4. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre,konané dňa 14.03.2019 a 21.03.2019
5. marec 2019

AUDIO-VIDEO záznam z 3. riadneho Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 14.03.2019 a 21.03.2019


Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 14.03.2019 a 21.03.2019


Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 14.03.2019 a 21.03.2019


3

3.1

Materiál č. 19/1995

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 181/95 zo dňa 14.12.1995

3.2

Materiál č. 375/2015

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 243/2015-MZ zo dňa 11.06.2015


4.

Materiál č. 79/2019

Správa o výsledku kontroly dodržiavania podmienok zmluvných vzťahov zo strany dodávateľov investičných akcií


5.

Materiál č. 81/2019

Správa o výsledku kontroly vybavovania sťažností vo všetkých základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra


6.

Materiál č. 53/2019

Správa z vykonaných kontrol kvality podávaných jedál v školských jedálňach za rok 2018


7.

Materiál č. 83/2019

Upozornenie prokurátora na nedostatky pri výkone samosprávy


8.

Materiál č. 88/2019

Návrh na úpravu cestovného poriadku a tarify na sezónu 2019 pre turistický vláčik


9.

Materiál č. 73/2019

Správa o činnosti Mestskej polície v Nitre za rok 2018


10.

Materiál č. 89/2019

Návrh Dodatku č. 10 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb v znení dodatkov č. 1-9


11.

Materiál č. 87/2019

Návrh Organizačného poriadku príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb


12.

Materiál č. 93/2019

Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2019 pre cieľové oblasti:

  1. sociálna oblasť
  2. ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým ľuďom

13.

Materiál č. 75/2019

Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Nitry na rok 2019 pre cieľové oblasti :

  1. rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt,
  2. záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností

14.

Materiál č. 98/2019

Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2019 pre cieľovú oblasť telesná kultúra (fond prenájmu tréningových objektov a úhrady nákladov, fond vrcholového športu, fond mládežníckeho športu a fond športových podujatí nad 2000,-€)


15.

Materiál č. 99/2019

Informatívna správa o pridelení dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2019 pre cieľovú oblasť telesná kultúra do 2000,- €


16.

Materiál č. 78/2019

Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 341/2015-MZ zo dňa 27.10.2015, ktorým sa schvaľuje účelové viazanie príjmu z prenájmu priestorov ZŠ v tej rozpočtovej organizácii, v ktorej vznikli na obnovu školských budov a zariadení.


17.

Materiál č.85/2019

Návrh na zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva v Nitre č. 272/2017-MZ zo dňa 07. 09. 2017 (Návrh na určenie základných východísk pre ďalšie etapy prípravy projektu „Kreatívneho centra Nitra“)


18.

Materiál č. 84/2019

Informatívna správa o stave a príprave projektu Kreatívne centrum Nitra


19.

Materiál č. 77/2019

Informatívna správa – Vyhodnotenie Akčného plánu k PHSR mesta Nitry na roky 2018 – 2019


20.

Materiál č. 51/2019

Správa k plneniu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 225/2017-MZ zo dňa 29.6.2017


21.

Materiál č. 92/2019

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva číslo 15/2019-MZ zo dňa 31.01.2019 (spoločnosť Službyt Nitra, s. r. o.)


22.

Materiál č. 90/2019

Návrh na schválenie zástupcov mesta do kontrolného orgánu obchodnej spoločnosti Nitrianske komunálne služby, s.r.o. v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry


23.

Materiál č. 91/2019

Návrh na schválenie zástupcov mesta do kontrolného orgánu obchodnej spoločnosti Službyt Nitra, s. r. o. v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry


24.

Materiál č. 102/2019

Návrh na doplnenie delegovaných zástupcov mesta do orgánov školskej samosprávy


25.

Materiál č. 89/2019

Návrh na dofinancovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra na r. 2019 v zmysle platnej VZN č. 1/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Nitry


26.

Materiál č. 80/2019

Návrh na opätovné zvolenie prísediaceho sudcu z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu


27.

Materiál č. 23/2019

Návrh na opätovné zvolenie prísediaceho sudcu z radovobčanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu


28.

Materiál č. 61/2019

Návrh Dodatku č. 4 k Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre v znení dodatkov


29.

Materiál č. 50/2019

Návrh dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi


30.

Materiál č. 36/2019

Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 2/2019 o určení názvu ulice v časti mesta Párovské Háje – Fabiánova ulica


31.

Materiál č. 37/2019

Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 3/2019 o určení názvu ulice v časti mesta Párovské Háje – Hájová ulica


32.

Materiál č. 38/2019

Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 4/2019 o určení názvu ulice v časti mesta Párovské Háje – Ulica sv. Huberta


33.

Materiál č. 39/2019

Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 5/2019 o určení názvu ulice v časti mesta Párovské Háje – Ulica poľovníkov


34.

Materiál č. 72/2019

Návrh na neuplatnenie valorizácie pre rok 2019


35.

Materiál č. 67/2019

Návrh na odkúpenie stavebných objektov do vlastníctva Mesta Nitra (EKM invest s.r.o., stavebné objekty SO 001 a SO 002 vybudované v rámci stavby „EXPRES KURIÉR skladová hala“)


36.

