44. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konané dňa 18.10.2018
10. október 2018

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 18.10.2018


Materiály a zvukový záznam k riadnemu zasadnutiu MZ – 18.10.2018


Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 18.1.02018


Voľba pracovných komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre – 18.10.2018


3.

Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Nitre – 18.10.2018

3-1.

Materiál č. 19

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.181/95 zo dňa 14.12.1995

3-2.

Materiál č. 731/2012

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 345/2012-MZ zo dňa 13.12.2012

3-3.

Materiál č. 1359/2018

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 55/2018-MZ zo dňa 01.03.2018


4.

Materiál č. 1617/2018

Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre dopytovo orientované projekty „Wifi pre Teba“


5.

Materiál č. 1600/2018

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 336/2016-MZ zo dňa 25.10.2016 (Návrh na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave po 31.5.2017)


6.

Materiál č. 1601/2018

Správa k plneniu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 255/2018-MZ zo dňa 13.9.2018 (Návrh opatrení na riešenie spoločenských problémov obyvateľov mestskej časti Dražovce a Horné a Dolné Krškany)


7.

Materiál č. 1570/2018

Informatívna správa – Zoznam objektov navrhnutých na prevzatie do správy a majetku mesta pri budovaní strategického parku Nitra Sever


8.

Materiál č. 1579/2018

Informatívna správa k plneniu II. Komunitného plánu sociálnych služieb v meste Nitra  na roky 2016-2020 za rok 2017


9.

Materiál č. 1598/2018

Návrh poradovníka žiadostí o pridelenie garsóniek a 1-izbových  nájomných bytov obstaraných z verejných prostriedkov, zostaveného v zmysle VZN č. 1/2011 o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov mesta obstaraných z verejných prostriedkov v znení Dodatku č. 1


10.

Materiál č. 1599/2018

Základné východiská parkovacej politiky mesta Nitry


11.

Materiál č. 1605/2018

Správa o doručenej požiadavke o obstaranie Územného plánu zóny Nová Chrenová I., Nitra


12.

Materiál č. 1562/2018

Návrh lokalít pre umiestnenie mestskej plaveckej haly


13.

Materiál č. 1592/2018

Návrh Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Nitre


14.

Materiál č. 1589/2018

Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy


15.

Materiál č. 1580/2018

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 9/2018 o zmene názvu ulice v časti mesta Staré Mesto – Divadelná ulica


16.

Materiál č. 1509/2018

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 8/2018 o určení názvu ulice v časti mesta Párovské Háje – Slnečnicová ulica


17.

Materiál č. 1569/2018 – a

Návrh na zámer nakladania s majetkom vo vlastníctve spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. – Zápasnícka hala Júliusa Strniska, Parkové nábrežie  č. 22, Nitra


18.

Materiál č. 1565/2018

Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže: „Odpredaj pozemku reg. „C“ KN parc. č. 1167 – orná pôda o výmere 8245 m2 v k. ú. Horné Krškany“


19.

Materiál č. 1574/2018

Návrh súťažných  podmienok  pre  vypracovanie  súťažného návrhu  do  obchodnej verejnej súťaže: „Odpredaj nehnuteľností – časť areálu a haly (N-ADOVA), k. ú. Horné Krškany“


20.

Materiál č. 1552/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok „C“ KN parc. č. 470 v k. ú. Nitrak)


21.

Materiál č. 1564/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra, prenájom nehnuteľnosti pre Ing. Arch. Ivana Čitáryho)


22.

Materiál č. 1566/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (zriadenie vecného bremena k ČSPH v kat. území Nitra – Západoslovenská distribučná, a.s.)


23.

Materiál č. 1571/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Laurenčíková, prenájom pozemkov, k.ú. Nitra)


24.

Materiál č. 1584/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Bajla a manž.– odpredaj pozemku  k.ú. Nitra)


25.

Materiál č. 1572/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Ing. Bohuslava Füleová – zmena nájomcu v Nájomnej zmluve č. j. 83/2016/OM zo dňa 04.02.2016)


26.

Materiál č. 1573/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom parcely registra „C“ KN č. 425/73 v kat. úz. Mlynárce)


27.

Materiál č. 1576/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok „C“ KN parc. č. 13/1 a stavba s. č. 62 na parc. č. 13/1 v k. ú. Kynek 


28.

Materiál č. 1585/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k.ú. Nitra (SPP – Distribúcia, a. s. – vecné bremeno. k stavbe „SO 14.1. Preložka plynovodu“ Južná ul.) 


29.

Materiál č. 1587/2018

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 165/2017-MZ zo dňa 18.05.2017 (ZsDis, a. s., vecné bremeno k stavbe „Príprava strategického parku Nitra“ elektroenergetické stavby, Kultúrna a Topoľčianska ul.) 


30.

