37. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konané dňa 01.03.2018
20. február 2018

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 01.03.2018

 


Materiály a zvukový záznam k riadnemu zasadnutiu MZ – 01.03.2018 


Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 01.03.2018


Voľba pracovných komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre – 01.03.2018


3.

Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Nitre – 01.03.2018

3-1.

Materiál č. 19

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.181/95 zo dňa 14.12.1995

 

3-2.

Materiál č. 20

Uznesenie Mestského zastupiteľstva  v Nitre č. 32/98-MZ    z 29.1.1998

3-3.

Materiál č. 906/2017

Uznesenie Mestského zastupiteľstvav Nitre č. 335/2016-MZ zo dňa 13.10.2016

3-4.

Materiál č. 1097/2017

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 209/2017 – MZ zo dňa 29. júna 2017

3-5.

Materiál č. 1029/2017

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 297/2017–MZ zo dňa 7.9.2017


4.

Materiál č. 1324/2018

Správa o výsledku kontroly hospodárenia v Základnej škole , Tulipánová ul. 1, Nitra


5.

Materiál č. 1325/2018

Správa o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami v Zariadení školského stravovania pri Základnej škole Nábrežie mládeže 5


6.

Materiál č. 1317/2018

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nitra za rok 2017


7.

Materiál č. 1318/2018

Správa o  vybavení sťažností a petícií za rok 2017


8.

Materiál č. 1304/2018

Správa o bezpečnostnej situácii v meste Nitra za rok 2017


9.

Materiál č. 1305/2018

Správa o požiarovosti na území mesta Nitra 2017


10.

Materiál č. 1284/2018

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 3/2018 o určení názvu ulice v časti mesta Kynek


11.

Materiál č. 1285/2018

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 2/2018 o určení názvu ulice v časti mesta Kynek


12.

Materiál č. 1340/2018

Návrh dodatku č. 10 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Nitry


13.

Materiál č. 1341/2018

Návrh zmeny rozpisu finančných prostriedkov pre súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia na rok 2018


14.

Materiál č. 1333/2018

Návrh na rozdelenie partnerských miest a návrh na nové partnerské mestá


15.

Materiál č. 1326/2018

Správa k plneniu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 297/2017-MZ zo dňa 7.9.2017


16.

Materiál č. 1342/2018

Správa k plneniu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 30/2018-MZ zo dňa 25.1.2018


17.

Materiál č. 1310/2018

Návrh na nakladanie s majetkom Mesta Nitra (k. ú. Zobor, prenájom pozemku za symbolické nájomné na dobudovanie hokejbalového ihriska v areáli Základnej školy kráľa Svätopluka)


18.

Materiál č. 1301/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemku kat. úz. Nitra ul. Kováčikova)


19.

Materiál č. 1319/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k.ú. Nitra (SPP – Distribúcia, a. s., Na Čerešňovom vrchu – vecné bremeno)


20.

Materiál č. 1350/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k.ú. Veľké Janíkovce (SPP – Distribúcia, a. s., Matušincova ul. a ul. Pri Studničke – vecné bremeno)


21.

Materiál č. 1331/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj časti z pozemku parc. reg. „E“ KN č. 41/4 a 142/1 kat. úz. Mlynárce)


22.

Materiál č. 1332/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemku kat. úz. Zobor pod ul. Hornozoborská)


23.

Materiál č. 1347/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Nitra (MARTINÁK, s.r.o., Ružinovská 5, Bratislava, IČO 35 700 181, vjazd na pozemok p.č. 6312/212)


24.

Materiál č. 1322/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (časť pozemku „C“ KN parc. č. 361/5 v k. ú. Veľké Janíkovce)


25.

Materiál č. 1323/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (časť pozemku „C“ KN parc. č. 336 v k. ú. Dolné Krškany)


26.

Materiál č. 1351/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – odpredaj novovytvoreného pozemku reg. „C“ KN parc. č. 2271/50 v k. ú. Chrenová (Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.)


27.

Materiál č. 1337/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta Nitra (prenájom pozemkov pod reklamnými stavbami)


28.

Materiál č. 1320/2018

Návrh na odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva Mesta Nitra (L.K.P., s.r.o., „C“KN parc. č. 1491/7 a 1491/14, v k.ú. Dolné Krškany, Dvorčianska ul.)


29.

