39. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konané dňa 17.05.2018
10. máj 2018

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 17.05.2018


Materiály a zvukový záznam k riadnemu zasadnutiu MZ – 17.05.2018


Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 17.05.2018


Voľba pracovných komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre – 17.05.2018

3.

Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Nitre – 17.05.2018


3-1.

Materiál č. 19

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.181/95 zo dňa 14.12.1995

3-2.

Materiál č. 1364/2018

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 54/2013-MZ zo dňa 14.03.2013

3-3.

Materiál č. 375/2015

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 243/2015-MZ zo dňa 11.6.2015

3-4.

Materiál č. 906/2017

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 335/2016-MZ zo dňa 13.10.2016

3-5.

Materiál č. 1363/2018

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 85/2018-MZ zo dňa 01.03.2018


4.

Materiál č. 1430/2018

Správa o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami v Zariadení školského stravovania pri ZŠ s MŠ Novozámocká 129, Nitra


5.

Materiál č. 1424/2018

Návrh Rozpočtových pravidiel Mesta Nitry


6.

Materiál č. 1433/2018

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2018


7.

Materiál č. 1421/2018

Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému naradeniu Mesta Nitry č. 2/2006 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane v znení dodatkov


8.

Materiál č. 1404/2018

Návrh Dodatku č. 5 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 16/2008 o trhovom poriadku trhovísk a príležitostných trhov na Štefánikovej ul. 50 a Jurkovičovej ul. v Nitre  v znení dodatku č. 1, 2, 3 a 4


9.

Materiál č. 1243/2017

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 1/2018 o podmienkach dočasného spoplatneného parkovania a o podmienkach regulovaného rezidentského parkovania na území mesta Nitry


10.

Materiál č. 1420/2018

Správa k plneniu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 383/2017-MZ zo dňa 14.12.2017


11.

Materiál č. 1419/2018

Správa k plneniu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 128/2018-MZ zo dňa 5.4.2018


12.

Materiál č. 1409/2018

Informatívna správa k plneniu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 225/2017-MZ zo dňa 29.6.2017


13.

Materiál č. 1417/2018

Návrh na zmenu účelu využitia stavby DOS Janka Kráľa 2 a DOS Bernolákova 16


14.

Materiál č. 1423/2018

Návrh počtu prijímaných žiakov a počtu tried prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry na školský rok 2018/2019


15.

Materiál č. 1422/2018

Návrh časového plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Nitre na II. Polrok 2018


16.

Materiál č. 1414/2018

Návrh Štatútu Mesta Nitry


17.

Materiál č. 1385/2018

Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Nitre


18.

Materiál č. 1415/2018

Návrh na doplnenie člena do Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo z radov ďalších osôb


19.

Materiál č. 1435/2018

Návrh na delegovanie zástupcu mesta Nitry do správnej rady Nitrianskeho centra dobrovoľníctva pôsobiaceho pri Komunitnom centre so sídlom Nedbalova 17, Nitra


20.

Materiál č. 1401/2018

Návrh na opätovné zvolenie prísediacich sudcov z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu


21.

Materiál č. 1402/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom nebytových priestorov a pozemkov na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre


22.

Materiál č. 1403/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra – /prenájom nebytového priestoru na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre /


23.

Materiál č. 1410/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry v kat. úz. Dolné Krškany (ZsDis, a.s., vecné bremeno k stavbe „Nitra – Centrum odborného vzdelávania a prípravy v oblasti CNC technológií v Nitre“)


24.

Materiál č. 1411/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k.ú. Nitra (Slovenská energetika, a.s.., vecné bremeno k stavbe „Technická infraštruktúra Hviezdoslavova, Nitra“)


25.

Materiál č. 1413/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (zámena pozemkov v kat. území Zobor – Ing. Tomáš Brezina)


26.

Materiál č. 1425/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom časti pozemku na Jurkovičovej ul. v Nitre – MIFE, s.r.o.


27.

Materiál č. 1426/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom časti  pozemku na Golianovej ul. v Nitre /Ing.Beníčková Eva/


28.

Materiál č. 1434/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom časti pozemku z parcely C KN č. 2074 v kat. území Nitra – ÚVV a ÚVTOS Nitra)


29.

Materiál č. 1416/2018

Návrh na odpredaj nehnuteľností pre NSK (pozemky areál VINIČKY ZSS, Považská 14, Nitra v k. ú. Nitra a SOŠ Levická 40, Nitra v k. ú. Chrenová)


30.

Materiál č. 1400/2018

Návrh na vysporiadanie pozemkov pod cintorínom Chrenová (Viktor Hrotek)


31.

Materiál č. 1408/2018

Návrh na zmenu uznesenia č. 410/2017-MZ zo dňa 14. 12. 2017 (Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry – odpredaj pozemku, kat. úz. Zobor, pod ul. Hornozoborská)


32.

Materiál č. 1412/2018

Návrh na zmenu uznesenia č. 65/2018-MZ zo dňa 01. 03. 2018 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry – odpredaj pozemku, kat. úz. Zobor, pod ul. Hornozoborská)


33.

Materiál č. 1407/2018

Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 295/2017-MZ zo dňa 07.09.2017


34.

Materiál č. 1427/2018

Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 286/2017-MZ zo dňa 7.9.2017 (MH Invest, s. r. o., prenájom pozemkov a zriadenie vecného bremena pre stavbu „Vybudovanie strategického parku“ – preložky kanalizácie, vodovodu a OK)


35.

Materiál č. 1321/2018-2

Návrh zámeru na uzatvorenie zmieru, resp. mimosúdnej dohody (Jana Gregušová)


36.

Materiál č. 1429/2018

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (LIDL Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, IČO: 35793783)


37.

Materiál č. 1428/2018

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Levická –Black café- odpredaj pozemku, k.ú. Nitra)


Dodatočné materiály a zvukový záznam k riadnemu zasadnutiu MZ – 17.05.2018
1. Materiál č. 1441/2018 Návrh na doplnenie člena do Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť
2. Materiál č. 1442/2018 Návrh na doplnenie člena do VMČ č. 2 Staré mesto z radov obyvateľov
Interpelácie zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 17.05.2018
Diskusia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 17.05.2018
Návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre – 17.05.2018

Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021