43. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konané dňa 13.09.2018
4. september 2018

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 13.09.2018


Materiály a zvukový záznam k riadnemu zasadnutiu MZ – 13.09.2018


Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 13.09.2018


Voľba pracovných komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre – 13.09.2018


3.

Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Nitre – 13.09.2018


3-1.

Materiál č. 19

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.181/95 zo dňa 14.12.1995


3-2.

Materiál č. 1242

Uznesenie  Mestského  zastupiteľstva  v Nitre č. 111/2001 – MZ z  10. mája 2001


3-3.

Materiál č. 955/2008

Uznesenie Mestského zastupiteľstva  v Nitre č. 295/2007-MZ  z  23.augusta 2007


3-4.

Materiál č. 1023/2013

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 102/2013 – MZ zo dňa 14.03.2013


3-5.

Materiál č. 666/2016

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 172/2016-MZ zo dňa 23.6.2016


3-6.

Materiál č. 906/2017

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 335/2016-MZ zo dňa 13.10.2016


3-7.

Materiál č. 827/2016

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 387/2016-MZ zo dňa 15.12.2016


3-8.

Materiál č. 1097/2017

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 209/2017 – MZ zo dňa 29. júna 2017


3-9.

Materiál č. 1226/2017

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 357/2017 – MZ zo dňa 23.11.2017


3-10.

Materiál č. 1551/2018

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 172/2018-MZ zo dňa 17.05.2018


4.

Materiál č. 1526/2018

Správa o výsledku kontroly preverenia všetkých schválených zámerov v  r. 2017 na predaj a prenájom majetku so schválenými nakladaniami s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry


5.

Materiál č. 1523/2018

Správa o výsledku kontroly nakladania s finančnými prostriedkami prijatými z prenájmov nebytových priestorov vo výkone správy v Službyte Nitra s.r.o.


6.

Materiál č. 1542/2018

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Nitry za prvý polrok 2018


7.

Materiál č. 1541/2018

Návrh východiskových ukazovateľov do Návrhu rozpočtu na rok 2019


8.

Materiál č. 1535/2018

Návrh na úpravu pravidiel pre poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry pre oblasť telesná kultúra


9.

Materiál č. 1513/2018

Návrh na stanovenie priorít pre podporu projektov na rok 2019 v zmysle VZN č. 1/2001 o poskytnutí dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v znení neskorších dodatkov


10.

Materiál č. 1559/2018

Návrh Programu odpadového hospodárstva Mesta Nitry na roky 2016 – 2020


11.

Materiál č. 1560/2018

Návrh územnoplánovacej dokumentácie: „Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu mesta Nitra.“


12.

Materiál č. 1561/2018

Návrh DODATKU č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 3/2003, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Nitra v znení dodatkov 1, 2, 3, 4 a 5


13.

Materiál č. 1508/2018

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 7/2018 o určení názvu ulice v časti mesta Kynek


14.

Materiál č. 1537/2018

Návrh Dodatku č. 12 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 21/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení neskorších dodatkov


15.

Materiál č. 1527/2018

Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 3/2016 o parkovaní na území mesta Nitry v znení dodatku č.1


16.

Materiál č. 1528/2018

Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 3/2016 o parkovaní na území mesta Nitry v znení dodatku č. 1


17.

Materiál č. 1529/2018

Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 8/2014 o dočasnom parkovaní na území mesta Nitry v znení dodatku č. 1, 2, 3


18.

Materiál č. 1530/2018

Návrh Dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému naradeniu Mesta Nitry č. 2/2006 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane v znení dodatkov


19.

Materiál č. 1540/2018

Návrh na opätovné zvolenie prísediacej sudkyne z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu


20.

Materiál č. 1514/2018

Návrh na opätovné zvolenie prísediacich sudcov z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu


21.

Materiál č. 1531/2018

Návrh na vysporiadanie pozemkov pod cintorínom Chrenová (Viktor Hrotek)


22.

Materiál č. 1418/2018

Návrh na odňatie nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Nitra z výkonu správy spoločnosti Službyt Nitra, s r. o. (obytné domy Misionárska 7, 9 a 11 v Nitre)


23.

Materiál č. 1546/2018

Návrh na odkúpenie stavebných objektov a pozemku do vlastníctva Mesta Nitra a odovzdanie na prevádzkovanie (TOPNR s.r.o., stavebné objekty SO 203 a 204 vybudované v rámci stavby „Bytové domy, Nedbalova ul., Nitra“)


24.

Materiál č. 1455/2018-1

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta Nitra (prenájom pozemkov pod reklamnými stavbami)


25.

Materiál č. 1482/2018-1

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (zriadenie vecného bremena k parc. C KN č. 477, 485/4 v k. ú. Nitra – Západoslovenská distribučná, a.s.)


26.

Materiál č. 1516/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (DATA ZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, Nitra)


27.

Materiál č. 1517/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra, (odpredaj novovytvoreného pozemku – parc. reg. C KN č. 2209/14 v k. ú. Chrenová – SR – Ústav na výkon trestu odňatia slobody)


28.

