedkov a oprávnenosť použitých výdavkov
 • zodpovedá za kontrolu a čerpanie finančných tokov projektu vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi mestom Nitra ako prijímateľom príspevku a sprostredkovateľským orgánom, ako poskytovateľom
 • plánuje a kontroluje čerpanie rozpočtu podľa alokovaných zdrojov pre KCN
 • sleduje oprávnenosť výdavkov v súlade s platným systémom finančného riadenia EŠIF
 • zabezpečuje ekonomické a finančné plánovanie, riadenie a koordináciu činností, ktoré sú naviazané na čerpanie NFP
 • sleduje a analyzuje finančné ukazovatele, včas identifikuje odchýlky od rozpočtu projektu a informuje príslušné orgány o zmenách
 • spolupracuje s hlavným projektovým manažérom a odbormi mestského úradu pri fázach implementácie projektu KCN a následnej realizácie
 • pripravuje, schvaľuje a kontroluje žiadosti o platbu, vykonáva zúčtovanie projektu
 • spolupracuje na príprave podkladov pre verejné obstarávanie realizované v rámci projektu

Požadovaný stupeň vzdelania

vysokoškolské vzdelanie II.stupňa

Požiadavky na zamestnanca:

 • praktické skúsenosti s finančným riadením projektov podporených v rámci štrukturálnych fondov EÚ, resp. iných grantových mechanizmov sú podmienkou (minimálne 5 – ročná skúsenosť)
  • skúsenosti s riadením projektov vo verejnej správe výhodou
  • znalosti metód projektového riadenia
  • organizačné a komunikačné schopnosti
  • certifikácia PRINCE 2 výhodou
  • certifikácia PMI alebo IPMA výhodou
  • dobré znalosti práce s Microsoft Word, Excel, PowerPoint, s plánovacími nástrojmi (napr. MS Project, CickUp, Asana alebo iné)
  • znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni výhodou
  • spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť proti stresu,
  • koncepčné a analytické myslenie

Miesto výkonu práce: Mesto Nitra

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje  1500,00 € môže sa zvýšiť v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača,  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou. 

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • možnosť sebarealizácie,
 • perspektívna práca,
 • stabilné sociálne prostredie,
 • príspevok na stravovanie
 • DDS a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Zoznam  požadovaných dokladov:

 • žiadosť
 • profesijný životopis
 • čestné prehlásenie o ukončení najvyššieho vzdelania
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby Mesta Nitry

Dátum a miesto podania žiadostí:

Záujemcovia o pozíciu „finančný/á manažér/ka“ sa môžu prihlásiť prostredníctvom:

Termín doručenia prihlášok do podateľne je najneskôr dňa 6.04.2021 do 11.00 hod.

Zalepenú obálku označte „Prihláška- finančný/á manažér/ka“  Adresát: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,  950 06 Nitra

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo e-mailom.


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022