5. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, konané dňa 25.04.2019
16. apríl 2019

AUDIO-VIDEO záznam z 5. riadneho Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 25.04.2019

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 25.04.2019

 


Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 25.04.2019

1.

1.1

Materiál č. 19

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 181/95-MZ zo dňa 14.12.1995 v bode a), b), c)

1.2

Materiál č. 110/2019

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 54/2013-MZ zo dňa 14.03.2013

1.3

Materiál č. 1023/2013

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 102/2013-MZ zo dňa 14.03.2013

1.4

Materiál č. 90/2019

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva  v Nitre č. 66/2019-MZ  zo dňa  14.03. a 21.03.2019

1.5

Materiál č. 91/2019

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva  v Nitre č. 67/2019-MZ zo dňa 14.03. a 21.03.2019


2.

Materiál č. 128/2019

Návrh na zmenu Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019


3.

Materiál č. 103/2019

Správa o bezpečnostnej situácii v meste Nitra za rok 2018


4.

Materiál č. 104/2019

Správa o požiarovosti na území mesta Nitra za rok 2018


5.

Materiál č. 104/2019

Návrh záverečného účtu Mesta Nitry za rok 2018


6.

Materiál č. 124/2019

Návrh na prijatie úveru


7.

Materiál č. 122/2019

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2019


8.

Materiál č. 129/2019

Návrh na prijatie úveru spoločnosťou Nitrianske komunálne služby, s.r.o.


9.

Materiál č. 115/2019

Informatívna správa o schválení dotácií z rozpočtu mesta Nitry na rok 2019 pre cieľovú oblasť:

      1. rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt /do 2000 €/

10.

Materiál č. 110/2019

Návrh na prijatie úveru spoločnosťou Nitrianske komunálne služby, s.r.o.


11.

Materiál č. 133/2019

Informatívna správa o zmenách Organizačného poriadku Mestského úradu v Nitre vykonaných dodatkom č. 20


12.

Materiál č. 109/2019

Informatívna správa k plneniu II. Komunitného plánu sociálnych služieb v meste Nitra  na roky 2016-2020 za rok 2018


13.

Materiál č. 135/2019

Návrh Dodatku č. 9 k Rokovaciemu poriadku Mestskej  rady v Nitre


14.

Materiál č. 136/2019

Návrh Dodatku č. 3 k Rokovaciemu poriadku Mestského  zastupiteľstva v Nitre


15.

Materiál č. 1653-1/2018

Návrh na zvolenie prísediacej sudkyne z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu


16.

Materiál č. 143/2019

Správa o žiadosti MH Invest, s.r.o. na obstaranie zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Nitra


17.

Materiál č. 114/2019

Návrh Dodatku č. 6  k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 26/2007 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nitry v znení dodatkov č. 1,2, 3, 4 a 5


18.

Materiál č. 127/2019

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 7/2019 o hazardných hrách


19.

Materiál č. 40/2019

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 6/2019 o určení názvu ulice v časti mesta Párovské Háje – Turzova ulica


20.

Materiál č. 137/2019

Návrh Memoranda o spolupráci medzi Rímskokatolíckou cirkvou – Biskupstvom Nitra, Mestom Nitra a Telovýchovnou jednotou Stavbár Nitra v oblasti rozvoja športu, budovania športovej infraštruktúry, podpory mládeže, usporiadania majetkových pomerov a šírenia dobrého mena Nitry


21.

Materiál č. 100/2019

Návrh na darovanie projektových dokumentácií spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. (modernizácia futbalových štadiónov – FC Nitra a ČFK Nitra)


22.

Materiál č. 94/2019

Informatívna správa o krematóriu na Cintoríne sv. Cyrila a Metoda na Cabajskej ceste v Nitre


23.

Materiál č. 131/2019

Návrh na riešenie využitia plôch letných terás na Pešej zóne v Nitre


24.

Materiál č. 130/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Nitra (ZsDis, a.s., zriadenie vecného bremena pre stavbu „NA Nitra, Párovská garáže NNK“)


25.

Materiál č. 117/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. území Nitra (zriadenie vecného bremena k stavbe: „Bytový dom 39 bytov NOEMIS Nitra, Rázusova ul.“ – ZSD a.s. (TOPNR s.r.o.))


26.

Materiál č. 116/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. území Nitra (zriadenie vecného bremena k stavbe: „Polyfunkčný objekt“ – Mostná ul., Nitra“ – ZSD a.s. (MC-Real 2 s.r.o.))


27.

Materiál č. 113/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom časti pozemku na Jurkovičovej ul. v Nitre – LOKATRADE  s.r.o.


28.

Materiál č. 119/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Mlynárce (ZsDis, a. s., vecné bremeno k stavbe „VVN TR PP Nitra sever, zaústenie vedenia V8820“, Rastislavova ul.)


29.

Materiál č. 134/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom časti pozemku v kat. území Nitra – Ing. Milan Andrášik)


30.

Materiál č. 56/2019-1

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 208/2018-MZ zo dňa 21.06.2018 (k. ú. Nitra, prenájom parcely „C“ KN č. 4908/1 pre vlastníkov bytov v bytovom dome Tehelná 86)


31.

Materiál č. 132/2019

Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 259/2014-MZ zo dňa 04.09.2014 a zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 55/2014-MZ zo dňa 13.02.2014 (odpredaj a prenájom pozemkov bývalej MŠ Javorová, k. ú. Chrenová – Orpheus Production s.r.o., Zbehy 824, IČO: 46738657)


32.

Materiál č. 118/2019

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 283/2013-MZ zo dňa 12.9.2013 a zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 194/2014-MZ zo dňa 26.6.2014 (Západoslovenská distribučná, a. s. v zastúpení RELCO SLOVAKIA – vecné bremeno)


33.

Materiál č. 29/2019

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k.ú. Nitra, Martinák, s.r.o. – zámena pozemkov pod bytovým domom „E“)


34.

Materiál č. 138/2019

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok „C“ KN parc. č. 678/2 v k. ú. Mlynárce)


35.

Materiál č. 139/2019

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj parcely C KN č. 5594, č. 5585/8 v kat. území Nitra – Ing. František Ščerba)


36.

Materiál č. 140/2019

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj časť z parcely C KN č. 299/55 v kat. území Dražovce – Peter Benc s manž.)


37.

Materiál č. 141/2019

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemku v kat. úz. Zobor, ul. Ružová)


38.

Materiál č. 142/2019

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemku v kat. úz. Nitra, ul. Janka Kráľa)


Dodatočné materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 25.04.2019

1.

Materiál č. 150/2019

Návrh na predloženie dvoch žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvami „Komunitné centrum Krškany“ a „Komunitné centrum Dražovce“


2.

Materiál č. 151/2019

Informatívna správa o pridelení dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2019 pre cieľovú oblasť osveta, výchova a vzdelávanie


3.

Materiál č. 159/2019

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 336/2016-MZ zo dňa 25.10.2016 v znení uznesenia č. 307/2018-MZ zo dňa 18.10.2018 a v znení uznesenia č. 18/2019-MZ zo dňa 31.01.2019Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021