Materiál č. 1353/2018

Návrh na zriadenie odplatného vecného bremena a vydanie odplaty za užívanie (Bratislavská cesta a Rybárska ul.)


30.

Materiál č. 1339/2018

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 240/2013-MZ zo dňa 27.06.2013 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 387/2013-MZ zo dňa 14.11.2013, v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 258/2014-MZ zo dňa 04.09.2014 a v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 288/2017-MZ zo dňa 07.09.2017 (Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry – časť pozemku „C“ KN parc. č. 7261/201, k. ú. Nitra)


31.

Materiál č. 1348/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Horné Krškany (Mediderma invest, s.r.o., preložka chodníka na Novozámockej ul.)


32.

Materiál č. 1349/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Horné Krškany (Mediderma invest, s.r.o., rozšírenie vozovky a autobusová zast. na Novozámockej ul.)


33.

Materiál č. 1352/2018

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k.ú. Horné Krškany, odpredaj častí pozemkov pre rozšírenie vozovky a autobusovú zast. na Novozámockej ul.)


34.

Materiál č. 1335/2018

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra, (odpredaj pozemkov – parc. reg. C KN č. 315/1, 316/1 so stavbou s.č.70, 316/2, 316/8 v k. ú. Mlynárce – Roháčik, Brezina)


35.

Materiál č. 1334/2018

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra, (odpredaj  pozemkov – parc. reg.E KN č. 4566/1 a č. 4566/2 v k. ú. Nitra -Rác, Ostrčilová, Sieber)


36.

Materiál č. 1321/2018

Návrh zámeru na uzatvorenie mimosúdnej dohody (Jana Gregušová)


37.

Materiál č. 1328/2018

Návrh na odpredaj bytov spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a pozemkov na ulici Murániho 28-36 podľa zákona 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov.


38.

Materiál č. 1329/2018

Návrh na odpredaj bytov spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a pozemkov na ulici Považská 3,5,7 podľa zákona 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov.


39.

Materiál č. 1330/2018

Návrh na odpredaj bytov spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a pozemkov na ulici Na Hôrke 17, 19 ,21 podľa zákona 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov.


40.

Materiál č. 1345/2018

Správa o výsledkoch hospodárenia Službyt-u Nitra s.r.o, s nebytovými priestormi mesta v zmysle Komisionárskej zmluvy č.j. 1490/07/OM za rok 2017


41.

Materiál č. 1346/2018

Návrh ročného plánu nákladov a výnosov za nebytové priestory zverené do správy spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o. Komisionárskou zmluvou č. 1490/07/OM


Dodatočné materiály a zvukový záznam k riadnemu zasadnutiu MZ – 01.03.2018


1.

Materiál č. 1355/2018

Návrh na prijatie úveru


2.

Materiál č. 1354/2018

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2018


3.

Materiál č. 1361/2018

Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 7/2018-MZ zo dňa 25.1.2018 (Návrh na doplnenie cestovného poriadku MAD v meste Nitra – „Turistický vláčik“)


4.

Materiál č. 1359/2018

Správa o stave pripravenosti investičného zámeru mesta Nitry – Dostavba areálu Letného kúpaliska Sihoť


5.

Materiál č. 1358/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k.ú. Mlynárce, Lužianky a Dražovce (MH Invest s.r.o. a ZsVS, a.s., zriadenie vecného bremena pre stavbu „Prepojenie vodojemu Mlynárce – PnSV„)


6.

Materiál č. 1360/2018

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 282/2014-MZ zo dňa 09.10.2017 – Návrh na nakladanie s majetkom Mesta Nitra (nebytový priestor č. 12-29, Za Ferenitkou 21-27)


7.

Materiál č. 1357/2018

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 129/2016-MZ zo dňa 28.04.2016 (k.ú. Mlynárce, MH Invest, s.r.o., prenájom pozemkov a zriadenie vecného bremena pre stavbu „Vybudovanie strategického parku“ – dočasný záber)


8.

Materiál č. 1356/2018

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 128/2016-MZ zo dňa 28.04.2016 (k.ú. Dražovce, MH Invest, s.r.o., prenájom pozemkov a zriadenie vecného bremena pre stavbu „Vybudovanie strategického parku“ – dočasný záber)


9.

Materiál č. 1327/2018

Návrh na zvolenie členky Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo


Interpelácie zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 01.03.2018


 

Diskusia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 01.03.2018


 

Návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre – 01.03.2018


 


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021