8. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, konané dňa 27.06.2019
18. jún 2019

AUDIO-VIDEO záznam z 8. riadneho Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 27.06.2019

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 27.06.2019


Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 27.06.2019

4.

4.1

Materiál č. 1242

Uznesenie  Mestského  zastupiteľstva  v Nitre č. 111/2001 – MZ z  10. mája 2001

4.2

Materiál č. 1359/2018

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre  č.  55/2018 – MZ zo  dňa  01.03.2018

4.3

Materiál č. 1601/2018

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 308/2018-MZ zo dňa 18.10.2018

4.4

Materiál č. 46/2019

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 13/2019-MZ z 31.01.2019

4.5

Materiál č. 45/2019

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 14/2019-MZ z 31.01.2019

4.6

Materiál č. 44/2019

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 15/2019-MZ z 31. januára 2019

4.7

Materiál č. 89/2019

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 69/2019-MZ zo dňa 14.3. a 21.3.2019


5.

Materiál č. 219/2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019


6.

Materiál č. 209/2019

Návrh pravidiel zostavovania rozpočtu Mesta Nitry na rok 2020


7.

Materiál č. 201/2019

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry


8.

Materiál č. 202/2019

Návrh Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitra č. 23/2008 o prevádzkovom poriadku pohrebísk v meste Nitra v znení dodatkov č. 1,2,3,4 a 5.


9.

Materiál č. 216/2019

Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území mesta Nitry a zaradených do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky


10.

Materiál č. 145/2019

Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia Mesta Nitry č. 8/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školách, v školských výchovno – vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry


11.

Materiál č. 203/2019

Stratégia prístupnosti mesta Nitry pre všetkých


12.

Materiál č. 198/2019

Návrh časových plánov práce stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre na II. Polrok 2019


13.

Materiál č. 188/2019

Návrh Memoranda o spolupráci medzi Pamätník obetiam totality a holokaustu Nitra, občianske združenie a Mestom Nitra


14.

Materiál č. 220/2019

Správa o výsledkoch hospodárenia Službyt-u Nitra s.r.o, s nebytovými priestormi mesta v zmysle Komisionárskej zmluvy č.j. 1490/07/OM za rok 2018


15.

Materiál č. 221/2019

Návrh ročného plánu nákladov a výnosov za nebytové priestory zverené do správy spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o. Komisionárskou zmluvou č. 1479/07/SM


16.

Materiál č. 164/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom časti pozemku o výmere 12 m2 z parc. „C“ KN č. 1979 kat. úz. Nitra)


17.

Materiál č. 208/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (zriadenie vecného bremena k parc. C KN č. 1695/189 a 1695/190 v k. ú. Veľké Janíkovce – Západoslovenská distribučná, a.s.)


18.

Materiál č. 210/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (spoločnosť UNI – WERBUNG, spol. s r. o. Bratislava – zmena nájomcu v nájomných zmluvách)


19.

Materiál č. 211/2019

Návrh na odovzdanie  majetku vo vlastníctve Mesta Nitry spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o., (telocvičňa Hlboká ul. Nitra-Čermáň, budova súp.č. 1284, a pozemky parc.č. 6906 a 6915/4, kat.územie Nitra)


20.

Materiál č. 212/2019

Návrh na odňatie a odovzdanie majetku vo vlastníctve Mesta Nitry spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o., (Mestská ubytovňa Hlboká 9, budova súp.č. 62, na pozemku parc.č. 4816 a 4817, kat.územie Nitra)


21.

Materiál č. 218/2019

Návrh na zverenie  majetku  vo vlastníctve Mesta Nitry na výkon správy spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o. (MŠ Staromlynská, súp. č. 410, parc. č. 31/2,  kat. územie Horné Krškany)


22.

Materiál č. 199/2019

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.  167/2017-MZ zo dňa 18.05.2017 (manž. Gabašovci)


23.

Materiál č. 205/2019

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 261/2016-MZ zo dňa 08.09.2016 (Západoslovenská distribučná, a. s. v zastúpení spoločnosťou STAVOMAL SLOVAKIA s. r. o. Galanta, pozemky  v kat. úz. Nitra – vecné bremeno)


24.

Materiál č. 213/2019

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 157/2018-MZ zo dňa 17.05.2018 (Slovenská energetika, a. s., vecné bremeno k stavbe „Technická infraštruktúra Hviezdoslavova, Nitra“)


25.

Materiál č. 214/2019

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 209/2015-MZ zo dňa 11.06.2015 (ZsDis, a. s., vecné bremeno k stavbe „NA_Nitra Kamenecká, Poľná-NNK“)


26.

Materiál č. 215/2019

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 369/2015-MZ zo dňa 22.10.2015 (zriadenie vecného bremena k pozemkom vo vlastníctve Mesta Nitry parc. č. 158/1, parc. č. 168/1, k. ú. Nitra v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s.)


27.

Materiál č. 130/2019-2

Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 259/2014-MZ zo dňa 04.09.2014 a zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 55/2014-MZ zo dňa 13.02.2014 (odpredaj a prenájom pozemkov bývalej MŠ Javorová, k. ú. Chrenová – Orpheus Production s.r.o., Zbehy 824, IČO: 46738657)


28.

Materiál č. 206/2019

Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 224/2016-MZ zo dňa 23.06.2016 (odpredaj parciel C KN č. 4064/1, č. 4066/1 v kat. úz. Nitra – Mgr. Martina Krištofová) a uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 329/2016-MZ zo dňa 13.10.2016 (pozemky na Borovej ulici a Súľovskej ulici v Nitre)


29.

Materiál č. 217/2019

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj parcely C KN č. 7/11 v kat. území Kynek – Ing. František Ščerba)


30.

Materiál č. 223/2019

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Pneuservis GAJDOŠ, s.r.o. – odpredaj pozemku k.ú. Nitra)


Dodatočné materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 27.06.2019
1. Materiál č. 225/2019 Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2019
2. Materiál č. 232/2019 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 126/2019-MZ zo dňa 25.04.2019
3. Materiál č. 231/2019 Informatívna správa o stave mestských športovísk a ich využívaní
4. Materiál č. 226/2019 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 392/2018-MZ zo dňa 03.12.2018 v znení uznesenia č. 406/2018-MZ zo dňa 19.12.2018
5. Materiál č. 227/2019 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 7/2019-MZ zo dňa 31.01.2019, Návrh na doplnenie člena do: Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mládež, školstvo a vzdelávanie, Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia a Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre životné prostredie, verejný poriadok a komunálne činnosti z radov poslancov
6. Materiál č. 234/2019 Návrh na voľbu predsedu Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre mestskú mobilitu
7. Materiál č. 230/2019 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 330/2018-MZ zo dňa 18.10.2018 (SPP – Distribúcia, a. s. – vecné bremeno k stavbe „SO 14.1. Preložka plynovodu“ Južná ul.)
8. Materiál č. 229/2019 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 63/2018-MZ zo dňa 01.03.2018 (SPP – Distribúcia, a. s., Matušincova ul. a ul. Pri Studničke – vecné bremeno)
9. Materiál č. 228/2019 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 62/2018-MZ zo dňa 01.03.2018 (SPP – Distribúcia, a. s., Na Čerešňovom vrchu – vecné bremeno)
10. Materiál č. 235/2019 Návrh na zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru Nitra Pribina, adresa sídla: Novomeského 65, 949 11 Nitra
Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021