Odbor kultúry

Odbor kultúry zabezpečuje občianske obrady, kultúrno-osvetovú činnosť, udeľovanie ocenení, evidenciu subjektov pôsobiacich v kultúre, kontrolnú činnosť, evidenciu, ochranu a reštaurovanie pamätihodností, povoľovanie používania mestských symbolov, dotačnú politiku mesta v oblasti kultúry a ochrany kultúrnych pamiatok a pamätihodností, pripravuje podujatia z rôznych odborov a žánrov profesionálnej i amatérskej umeleckej činnosti, participuje na medzinárodných projektoch a na spracúvaní strategických dokumentov v oblasti kultúry a tiež rozličným spôsobom spolupracuje s kultúrnymi inštitúciami v Nitre i v rámci Slovenska. Prostredníctvom referátu kultúrnej infraštruktúry zároveň zabezpečuje prevádzku deviatich kultúrnych zariadení vo vlastníctve mesta Nitry, rieši materiálno-technické zabezpečenie podujatí organizovaných a spoluorganizovaných mestom Nitra, ohlásenia prevádzkarne a času predaja v obchode a v prevádzke služieb, oznámenia o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie na území mesta Nitry, povolenia na predaj na trhovom mieste a na použitie verejného priestranstva bez predaja.

Mesto Nitra vykonáva úlohy vyplývajúce z legislatívneho rámca v oblasti kultúry prostredníctvom odboru kultúry Mestského úradu v Nitre v zmysle zákona o obecnom zriadení a ďalších príslušných zákonov a nariadení, a to v nevyhnutnej súčinnosti s ostatnými útvarmi a odbormi a komisiou pre kultúru a kreatívny priemysel Mestského zastupiteľstva v Nitre.

Kontakty

Mgr. Dagmar Bojdová
vedúca odboru kultúry
číslo dverí: 213
dagmar.bojdova@msunitra.sk
Mgr. Pavol Ferčák
odborný referent kultúrnej infraštruktúry
číslo dverí: 214
pavol.fercak@msunitra.sk
Monika Hižová
referentka pre organizovanie trhov
číslo dverí: 215
hizova@msunitra.sk
Martin Hrivňák
referent pre prevádzku KZ
číslo dverí:
synagoga@nitra.sk
Mgr. Elena Klenková
referentka pre pamätihodnosti
číslo dverí: 214
elena.klenkova@msunitra.sk
Mariana Krajmerová
referentka pre kultúru
číslo dverí: 116
mariana.krajmerova@msunitra.sk
Radoslav Kuffa
referent pre prevádzku KZ
číslo dverí:
kuffa@nitra.sk
Bc. Marián Lupták
referent pre kultúru
číslo dverí: 116
marian.luptak@msunitra.sk
Martin Mada
referent pre prevádzku KZ
číslo dverí:
martin.mada@msunitra.sk
Viktor Nádler
referent pre prevádzku KZ
číslo dverí:
viktor.nadler@msunitra.sk
Mgr. Mária Snopová
referentka pre obchod a služby
číslo dverí: 215
maria.snopova@msunitra.sk
Mgr. Lenka Sovičová
referentka pre kultúru
číslo dverí: 215
lenka.sovicova@msunitra.sk
Mgr. Peter Volešíni
referent pre prevádzku kultúrnych zariadení
číslo dverí:
volesini@nitra.sk

Vytvorené: 16. 6. 2022