Materiál č. 1518/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom časti  pozemku na Fabrickej ul. v Nitre /Ing. Vladimír Konečný /


29.

Materiál č. 1520/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj parcely C KN č. 1067/4 v kat. území Veľké Janíkovce – Západoslovenská distribučná, a.s.)


30.

Materiál č. 1521/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom nebytového priestoru v kat. území Chrenová –SOCIA)


31.

Materiál č. 1532/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom časti o výmere 50,88 m2 z parcely registra „C“ KN č. 852/1 v kat. úz. Chrenová)


32.

Materiál č. 1533/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom časti o výmere 150 m2 z parcely registra „C“ KN č. 300/71 v kat. úz. Chrenová)


33.

Materiál č. 1534/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Nitra, Mestský park Sihoť – nájom pre spoločnosť ALFA-ZETA s.r.o.)


34.

Materiál č. 1547/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry v kat. úz. Kynek (ZsDis, a.s., vecné bremeno k stavbe „NA_Nitra, Kynek, 42RD, NNK“)


35.

Materiál č. 1524/2018

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 208/2015-MZ zo dňa 11.06.2015 (ZsDis, a. s., vecné bremeno k stavbe „NA Nitra –Zobor-ul. Dolnozoborská-TS, VNK, NNK“)


36.

Materiál č. 1536/2018

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 348/2017-MZ zo dňa 23.11.2017 (bytový dom na Radlinského 5 v Nitre) Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 348/2017-MZ zo dňa 23.11.2017 (bytový dom na Radlinského 5 v Nitre)


37.

Materiál č. 1538/2018

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 162/2018-MZ zo dňa 17.05.2018 (pozemky areál VINIČKY ZSS, Považská 14, Nitra v k. ú. Nitra a SOŠ Levická 40, Nitra v k. ú. Chrenová)


38.

Materiál č. 1548/2018

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 210/2018-MZ zo dňa 21.06.2018 (prenájom časti pozemku „E“KN parc. č. 3153/101 pre MH Invest s. r. o., preložka Dražovskej ul. v rámci stavby „Vybudovanie strategického parku“)


39.

Materiál č. 1549/2018

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 200/2018-MZ zo dňa 21.06.2018 (Západoslovenská energetika, a. s., prenájom a vecné bremeno k nabíjacím staniciam pre elektromobily)


40.

Materiál č. 1555/2018

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.355/2016-MZ zo dňa 10.11.2016,v znení uznesenia č.242/2017-MZ zo dňa 29.06.2017 (Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry – bývalé ihrisko- odpredaj pozemkov – k.ú. Horné Krškany)


41.

Materiál č. 1556/2018

Návrh na zmenu uznesenia č. 317/2017-MZ zo dňa 12.10.2017 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry – bývalé ihrisko – k.ú. Horné Krškany)


42.

Materiál č. 1557/2018

Informatívna správa k plneniu

–              uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 175/2018-MZ zo dňa 21.6.2018

–              uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 225/2017-MZ zo dňa 29.6.2017


43.

Materiál č. 1554/2018

Informatívna správa – „Rekonštrukcia telocvične, Hlboká ul. Čermáň


44.

Materiál č. 1486/2018

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (parcela registra „C“ KN č. 1314 v kat. úz. Nitra)


45.

Materiál č. 1544/2018

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k.ú. Mlynárce, odpredaj pozemkov v PPSever)


46.

Materiál č. 1545/2018

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k.ú. Horné Krškany, odpredaj pozemku „C“KN parc. č. 969 na Novozámockej ul.)


47.

Materiál č. 1550/2018

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Bajla a manž.– odpredaj pozemku  k.ú. Nitra) Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Bajla a manž.– odpredaj pozemku  k.ú. Nitra)


48.

Materiál č. 1553/2018

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok „E“ KN parc. č. 150/1 v k. ú. Veľké Janíkovce)


49.

Materiál č. 1558/2018

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (zámena časti pozemkov kat. úz. Nitra, ul. Tatarkova – Metodova)


 Dodatočné materiály a zvukový záznam k riadnemu zasadnutiu MZ – 13.09.2018

1.

Materiál č. 1563/2018

Petícia za riešenie spoločenských problémov obyvateľov mestskej časti Nitra – Dražovce


2.

Materiál č. 1543/2018

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2018


3.

Materiál č. 1568/2018

Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Zvýšenie zamestnanosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Nitra“


4.

Materiál č. 1567/2018

Návrh na predloženie dvoch žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku


5.

Príloha k materiálu č. 1538/2018

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 162/2018-MZ zo dňa 17.05.2018 (pozemky areál Viničky ZSS, Považská 14, Nitra v k. ú. Nitra a SOŠ Levická 40, Nitra v k. ú. Chrenová)


6. Príloha k materiálu č. 1534/2018 ALFA-ZETA, s.r.o., Mestský park na Sihoti v Nitre
7.

Pripomienka p. Michala Ivaňa k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 7/2018 o určení názvu ulice v časti mesta kynek („Repíková ulica“) – č. mat. 1508/2018


Interpelácie zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 13.09.2018
Diskusia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 13.09.2018
Návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre – 13.09.2018

Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021