30. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 24.06.2021
16. jún 2021

AUDIO-VIDEO záznam zo 30. mimriadneho Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 24.06.2021

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 24.06.2021


Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 24. 06.2021

3.

Prehľad

Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Nitre k zasadnutiu 30. riadneho mestského zastupiteľstva, zvolané na 24.06.2021

3.1

Materiál č. 19

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.181/95 zo dňa 14.12.1995

3.2

Materiál č. 1023/2013

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 102/2013-MZ zo dňa 14.03.2013

3.3

Materiál č. 1605/2018

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 313/2018-MZ zo dňa  18.10.2018

3.4

Materiál č. 354/2019

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre  č.  387/2019 – MZ  zo  dňa  12. 12. 2019

3.5

Materiál č. 1601/2018

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 277/2020-MZ zo dňa 12.11.2020

3.6

Materiál č. 794/2021

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre  č.  68/2021 – MZ zo  dňa  11.03. 2021

3.7

Materiál č. 801/2021

Uznesenie Mestské ho zastupiteľstva v Nitre  č.  100/2021 – MZ zo  dňa  17.03.2021

3.8

Materiál č. 749/2021

Uznesenie  Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 103/2021-MZ zo dňa  17.3.2021

3.9

Materiál č. 843/2021

Uznesenie Mestské ho zastupiteľstva v Nitre  č. 147/2021 -MZ zo dňa 22. apríla 2021

3.10

Materiál č. 872/2021

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre  č.  181/2021 – MZ zo  dňa  20. 05. 2021

3.11

Materiál č. 874/2021

Uznesenie Mestské ho zastupiteľstva v Nitre  č.  184/2021 – MZ zo  dňa  20.05.2021

3.12

Materiál č. 875/2021

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre  č. 185/2021– MZ zo  dňa  20.mája  2021


4.

Materiál č. 905/2021

Informatívna správa k  Dohode o urovnaní so spoločnosťou STRABAG s.r.o.


5.

Materiál č. 890/2021

Návrh na zvýšenie stravnej jednotky v zariadení pre seniorov Zobor a v ostatných sociálnych službách poskytovaných SZSS


6.

Materiál č. 895/2021

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2021


7.

Materiál č. 885/2021

Správa o výsledku kontroly zákonnosti postupu mesta pri obstarávaní zákazky „Opravy, obnova a zriadenia zvislého, vodorovného a prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení na území mesta Nitry“


8.

Materiál č. 889/2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021


9.

Materiál č. 883/2021

Informatívna správa k príprave prihlášky do druhého kola akcie EHMK SR 2026


10.

Materiál č. 884/2021

Informatívna správa Nitrianskej investičnej s.r.o. o činnosti


11.

Materiál č. 881/2021

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb na rok 2021


12.

Materiál č. 894/2021

Návrh pravidiel zostavovania rozpočtu Mesta Nitry na rok 2022


13.

Materiál č. 904/2021

Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitra na rok 2021pre výzvu: Formálne a neformálne vzdelávanie a práca s mládežou


14.

Materiál č. 859/2021

Návrh časových plánov práce stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre na II. polrok 2021


15.

Materiál č. 876/2021

III. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Nitry na roky 2021 – 2025


16.

Materiál č. 870/2021

Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2011 o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom  pre obyvateľov mesta obstaraných z verejných prostriedkov v znení Dodatku č. 1


17.

Materiál č. 880/2021

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi


18.

Materiál č. 896/2021

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 4/2021 o verejnej zeleni


19.

Materiál č. 897/2021

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 111/2020 – MZ zo dňa 11. 06. 2020


20.

Materiál č. 882/2021

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom nehnuteľností pre Mgr. Andrea Valášková, Gabriela Lörinczová, Slovak Telekom, a.s. CORADO-SOAT, s.r.o., Jana Hrnčárová, Spojená škola internátna)


21.

Materiál č. 847/2021-1

Informatívna správa o stave odstraňovania objektov neoprávnených provizórnych garáží v Centrálnej mestskej zóne


22.

Materiál č. 867/2021

Návrh na odkúpenie stavebného objektu do vlastníctva Mesta Nitra a na odovzdanie na prevádzkovanie (VO k stavbe Obytný súbor PANORÁMA Nitra v kat. území Nitra)


23.

Materiál č. 820/2021-1

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Nitra (prenájom časti pozemku reg. „C“ KN parc. č. 4621 pre obyvateľov bytového domu Rázusova č. 12 a 14)


24.

