29. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 20.05.2021
11. máj 2021

AUDIO-VIDEO záznam z 29. riadneho Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 20.05.2021

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 20.05.2021


Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 20. 05.2021

3.

Prehľad

Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Nitre k zasadnutiu 28. riadneho mestského zastupiteľstva, zvolané na 22.04.2021

3.1

Materiál č. 19

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.181/95 zo dňa 14.12.1995

3.3

Materiál č. 701/2020

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 295/2020 – MZ zo dňa 12.11.2020

3.4

Materiál č. 801/2021

Uznesenie Mestské ho zastupiteľstva v Nitre č. 100/2021 – MZ zo dňa 17.03.2021

3.5

Materiál č. 843/2021

Uznesenie Mestské ho zastupiteľstva v Nitre č. 147/2021 -MZ zo dňa 22. apríla 2021

3.6

Materiál č. 838/2021

Uznesenie Mestskej rady v Nitre č. 196/2021 – MR z 23. februára 2021


4.

Materiál č. 835/2021

Správa o výsledku kontroly použitia a vyúčtovania poskytnutého finančného príspevku z rozpočtu mesta neverejným poskytovateľom pobytových a ambulantných sociálnych služieb


5.

Materiál č. 842/2021

Návrh nových opatrení na riešenie spoločenských problémov obyvateľov mestských častí Dražovce a Dolné Krškany


6.

Materiál č. 846/2021

Stratégia riešenia rizikového správania so zameraním na problematiku drog a na elimináciu domáceho násilia, násilia páchaného na ženách a deťoch na území mesta Nitra  na roky  2021 – 2025


7.

Materiál č. 811/2021

Informatívna správa o plnení Akčného plánu „Nitra pre všetkých- Informácie (nielen) pre hendikepovaných turistov“  a Informatívna správa o plnení debarierizačných opatrení mesta Nitry za rok 2020


8.

Materiál č. 832/2021

Informatívna správa k plneniu II. Komunitného plánu sociálnych služieb v meste Nitra  na roky 2016-2020 za rok 2020


9.

Materiál č. 840/2021

Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2021 pre cieľovú oblasť:  Sociálna oblasť a podpora verejného zdravia


10.

Materiál č. 834/2021

Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2021 pre cieľové oblasti :

a/ kultúra a kreatívny priemysel

b/ kultúrne pamiatky a pamätihodnosti


11.

Materiál č. 841/2021

Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Nitry na rok 2021 pre cieľovú oblasť podpora a rozvoj cestovného ruchu v meste


12.

Materiál č. 849/2021

Schválenie financovania projektových zámerov vo vzdelávacom a grantovom programe „Mladí Nitrianski filantropi 21“


13.

Materiál č. 844/2021

Návrh Akčného plánu Stratégie rozvoja kultúry a kreatívneho priemyslu v Nitre na roky 2021-2022


14.

Materiál č. 848/2021

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb na rok 2021


15.

Materiál č. 785/2021

Návrh  časového plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Nitre na II. polrok 2021


16.

Materiál č. 855/2021

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (dlhodobý prenájom parcely registra „C“ KN č. 485/4 v kat. úz. Nitra pre Občianske združenie Tenisová akadémia Skalka, Hattalova 452/20, Nitra)


17.

Materiál č. 852/2021

Návrh na ukončenie platnosti Nájomnej zmluvy č. j. 1882/2013/OM zo dňa 11.11.2013 (spol. Nitrianske komunálne služby s.r.o. – ukončenie prenájmu nebytových priestorov v budove č. 20, súp. č. 2890, v areáli bývalých kasární Zobor pri Jeleneckej ul.)


18.

Materiál č. 853/2021

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 18/2021-MZ zo dňa 04.02.2021 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 76/2021-MZ zo dňa 11.03.2021 (Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného pre účely § 13c zákona č.  71/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov)


19.

Materiál č. 847/2021

Informatívna správa o stave odstraňovania objektov neoprávnených provizórnych garáží identifikovaných v Centrálnej mestskej zóne


20.

Materiál č. 857/2021

Návrh na zmenu Uznesenia č. 357/2020 zo dňa 10.12.2020 (návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry – odpredaj pozemku v kat. úz. H. Krškany, Ul. Staromlynská)


21.

Materiál č. 837/2021

Návrh na nakladanie s majetkom mesta (voľné byty vo vlastníctve mesta)


22.

Materiál č. 836/2021

Návrh na predĺženie nájomnej zmluvy č. 10000253  v bytovom dvojdome na Biovetskej ulici č. 36 v Nitre, neziskovej organizácii Centrum Slniečko n. o.  ( zriadený útulok pre matky s deťmi – obete domáceho násilia)


23.

Materiál č. 850/2021

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Dolné Krškany (Ing. Ľubomír Valkovič)


24.

Materiál č. 851/2021

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Dolné Krškany (spoločnosť in time express s. r. o. Nitra)


25.

Materiál č. 856/2021

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (zámena a odpredaj pozemku v kat. území Dražovce – Juraj Slovák, Imrich Tóth)


Dodatočné materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 20. 05.2021

1.

Materiál č. 858/2021

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2021


2.

Materiál č. 861/2021

Návrh na predloženie 5 žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku


3.

Materiál č. 860/2021

Návrh na schválenie zástupcov mesta do kontrolného orgánu záujmového združenia právnických osôb Nitra 2026


4.

Materiál č. 863/2021

2. informatívna správa k obnove Mestskej tržnice v Nitre


5.

Materiál č. 862/2021

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 294/2020-MZ zo dňa 12.11.2020 a č. 361/2020-MZ zo dňa 10.12.2020 (MH Invest, s. r. o. – zámer zámeny a zámena pozemkov v PPsever)


6.

Príloha k materiálu č. 834/2021

Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2021 pre cieľové oblasti :

a/ kultúra a kreatívny priemysel

b/ kultúrne pamiatky a pamätihodnosti5.

Materiál č. 866/2021

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.21/2021-MZ zo dňa 04.02.2021 (zámer prenájmu sály a ďalších nebytových priestorov v objekte Kino Lipa vo vlastníctve Mesta Nitra)


 


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021