9. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, konané dňa 05.09.2019
27. august 2019

AUDIO-VIDEO záznam z 9. riadneho Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 05.09.2019

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 05.09.2019


Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 05.09.2019

3.

3.1

Materiál č. 19

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.181/95 zo dňa 14.12.1995

3.2

Materiál č. 955/2008

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.295/2007-MZ z 23. augusta 2007

3.3

Materiál č. 1023/2013

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 102/2013 – MZ zo dňa 14.03.2013

3.4

Materiál č. 906/2017

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 335/2016-MZ zo dňa 13.10.2016

3.5

Materiál č. 1253/2017

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 385/2017-MZ zo dňa 14.12.2017


4.

Materiál č. 237/2019

Správa o výsledku kontroly oprávnenosti vynaložených finančných prostriedkov na prevádzku Centra zdravia Párovské Háje


5.

Materiál č. 238/2019

Správa o výsledku kontroly stavu nedokončených investícií evidovaných na účte 042


6.

Materiál č. 241/2019

Informatívna správa o priebehu prác na strategickom dokumente Plán udržateľnej mobility


7.

Materiál č. 274/2019

Informatívna správa o postupe prác na stavbe „Náhrada jestvujúcich kotolní v sústave vykurovania Nitra – Klokočina a Diely za centrálny rozvod tepla s domovými odovzdávacími stanicami tepla druhá etapa 1. časť“


8.

Materiál č. 249/2019

Návrh na:

– vymenovanie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru Nitra Pribina

– rozpočtu Dobrovoľného hasičského zboru Nitra Pribina

– organizačnej schémy Dobrovoľného hasičského zboru Nitra Pribina


9.

Materiál č. 252/2019

Návrh na zrušenie Pravidiel pre poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry pre oblasť telesná kultúra, schválené uznesením 261/2018 – MZ dňa 13.9.2018


10.

Materiál č. 253/2019

Návrh systémových opatrení pre zavedenie regulácie parkovania v obytných súboroch Chrenová, janíkovce


11.

Materiál č. 246/2019

Návrh na vyradenie projektovej dokumentácie z majetku mesta – neaktuálna PD


12.

Materiál č. 260/2019

Návrh na opätovné zvolenie prísediacich sudcov z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu


13.

Materiál č. 261/2019

Návrh na opätovné zvolenie prísediacich sudcov z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu


14.

Materiál č. 271/2019

Návrh na určenie výšky nájmu v nájomných bytoch v bytovom dome Hlboká ul. č. 9 obstaraných z verejných prostriedkov v zmysle VZN č. 1/2011 o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov mesta obstaraných z verejných prostriedkov v znení Dodatku č. 1


15.

Materiál č. 236/2019

Štatút Rady seniorov mesta Nitry


16.

Materiál č. 269/2019

Informatívna správa o pripravovaných zmenách na Svätoplukovom námestí v Nitre


17.

Materiál č. 277/2019

Informatívna správa o obstaraní Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v Nitre s návrhom na doplnenie rozsahu požiadaviek schválených Mestským zastupiteľstvom v Nitre uznesením č. 100/2018-MZ zo dňa 5. 04. 2018


18.

Materiál č. 277/2019

Informatívna správa o postupe modernizácie Zimného štadióna v Nitre


19.

Materiál č. 242/2019

Návrh dodatku č. 14 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 21/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení neskorších dodatkov


20.

Materiál č. 264/2019

Návrh dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 8/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školách, v školských výchovno – vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry


21.

Materiál č. 244/2019

Návrh na odkúpenie stavebného objektu do vlastníctva Mesta Nitra a na odovzdanie na prevádzkovanie (O.z. Novosady,verejné osvetlenie – Novosady II., vybudované v rámci stavby „Výstavba rod. dom., PFC-Novosady časť Sadova ul.-2.etapa“, k.ú. Mikov Dvor)


22.

Materiál č. 240/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (PANORÁMA Nitra s.r.o., prenájom nehnuteľností, k.ú. Nitra)


23.

Materiál č. 243/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Chrenová (ZsDis, a.s., zriadenie vecného bremena pre stavebný objekt  „SO 103.1 Rozšírenie a úprava verejného distribučného rozvodu, stavba- Apartmány Moyzesova, k.ú. Nitra“)


24.

Materiál č. 250/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (podnájom pre spoločnosť O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24,  Bratislava)


25.

Materiál č. 251/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom pozemku parc. C KN č. 15/1 kat. úz. Zobor)


26.

Materiál č. 254/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom časti pozemku na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre – Vincent Gregor


27.

Materiál č. 255/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom časti pozemku na Jurkovičovej ul. v Nitre – Jana Kompanová


28.

Materiál č. 256/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom nebytových priestorov aj s pozemkami pred prevádzkami na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre – Thi Tra Dang


29.

Materiál č. 257/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom časti pozemku na Jurkovičovej ul. v Nitre – Daniela Pekarovičová


30.

Materiál č. 257/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom nebytového priestoru na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre – Alžbeta Magyariová


31.

Materiál č. 245/2019

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.392/2017-MZ zo dňa 14.12.2017(ZsDiS, a.s.,vecné bremeno k stavbe „Káblové rozvody NN pre 8RD, Kamenecká ul.“)


32.

Materiál č. 263/2019

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 157/2018-MZ zo dňa 17.05.2018 a zrušenie uznesenia č. 232/2019-MZ zo dňa 27.06.2019 (Slovenská energetika, a. s., vecné bremeno k stavbe „Technická infraštruktúra Hviezdoslavova, Nitra“)


33.

Materiál č. 268/2019

Návrh zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 55/2014-MZ zo dňa 13.02.2014 v znení uznesenia č. 238/2019-MZ zo dňa 27.06.2019 (odpredaj a prenájom pozemkov bývalej MŠ Javorová, k. ú. Chrenová – Orpheus Production s.r.o., Zbehy 824, IČO: 46738657)


34.

Materiál č. 248/2019

Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 371/2011-MZ zo dňa 24.11.2011 v znení uznesenia č. 50/2015-MZ zo dňa 05.02.2015 (odkúpenie pozemkov pre stavbu „Priemyselná zóna Nitra – Mlynárce – napojenie na R1“)


35.

Materiál č. 262/2019

Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 53/2015-MZ zo dňa 05.02.2015 a uznesenia č. 114/2015-MZ zo dňa 19.3. a 09.04.2015 (zámer zámeny a zámena pozemkov so SVP, š. p. – stavba „Priemyselná zóna Nitra – Mlynárce – napojenie na R1 I. etapa“)


36.

Materiál č. 270,/2019

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Chrenová (MUDr. Dušan Zemko a manž.)


37.

Materiál č. 272/2019

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra, odpredaj častí pozemku parc.  reg. „C“KN č.  5557/2)


38.

Materiál č. 273/2019

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Chrenová (Peter Šemelák SHEPRO TRADE)


39.

Materiál č. 276/2019

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (zámena časti pozemkov a odpredaj pozemku kat. úz. Zobor, ul. Tatarkova – Metodova)


Dodatočné materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 05.09.2019

1.

Materiál č. 279/2019

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2019


2.

Materiál č. 280/2019

Návrh na predloženie žiadosti o dotáciu v zmysle zákona 151/2019 o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistikyNajčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021