Milí seniori, navrhnite svojho zástupcu do Rady seniorov
27. február 2023

Každá organizácia seniorov má právo navrhnúť mestu Nitra jedného svojho člena ako kandidáta na členstvo v Rade.  Organizácia   seniorov k nominácii svojho člena prikladá štruktúrovaný životopis kandidáta so zameraním sa na jeho predchádzajúce profesijné pôsobenie, zakladateľskú dokumentáciu organizácie seniorov, predmet činnosti organizácie a územný rozsah pôsobnosti organizácie.

Pre seniorské organizácie s celomestskou pôsobnosťou sú vytvorené tri miesta. Tlačivo nominovaného kandidáta je potrebné odoslať poštou alebo doručiť na podateľňu najneskôr do 16. marca.

Ak v mestskej časti nepôsobí žiadna seniorská organizácia, alebo v mestskej časti pôsobiaca organizácia seniorov v určenej lehote neprejaví záujem nominovať svojho člena do Rady, za príslušnú mestskú časť nebude nominovaný žiadny kandidát. Ak len jedna seniorská organizácia z príslušnej mestskej časti prejaví záujem nominovať svojho člena do Rady, členom Rady za túto mestskú časť sa stane nominovaný kandidát. Ak sa v mestskej časti nachádza viacero seniorských organizácií, nominanti absolvujú voľbu za účasti predsedu a tajomníka Rady seniorov na Mestskom úrade v Nitre.

Oficiálnu výzvu s podrobnými informáciami aj tlačivo kandidáta nominovaného do Rady seniorov nájdete v prílohe. Všetky dokumenty je potrebné odoslať poštou na nižšie uvedenú adresu alebo podať osobne v podateľni MsÚ v Nitre najneskôr do 16. marca.

Lívia Beňová
Tajomníčka Rady seniorov mesta Nitry
Odbor sociálnych služieb
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra

Viac o Rade seniorov mesta Nitry nájdete na  Rada seniorov – Nitra

Príloha: Oficiálna výzva spolu s tlačivom kandidáta

Timea Galová
Foto: ilustračné, Roman Oravec


Najčítanejšie správy
Život seniorov v Nitre
26. október 2023
Tretí vek dobrovoľníctva
9. október 2023
Mesiac úcty k starším
2. október 2023
Novú Radu seniorov tvorí 11 členov
18. apríl 2023