Materiál č. 1594/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k.ú. Nitra (MLYNY, a. s. – vecné bremeno k stavbe „Obchodno-spoločenské centrum Mlyny Nitra“) 


31.

Materiál č. 1597/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Nitra (prenájom časti pozemku „C“KN parc. č. 4621 pre obyvateľov byt. domu Rázusova 12 a 14)


32.

Materiál č. 1606/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (parcela registra „C“ KN č. 1314 v kat. úz. Nitra)


33.

Materiál č. 1613/2018

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 300/2018-MZ zo dňa 13.09.2018 (Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry – pozemok „E“ KN parc. č. 150/1 v k. ú. Veľké Janíkovce)


34.

Materiál č. 1604/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (zriadenie vecného bremena v kat. úz. Chrenová)


35.

Materiál č. 1577/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok „E“ KN parc. č. 150/1 v k. ú. Veľké Janíkovce)


36.

Materiál č. 1575/2018

Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 151/2014-MZ zo dňa 15.05.2014 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra – DOMO, spol. s r.o., Považanova 2, 841 02 Bratislava, prenájom časti parc. č. 7627 v kat. území Nitra)


37.

Materiál č. 1583/2018

Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.125/2018-MZ zo dňa 05.04.2018


38.

Materiál č. 1588/2018

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 346/2017-MZ zo dňa 23.11.2017 v znení uznesenia č. 214/2018-MZ zo dňa 21.06.2018 (garáže s pozemkami v kat. úz. Nitra ul. Schurmannova)


39.

Materiál č. 1595/2018

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 239/2015-MZ zo dňa 11.06.2015 a zrušenie uznesenia č. 25/2016-MZ zo dňa 28.01.2016 (zámer zámeny – bývalá MŠ Kollárova)


40.

Materiál č. 1596/2018

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 253/2015-MZ zo dňa 06.08.2015 a zrušenie uznesenia č. 26/2016-MZ zo dňa 28.01.2016 (zámena nehnuteľností – bývalá MŠ Kollárova)

 


41.

Materiál č. 1602/2018

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 170/2018-MZ zo dňa 17.05.2018 (Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – Levická – Black café – odpredaj pozemku, k. ú. Nitra)


42.

Materiál č. 1603/2018

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 207/2018-MZ zo dňa 21.06.2018 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – Daniela Levická – Black café – odpredaj pozemku, k. ú. Nitra)


43.

Materiál č. 1607/2018

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 122/2017-MZ zo dňa 06.04.2017 a zrušenie uznesenia č. 123/2017-MZ zo dňa 06.04.2017 (Mgr. D. Bittner, Zajíčková, manž. Hajdákoví, prenájom pozemkov „C“KN parc. č. 1208 a 1204/1, ul. Pri mlyne)


44.

Materiál č. 1578/2018

Návrh na schválenie zámeru využitia nebytových priestorov v dome smútku na Cintoríne sv. Cyrila a Metoda na Cabajskej ceste v Nitre (Krematórium Nitra, s. r. o.)


45.

Materiál č. 1545/2018

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k.ú. Horné Krškany, odpredaj pozemku „C“KN parc. č. 969 na Novozámockej ul.)


46.

Materiál č. 1608/2018

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (OPREA a spol..– odpredaj pozemkov, k.ú. Horné Krškany)


47.

Materiál č. 1609/2018

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Šagát a manž.- odpredaj pozemku, k.ú. Nitra)


48.

Materiál č. 1610/2018

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Kisová- odpredaj pozemku, k.ú. Nitra)


49.

Materiál č. 1611/2018

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj parcely C KN č. 89/142 v kat. území Kynek – Ing. Šúň)


50.

Materiál č. 1612/2018

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj časti z parcely E KN č. 464 v kat. území Dolné Krškany – GBZI SLOVAKIA s.r.o.)


51.

Materiál č. 1614/2018

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (spoločnosť Merge s. r. o. Nitra)


52.

Materiál č. 1615/2018

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Peter Bihari, Fabrická 13, Nitra)


53.

Materiál č. 1616/2018

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Mgr. Jozefína Bihariová, Fabrická 11/A, Nitra)


54.

Materiál č. 1618/2018

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (zámena pozemkov v kat. území Dražovce a Horné Krškany  – Ing. Zuzana Krupová, PhD.)


Dodatočné materiály a zvukový záznam k riadnemu zasadnutiu MZ – 18.10.2018

1.

Materiál č. 1620/2018

Návrh na predloženie žiadosti o dotáciu s názvom „Interiérové vybavenie pre komunitné centrum Orechov dvor“


2.

Materiál č. 1593/2018

Informatívna správa „Krematórium Nitra“


Interpelácie zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 18.10.2018


Diskusia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 18.10.2018


Návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre – 18.10.2018


 


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021