Materiál č. 854/2021

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom časti pozemku na Jurkovičovej ul. v Nitre (Ľuboš Chovanec)


25.

Materiál č. 865/2021

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (časť pozemku „C“ KN parc. č. 187/12 v k. ú. Nitra – MiaLo s.r.o.)


26.

Materiál č. 877/2021

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (zámena a odpredaj pozemku v kat. území Dražovce – Juraj Slovák, Imrich Tóth)


27.

Materiál č. 879/2021

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom pozemku v kat. území Nitra – KOMIZOL s.r.o.)


28.

Materiál č. 886/2021

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom časti pozemku na Mestskej tržnici v Nitre (Denisa Penzešová)


29.

Materiál č. 887/2021

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom pozemku v kat. území Nitra – NKS s.r.o.)


30.

Materiál č. 903/2021

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom pozemku v kat. území Nitra – NTS, a.s.)


31.

Materiál č. 893/2021

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom nebytových priestorov v objekte Farská 5 ako prípad hodný osobitného zreteľa ( Nitra 2026, záujmové združenie právnických osôb Nitra, Farská 1295/5, IČO: 53 730 101)


32.

Materiál č. 845/2021

Návrh na nakladanie s  nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemkov v kat. úz. Nitra, ul. Janka Kráľa)


33.

Materiál č. 878/2021

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj parciel v kat. území Nitra – Západoslovenská distribučná, a.s.)


34.

Materiál č. 900/2021

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 317/2020-MZ zo dňa 19.11.2020 (prenájom pozemku v k. ú. Nitra, Trogeron, s.r.o., Stability Invest, s. r. o., Dostupné bývanie Nitra s.r.o.)


35.

Materiál č. 892/2021

Návrh na odkúpenie nehnuteľností v k. ú. Nitra (Martin Holan)


36.

Materiál č. 898/2021

Návrh na odplatné nadobudnutie nehnuteľnosti do vlastníctva Mesta Nitra v kat. území Zobor – Cyklotrasa Nitra – Dražovce


37.

Materiál č. 868/2021

Návrh na odplatné nadobudnutie nehnuteľnosti do vlastníctva Mesta Nitra v kat. území Nitra – Ing. Ivan Breský


38.

Materiál č. 871/2021

Návrh na odňatie nehnuteľného majetku  vo vlastníctve Mesta Nitra z výkonu správy spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o. (nehnuteľnosť na Topoľčianskej ulici č. 37, stavba s. č. 20 – dom na pozemku   „C“ KN parc. č. 134/1 a pozemok „C“ KN parc. č. 134/1 v k. ú. Dražovce)


39.

Materiál č. 899/2021

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 281/2020-MZ zo dňa 12.11.2020 (prenájom pozemkov v k. ú. Nitra, K&K Real Estate VII. s.r.o., „Galéria Klokočina“)


40.

Materiál č. 839/2021

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre    č. 33/2020-MZ zo dňa 06.02.2020 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – časť pozemku   „E“ KN parc. č. 368 v k. ú. Mlynárce)


41.

Materiál č. 797/2021

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 286/2020-MZ zo dňa 12.11.2020 a návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Nitra (MARTINÁK, s.r.o., zámena pozemkov pod „SO 03 – Spevnené plochy a komunikácie, časť príjazd a parkovisko pre objekt E, III Etapa – Plocha P1, P2“ vybudovaným v rámci stavby „Obytná skupina Nitra – Čermáň, dostavba územia“)


42.

Materiál č. 902/2021

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k.ú. Nitra (odpredaj a prenájom častí pozemkov na Párovskej ul.)


43.

Materiál č. 901/2021

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k.ú. Nitra (zámer zámeny pozemkov s manželmi Tolnaiovcami na Šúdolskej ul.)


Dodatočné materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 24. 06.2021

1.

Materiál č. 906/2021

Návrh na potvrdenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 183/2021-MZ zo dňa 20.5.2021


2.

Materiál č. 907/2021

Informatívna správa o plánovaných opravách chodníkov v Meste Nitra na rok 2021 – doplnenie


3.

Materiál č. 874/2021

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 184/2021-MZ zo dňa 20.05.2021


4.

Doplnenie k materiálu č. 904/2021MZ

Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitra na rok 2021 pre výzvu: Formálne a neformálne vzdelávanie a práca s mládežou


5.

Materiál č. 908/2021

Návrh zámeru na odkúpenie nehnuteľnosti do vlastníctva Mesta Nitra v k. ú. Nitra (Boris Kraus – pozemok prístup k lávke pre peších nad železničnou stanicou)


 


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021