31. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 09.09.2021
2. september 2021

AUDIO-VIDEO záznam z 31. riadneho Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 09.09.2021

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 09.09.2021


Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 09.09.2021

3.

Prehľad

Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Nitre k zasadnutiu 30. riadneho mestského zastupiteľstva, zvolané na 09.09.2021

Materiál č. 19

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.181/95 zo dňa 14.12.1995

3.2

Materiál č. 906/2017

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 335/2016-MZ zo dňa 13.10.2016

3.3

Materiál č. 1253/2017

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 385/2017-MZ zo dňa 14.12.2017

3.4

Materiál č. 1605/2018

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 313/2018-MZ zo dňa  18.10.2018

3.5

Materiál č. 253/2019

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 285/2019-MZ zo dňa  05. 09. 2019

3.6

Materiál č. 527/2020

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.79/2020-MZ zo dňa 26.05.2020

3.7

Materiál č. 555/2020

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 145/2020-MZ zo dňa 18.06.2020

3.8

Materiál č. 559/2020

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 149/2020 – MZ zo dňa 18. 06. 2020

3.9

Materiál č. 757/2021

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 35/2021-MZ zo dňa 04.02.2021

3.10

Materiál č. 758/2021

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 36/2021-MZ zo dňa 04.02.2021

3.11

Materiál č. 801/2021

Uznesenie Mestské ho zastupiteľstva v Nitre  č.  100/2021 – MZ zo  dňa  17.03.2021

3.12

Materiál č. 843/2021

Uznesenie Mestské ho zastupiteľstva v Nitre  č. 147/2021 -MZ zo dňa 22. apríla 2021

3.13

Materiál č. 860/2021

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.  156/2021-MZ, zo dňa 20.05.2021

3.14

Materiál č. 910/2021

Samostatná správa, mat. č. 910/2021

3.15

Materiál č. 927/2021

Samostatná správa, mat. č. 927/2021


4.

Materiál č. 939/2021

Správa o výsledku kontroly financovania investičnej akcie „MŠ Beethovenova – rozšírenie prevádzkových priestorov“ vrátane postupov verejného obstarávania


5.

Materiál č. 957/2021

Správa zariadení sociálnych služieb, Janského 7, Nitra zastúpená PhDr. Libušou Mušákovou, poverenou výkonom funkcie riaditeľa


6.

Materiál č. 943/2021

Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Cyklotrasa Vodná – Zelokvet v Nitre“


7.

Materiál č. 909/2021

Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území mesta Nitry a zaradených do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky


8.

Materiál č. 921/2021

Návrh Dodatku č. 4 k VZN č. 8/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školách, v školských výchovno – vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry v znení dodatku č.1,2,3


9.

Materiál č. 910/2021

Informatívna správa o činnosti miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Nitra v rokoch 2019 – 2021


10.

Materiál č. 927/2021

Informatívna správa o čerpaní rozpočtu Útvaru hlavného architekta  v roku  2021


11.

Materiál č. 937/2021

Informatívna správa k návrhu vedenia rýchlostnej cesty R8 cez „zastavané“ územie mesta Nitra


12.

Materiál č. 938/2021

Návrh stanovenia cien k vstupu do cykloprístreškov slúžiacich na dočasné, krátkodobé uschovanie bicyklov v meste Nitra


13.

Materiál č. 955/2021

Návrh na spoluprácu medzi Mestom Nitra a Rannsóknir og greining – ICSRA v oblasti realizácie projektu Planet Youth podľa priloženého návrhu zmluvy


14.

Materiál č. 922/2021

Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Nitry Mgr. Zuzane Rehák Štefečekovej za získanie zlatej medaily na XXXII. Letných olympijských hrách Tokio 2020 a za reprezentáciu Slovenska i Nitry v svetovom meradle


15.

Materiál č. 923/2021

Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry  Mgr. art. Eve Pavlíkovej Kubošiovej za celoživotný mimoriadny prínos pre slovenskú divadelnú a filmovú scénu a za rozvoj kultúrno – spoločenského života v Nitre


16.

Materiál č. 924/2021

Návrh na udelenie Ceny mesta Nitry doc. PhDr. Matejovi Ruttkayovi, CSc. za mimoriadne významné zásluhy o kultúrny rozvoj Nitry a Slovenskej republiky, osobitne v oblasti historických vied a archeológie a za šírenie dobrého mena Nitry doma i v zahraničí


17.

Materiál č. 932/2021

Návrh na odkúpenie pozemkov (STAVPLAST SK, spol. s r.o. v likvidácii)


18.

Materiál č. 933/2021

Návrh na odkúpenie pozemkov (Mäsový priemysel š. p. v likvidácii)


19.

Materiál č. 950/2021

Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti do vlastníctva Mesta Nitra v k. ú. Nitra (Boris Kraus – pozemok prístup k lávke pre peších nad železničnou stanicou)


20.

Materiál č. 953/2021

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra – ukončenie prenájmu voľných plôch na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre


21.

Materiál č. 739/2021-1

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (M.J.A. BK s.r.o. – prenájom pozemku – kat. úz. Nitra)


22.

Materiál č. 940/2021

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (M.J.A. BK s.r.o. – zámer odpredaja pozemku – k.ú. Nitra)


23.

Materiál č. 869/2021

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom časti parcely registra „C“ KN č. 701 v kat. úz. Horné Krškany pre Matúša Machaja a Róberta Machaja)


24.

Materiál č. 914/2021

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Vargová – prenájom pozemku – kat. úz. Párovské Háje)


25.

