2. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 05.12.2022

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovania, Uznesenia, Zápisnica, Video záznam, Youtube záznam

Materiály k mimoriadnemu zasadnutiu MZ

 1. Materiál č. 1344/2022
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (MUDr. Krausková.- odpredaj pozemku – k.ú. Zobor )
 2. Materiál č. 1383/2022
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj pozemku v kat. území Nitra – ÚVV a ÚVTOS Nitra)
 3. Materiál č. 1399/2022
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Gabriela Hamarová, Golianovská 424/6, 949 07 Nitra)
 4. Materiál č. 1398/2022
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Jozef Duchoň, Golianovská 423/4, 949 07 Nitra)
 5. Materiál č. 1397/2022
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Peter Kapri s manž., Golianovská 422/2, 949 07 Nitra)
 6. Materiál č. 1387/2022
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Pavol Miko s manž., Ľaliová 2, 949 01 Nitra)
 7. Materiál č. 1390/2022
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom pozemku v kat. území Mikov dvor, Chrenová – GOC Nitra Development s.r.o.)
 8. Materiál č. 1391/2022
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom pozemku v kat. území Veľké Janíkovce – PONS LEONUM s.r.o.)
 9. Materiál č. 1391/2022
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Štefan Ivančík s manž., Golianovská 3436/2A, 949 07 Nitra)
 10. Materiál č. 1396/2022
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (zámena pozemku v kat. území Zobor – Mariana Bednáriková)
 11. Materiál č. 1394/2022
  Návrh na prenájom nehnuteľností od Dušana Petríka (kat. územie Kynek – Jarabinová ulica)
 12. Materiál č. 1388/2022
  Návrh na prijatie daru v kat. území Mlynárce ( SR – dočasný správca Okresný úrad Nitra)
 13. Materiál č. 1419/2022
  Návrh na ukončenie Nájomnej zmluvy č. j. 603/2020/OM pre nájomcu, Ingrid Stojková, Telgártska 7, 949 01 Nitra
 14. Materiál č. 1427/2022
  Návrh na mimosúdne urovnanie sporu o neplatnosť výpovede nájmu pozemku pod predajným stánkom na Škultétyho ul. (Nájomca Katarína Vargová)
 15. Materiál č. 1386/2022
  Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Ing. Miroslav Jambrich, Janka Kráľa 132, Nitra)
 16. Materiál č. 1318/2022-1
  Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k.ú. Chrenová (zámer zámeny pozemkov v k. ú. Mlynárce so spoločnosťou PDB Group, s.r.o., Nám. J. Murgaša 1, 921 01 Piešťany)
 17. Materiál č. 1381/2022
  Správa o výsledku kontroly efektívnosti a účelnosti vynakladania finančných prostriedkov z rozpočtu mesta v oblasti odpadového hospodárstva
 18. Materiál č. 1382/2022
  Správa o výsledku kontroly úplnosti a pravdivosti predložených žiadostí o prenájom 1–izbových a 3–izbových bytov obstaraných z verejných prostriedkov
 19. Materiál č. 1382/2022
  Návrh na zmenu uznesenia č. 309/2013-MZ zo dňa 12.09.2013 (Návrh na nakladanie s majetkom mesta (voľné byty vo vlastníctve mesta))
 20. Materiál č. 1382/2022
  Návrh na zmenu uznesenia č. 228/2020-MZ zo dňa 17.09.2020 (Návrh na nakladanie s majetkom mesta (voľné byty vo vlastníctve mesta))
 21. Materiál č. 1382/2022
  Návrh poradovníka žiadateľov o prenájom garsóniek obstaraných z verejných prostriedkov
 22. Materiál č. 1382/2022
  Informatívna správa o podporených projektoch  na rok 2022 vo vzdelávaco-grantovom programe „Mladí nitrianski filantropi
 23. Materiál č. 1382/2022
  Návrh dodatku č.6 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 11/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení dodatkov č. 1,2,3,4 a 5
 24. Materiál č. 1382/2022
  Návrh dodatku č.6 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 10/2014 o miestnych daniach v znení dodatkov č. 1, 2, 3, 4 a 5
 25. Materiál č. 1382/2022
  Návrh Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 8/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry
 26. Stanoviská Mestskej rady
  K materiálom predkladaným MZ v Nitre na zasadnutie konané dňa 05.12.2022

Vytvorené: 12. 12. 2022