Materiál č. 10/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Nitra (ZsDis, a.s., vecné bremeno k stavbe „Nitra Hrad – ul. Podzámska – NNk“)


37.

Materiál č. 11/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Chrenová (ZsDis, a.s., vecné bremeno k stavbe „NA Nitra, Nábrežie mládeže rekonštrukcia, NNK“)


38.

Materiál č. 12/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Kynek a zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 156/2014-MZ zo dňa 15.05.2014 a č. 211/2015-MZ zo dňa 11.06.2015 (ZsDis, a.s., vecné bremeno k stavbám „IBV Pri Háji, Kynek“ a „IBV Pri Háji II., Kynek“)


39.

Materiál č. 42/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra v k.ú. Nitra (prenájom časti pozemku na Beethovenovej ul.- Peter Toman P+P KONZUM)


40.

Materiál č. 47/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (INPEK, s.r.o., prenájom pozemku – ORBIS, k.ú. Nitra)


41.

Materiál č. 66/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k.ú. Nitra (Slovenská energetika, a.s.., vecné bremeno k „SO 503.02 NN prípojka“ v rámci stavby „Technická infraštruktúra Nedbalova ul. Nitra“)


42.

Materiál č. 71/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemku v kat. úz. Zobor, ul. Skautská – Komenského)


43.

Materiál č. 74/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (PJ REAL, s.r.o. – prenájom pozemku – k.ú. Horné Krškany)


44.

Materiál č. 76/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Zobor (ZsDis, a.s., vecné bremeno k stavbe „NA Nitra, Jelenecká ul., Zobor – VNK, TS, NNK“)


45.

Materiál č. 82/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom nebytových priestorov na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre


46.

Materiál č. 101/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Zobor (ZsDis, a.s., vecné bremeno k stavbe „Jelenecká – SO 501 Káblový elektrický distribučný rozvod NN“)


47.

Materiál č. 48/2019

Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 125/2017-MZ zo dňa 6.4.2017 (New Fuels Property s. r. o., odpredaj pozemkov na Novozámockej ul.)


48.

Materiál č. 65/2019

Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 185/2012-MZ zo dňa 28.06.2012 (Agro Janíkovce s. r. o., Záborského 42, Bratislava IČO 36848891, „IBV Janíkovce“)


49.

Materiál č. 55/2019

Návrh na zmenu uznesenia č. 64/2018-MZ zo dňa 01.03.2018 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj časti z pozemku parc. reg. „E“ KN č. 41/4 a 142/1 kat. úz. Mlynárce)


50.

Materiál č. 54/2019

Návrh na zmenu uznesenia č. 29/2018-MZ zo dňa 25.01.2018 v znení uznesenia č. 203/2017-MZ zo dňa 18.05.2017 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj časti z pozemku parc. reg. „E“ KN č. 41/4 a 142/1 kat. úz. Mlynárce)


51.

Materiál č. 56/2019

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 208/2018-MZ zo dňa 21.06.2018 (k. ú. Nitra, prenájom parcely „C“ KN č. 4908/1 pre vlastníkov bytov v bytovom dome Tehelná č. 86)


52.

Materiál č. 68/2019

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 200/2018-MZ zo dňa 21.06.2018 v znení uznesenia č. 292/2018-MZ zo dňa 13.09.2018 (Západoslovenská energetika, a. s., prenájom a vecné bremeno k nabíjacím staniciam pre elektromobily)


53.

Materiál č. 69/2019

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 239/2015-MZ zo dňa 11.06.2015 a zrušenie uznesenia č. 341/2018-MZ zo dňa 18.10.2018 (zámer zámeny – bývalá MŠ Kollárova)


54.

Materiál č. 70/2019

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 253/2015-MZ zo dňa 6.8.2015 a zrušenie uznesenia č. 342/2018-MZ zo dňa 18.10.2018 (zámena nehnuteľností – bývalá MŠ Kollárova)


55.

Materiál č. 602019

Návrh na odňatie majetku vo vlastníctve Mesta Nitry z výkonu správy spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o. („bývalá MŠ Kollárová“ súp. č. 1502, parc. č. 2290 a 2289, kat. územie Nitra)


56.

Materiál č. 96/2019

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 346/2017-MZ zo dňa 23.11.2017 v znení uznesenia č. 214/2018-MZ zo dňa 21.06.2018 a č. 340/2018-MZ zo dňa 18.10.2019 (garáže s pozemkami v kat. úz. Nitra ul. Schurmannova)


57.

Materiál č. 29/2019

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k.ú. Nitra, Martinák, s.r.o. – zámena pozemkov pod bytovým domom „E“)


58.

Materiál č. 97/2019

Návrh na nakladanie s majetkom mesta (voľné byty vo vlastníctve mesta)


 Dodatočné materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 14.03.2019 a 21.03.2019

1.

Materiál č. 58/2019

Správa k plneniu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 368/2018-MZ zo dňa 15.11.2018 (Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nitry na roky 2019 – 2021)


2.

Materiál č. 62/2019

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2019


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021