Materiál č. 915/2021

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Sonfol Folie s.r.o. – prenájom pozemku – kat. úz. Nitra)


26.

Materiál č. 916/2021

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemok „C“ KN parc. č. 360/2 v k. ú. Mlynárce – TEXIKOM s.r.o.)


27.

Materiál č. 917/2021

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemok „C“ KN parc. č. 232/1 v k. ú. Chrenová)


28.

Materiál č. 918/2021

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom parciel registra „C“ KN č. 3007/202 a č. 3007/203 v kat. úz. Dražovce pre Evu Lenčéšovú)


29.

Materiál č. 919/2021

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Dolné Krškany (Ing. Ľubomír Valkovič)


30.

Materiál č. 929/2021

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom pre Mgr. Jozefínu Bihariovú)


31.

Materiál č. 931/2021

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom časti parcely registra „C“ KN č. 1653 v kat. úz. Nitra – Hubinskí)


32.

Materiál č. 934/2021

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Jánošík – odpredaj pozemkov – k.ú. Dolné Krškany)


33.

Materiál č. 935/2021

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra – (časti pozemkov „C“ KN parc. č. 3530/5, 4102, 4103/1, 4115 a 4178 v k. ú. Nitra – RED_constructor s.r.o.)


34.

Materiál č. 942/2021

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Nitra (zámena pozemkov s manželmi Tolnaiovcami na Šúdolskej ul.)


35.

Materiál č. 946/2021

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom pozemku v kat. území Kynek – OZ Za dobrý život)


36.

Materiál č. 947/2021

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom pozemku v kat. území Dražovce – manž. Halásoví)


37.

Materiál č. 951/2021

Návrh na nakladanie s majetkom Mesta Nitra (euroAWK, spol. s r. o.):

    1. zmena uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 53/2020-MZ zo dňa 25.02.2020 v znení uznesenia č. 72/2020-MZ zo dňa 07.05.2020 (zámer nájmu pozemkov vo vlastníctve Mesta Nitra a spolupráce pri výstavbe a údržbe autobusových prístreškov v Meste Nitra – spoločnosť euroAWK, spol. s r. o.)
    2. nájom pozemkov vo vlastníctve Mesta Nitra a spolupráca pri výstavbe a údržbe autobusových prístreškov v Meste Nitra – spoločnosť euroAWK, spol. s r. o.

38.

Materiál č. 952/2021

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom časti pozemku parcely registra C KN č. 33, k.ú. Horné Krškany – Michaleová)


39.

Materiál č. 954/2021

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Nitra (prenájom časti pozemku na Podzámskej ul. pre spoločnosť púpavy Pod hradom, s. r. o.)


40.

Materiál č. 891/2021

Návrh na zmenu Uznesenia č. 319/2020 zo dňa 19.11.2020 (návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry – prenájom časti parc. reg. C KN č. 5464/6 kat. úz. Zobor, Klinčeková ul. pre Ing. Katarínu Mandalovú)


41.

Materiál č. 925/2021

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre číslo 179/2021-MZ zo dňa 20.05.2021 (návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Dolné Krškany – spoločnosť in time express s. r. o. Nitra)


42.

Materiál č. 926/2021

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Dolné Krškany (spoločnosť in time express s. r. o. Nitra)


43.

Materiál č. 941/2021

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 224/2021-MZ zo dňa 01.07.2021 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra – zámena a odpredaj pozemku v kat. území Dražovce – Juraj Slovák, Imrich Tóth)


44.

Materiál č. 949/2021

Návrh na zmenu Uznesenia č. 321/2017-MZ zo dňa 12.10.2017 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (zámena pozemkov pre cyklotrasy v kat. úz. Chrenová)


45.

Materiál č. 956/2021

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 400/2019-MZ zo dňa 12.12.2019 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra – zámena pozemkov s RKC, Farnosť Nitra-Dražovce v kat. území Dražovce)


46.

Materiál č. 902/2021

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Nitra (odpredaj a prenájom častí pozemkov na Párovskej ul.)


47.

Materiál č. 911/2021

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Florková – zámer odpredaja pozemku – k.ú. Zobor)


48.

Materiál č. 928/2021

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Nitra (Ing. Daniel Škarbala)


49.

Materiál č. 930/2021

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (zámena pozemkov v kat. úz. Zobor pre Klaudiu Fuskovú)


50.

Materiál č. 936/2021

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (časť pozemku „E“ KN parc. č. 4499 v k. ú. Nitra – Ing. Júlia Urbanová)


51.

Materiál č. 944/2021

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemkov v kat. úz. Nitra, Ul. Braneckého, Hviezdoslavova tr.)


52.

Materiál č. 945/2021

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemku v kat. úz. Zobor, Ul. Moskovská)


53.

Materiál č. 948/2021

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj pozemku v kat. území Dražovce – manž. Halásoví)


Dodatočné materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 09.09.2021

1.

Materiál č. 961/2021

Informatívna správa o nezávislom posúdení právnej veci Mesto Nitra/STRABAG s.r.o.


2.

Materiál č. 958/2021

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2021


3.

Materiál č. 960/2021

Návrh na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci Nitrianskej investičnej, s.r.o. vo výške 980 261,13 eur na predfinancovanie platieb úverov ŠFRB a dotácií na výstavbu BD C307+TV


4.

Materiál č. 693/2021

Informatívna správa o príprave Nitrianskych vianočných trhov 2021


 


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021