Odbor ekonomiky a rozpočtu

 • zabezpečuje tvorbu rozpočtu mesta a kontrolu jeho čerpania
 • spracováva ekonomické analýzy zámerov mesta
 • vedie komplexné účtovníctvo mesta

Referát účtovnej evidencie a pokladničných operácií

 • spracováva účtovnú uzávierku mesta, komplexnú účtovnícku agendu, kompletizáciu účtovných uzávierok za rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom
 • zabezpečuje konsolidáciu účtovnej závierky so všetkými organizáciami mesta a obchodnými spoločnosťami založenými mesta
 • spracováva priznania k dani z príjmu právnických osôb a k dani z pridanej hodnoty
 • spracováva prehľad pohľadávok mesta
 • zabezpečuje a pripravuje podklady rôznym kontrolným orgánom
 • spolupracuje pri vykonaní pravidelných a mimoriadnych inventarizácii a spracovaní výsledkov inventarizácie
 • zabezpečuje vyúčtovanie dotácií poskytnutých mestu na základe preneseného výkonu štátnej správy a vyúčtovanie finančných prostriedkov zo ŠR
 • vedie a vybavuje agendu došlých faktúr
 • vedie agendu nájomných zmlúv za pozemky a nebytové priestory a služby spojené s užívaním nebytových. priestorov, kúpno-predajných zmlúv, zmlúv o predaji bytov uzatvorených na základe dražby a s tým súvisiace vystavovanie faktúr, sledovanie úhrad, výzvy a upomienky dlžníkov, prípravu podkladov k súdnemu vymáhaniu
 • vedie analytickú evidenciu predaných bytov v súlade so zákonom o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, evidenciu zmlúv o prevode bytov do vlastníctva, sleduje úhrady za predané byty a vybavuje upomienky
 • zabezpečuje fakturáciu dodávky vody a eviduje úhrady
 • realizuje úhrady, platobný styk s bankami a inými inštitúciami
 • zabezpečuje likvidáciu cestovných náhrad
 • prijíma a vydáva platby v hotovosti a bezhotovostne, zabezpečuje výdaj stravných lístkov, vedie evidenciu záloh k vyúčtovaniu
 • sleduje platby fyzickým osobám ako podklad k oznamovacej povinnosti mesta voči daňovým úradom

Referát rozpočtu a finančného manažmentu

 • spracúva a zostavuje návrh rozpočtu mesta a programového rozpočtu mesta a vykonáva kontrolu čerpania rozpočtu
 • pripravuje podklady na rozpočtové opatrenia v priebehu rozpočtového roka
 • zabezpečuje výkon finančného hospodárenia mesta pri dodržiavaní rozpočtových pravidiel
 • pripravuje podklady k rozborom a zostaveniu záverečného účtu
 • vyhotovuje platobné poukazy k úhradám a vykonáva predbežnú a priebežnú finančnú kontrolu
 • spracováva ekonomické analýzy pre zostavovanie rozpočtu mesta a krátkodobé a dlhodobé rozvojové zámery mesta
 • zostavuje finančný plán mesta /cash flow/
 • sleduje a kontroluje činnosti organizácií zriadených mestom z hľadiska plnenia ekonomických ukazovateľov vrátane výkonu finančného manažmentu
 • vyhodnocuje výsledky hospodárenia organizácií zriadených mestom
 • zabezpečuje komplexné (automatizované a manuálne) vedenie evidencie na RIS portál za mesto a mestom riadené organizácie (zadávanie rozpočtov do RIS vrátane programového rozpočtu, pravidelná mesačná aktualizácia rozpočtu mesta s fyzickou kontrolou zmien, nahrávanie rozpočtov škôl a organizácií, štvrťročná aktualizácia skutočného plnenia v zmysle termínov určených MFSR) vrátane zabezpečenia kompletizácie podkladov pre konsolidovanú závierku mesta s aktualizáciou na RIS portál
 • zabezpečuje tvorbu, schválenie a zverejnenie výročnej správy mesta
 • vykonáva kontrolu podkladov pred verifikáciou platieb z úverových zdrojov a projektov.

Kontakty

Yveta Adamčíková
referentka pre platobný styk
číslo dverí: 317
yveta.adamcikova@msunitra.sk
Ing. Vladimíra Ambrusová
referentka pre sumarizáciu účtovania mesta
číslo dverí: 308
vladimira.ambrusova@msunitra.sk
Ing. Marta Belicová
odborná referentka pre rozpočet a finančný manažment
číslo dverí: 308
marta.belicova@msunitra.sk
Ing. Ivan Daniš
vedúci OEaR
číslo dverí: 314
ivan.danis@msunitra.sk
Ing. Adriana Franková
referentka pre účtovanie agendy mestských tržníc
číslo dverí: 309
adriana.frankova@msunitra.sk
Ing. Petra Heiserová
asistentka
číslo dverí: 317
petra.heserova@msunitra.sk
Ing. Viera Horská
odborná referentka
číslo dverí: 313
viera.horska@msunitra.sk
Ing. Daniela Jančovičová
referentka pre účtovanie
číslo dverí: 312
daniela.jancovicova@msunitra.sk
Mgr. Daniela Kazíková
referentka pre účtovanie
číslo dverí: 312
daniela.kazikova@msunitra.sk
Ing. Adriana Konopásková
referentka pre agendu zmluvných vzťahov
číslo dverí: 309
adriana.konopaskova@msunitra.sk
MVDr. Zdenka Koscelníková
referentka pre pokladňu
číslo dverí: 612
zdenka.koscelnikova@msunitra.sk
Zuzana Kúdelová
referentka pre pokladňu
číslo dverí: 612
zuzana.kudelova@msunitra.sk
Mgr. Miriam Marečková
referentka pre účtovanie príjmov
číslo dverí: 310
miriam.mareckova@msunitra.sk
Ing. Iveta Miháliková
referentka pre rozpočet – špecialista pre projekty a granty
číslo dverí: 307
iveta.mihalikova@msunitra.sk
Patrícia Mikušová
referent pre účtovanie
číslo dverí: 313
patricia.mikusova@msunitra.sk
Marta Stančíková
referentka pre účtovanie podnikateľských činností
číslo dverí: 310
marta.stancikova@msunitra.sk
Zita Štrbavá
referentka pre rozpočet
číslo dverí: 307
zita.strbava@msunitra.sk
Ing. Jana Vráblová
referent pre rozpočet – špecialista pre programový rozpočet
číslo dverí: 315
jana.vrablova@msunitra.sk
Ing. Denisa Vraníková
referentka pre účtovanie
číslo dverí: 310
denisa.vranikova@msunitra.sk

Vytvorené: 27. 9. 2022