28. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 22.04.2021
13. apríl 2021

AUDIO-VIDEO záznam z 28. riadneho Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 22.04.2021

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 22.04.2021


Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ –22.04.2021

3.

Prehľad

Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Nitre k zasadnutiu 28. riadneho mestského zastupiteľstva, zvolané na 22.04.2021

3.1

Materiál č. 19

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.181/95 zo dňa 14.12.1995

3.2

Materiál č. 906/2017

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 335/2016-MZ zo dňa 13.10.2016

3.3

Materiál č. 1417/2018

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 144/2018-MZ zo dňa 17.05.2018

3.4

Materiál č. 1605/2018

Uznesenie  Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 313/2018-MZ zo dňa  18.10.2018

3.5

Materiál č. 253/2020

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 285/2019-MZ zo dňa  05. 09. 2019

3.6

Materiál č. 1417/2018

Uznesenie splnené

3.7

Materiál č. 689/2020

Uznesenie  Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 339/2020-MZ zo dňa  10.12.2020

3.8

Materiál č. 756/2021

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre  č.  34/2021 – MZ zo  dňa  04. 02. 2021

3.9

Materiál č. 757/2021

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 35/2021-MZ zo dňa 04.02.2021

3.10

Materiál č. 801/2021

Uznesenie Mestské ho zastupiteľstva v Nitre č. 100/2021 – MZ zo dňa 17.03.2021


4.

Materiál č. 808/2021

Správa o výsledku kontroly hospodárenia v Základnej škole Benkova 34, Nitra


5.

Materiál č. 809/2021

Správa o výsledku kontroly:

 – kontrola hospodárnosti a účelnosti vynaložených finančných prostriedkov mesta vo vzťahu k Zmluve na poskytnutie služby č.j.316/2019/pred. – Svätopluk Bartík

– kontrola postupu mesta pri obstaraní realizácie umeleckého výkonu v zmysle zmluvy č.j.2634/2019/OK – Peter Demeš, realizácia Adventného stanu


6.

Materiál č. 804/2021

Návrh záverečného účtu Mesta Nitry za rok 2020


7.

Materiál č. 803/2021

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 11/2021-MZ zo dňa 04.02.2021 (Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2021)


8.

Materiál č. 828/2021

Informatívna správa o miestnom poplatku za rozvoj za rok 2020


9.

Materiál č. 807/2021

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2021


10.

Materiál č. 812/2021

Návrh na pridelenie dotácií pre športové kluby z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2021


11.

Materiál č. 827/2021

Projektový zámer „COMIN – rozvoj programov sociálnej inklúzie cudzincov v Nitre”


12.

Materiál č. 815/2021

Informatívna správa – Vyhodnotenie Akčného plánu prístupnosti mesta Nitra pre všetkých pre roky 2020 – 2028


13.

Materiál č. 816/2021

Informatívna správa – Vyhodnotenie Akčného plánu k PHSR mesta Nitry na roky 2020 – 2021


14.

Materiál č. 825/2021

Informatívna správa – Vstupná správa pre spracovanie PHRSR/IÚS UMR Nitra


15.

Materiál č. 799/2021

Návrh Dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2009 o národných kultúrnych pamiatkach a pamätihodnostiach mesta Nitry v znení dodatkov č. 1, 2, 3 a 4


16.

Materiál č. 800/2021

Návrh na odpis nedaňových pohľadávok


17.

Materiál č. 802/2021

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Mgr. Bystrianska – odpredaj pozemku parc. reg. C KN č. 94/15 – k.ú. Kynek)


18.

Materiál č. 806/2021

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom parcely registra „C“ KN č. 14/5 v kat. úz. Zobor  pre spoločnosť Slovak Telekom, a. s. Bratislava – obnova Nájomnej zmluvy č. j. 170/2011/OM)


19.

Materiál č. 810/2021

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom časti pozemku na Beethovenovej ul. v Nitre (Peter Toman P+P KONZUM)


20.

Materiál č. 814/2021

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom pozemku v kat. území Dražovce – Štefan Galo)


21.

Materiál č. 818/2021

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemok „C“ KN parc. č. 462/75 v k. ú. Mlynárce – ATOMS NITRA)


22.

Materiál č. 805/2021

Návrh na prijatie daru v kat. území Zobor ( SR – dočasný správca Okresný úrad Nitra)


23.

Materiál č. 813/2021

Návrh na zníženie výšky nájomného za január a február 2021 za prenájom nebytového priestoru na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre (NITRAZDROJ, a.s.)


24.

Materiál č. 819/2021

Návrh na odplatné nadobudnutie nehnuteľnosti do vlastníctva Mesta Nitra v kat. území Mlynárce – R1 properties s.r.o.


25.

Materiál č. 826/2021

Návrh na odplatné nadobudnutie nehnuteľnosti do vlastníctva Mesta Nitra v kat. území Nitra – Ing. Ivan Breský


26.

Materiál č. 797/2021

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 286/2020-MZ zo dňa 12.11.2020 a návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Nitra (MARTINÁK, s.r.o., zámena pozemkov pod „SO 03 – Spevnené plochy a komunikácie, časť príjazd a parkovisko pre objekt E, III Etapa – Plocha P1, P2“ vybudovaným v rámci stavby „Obytná skupina Nitra – Čermáň, dostavba územia“)


27.

Materiál č. 817/2021

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 348/2017-MZ zo dňa 23.11.2017 v znení unesenia č. 289/2018-MZ zo dňa 13.09.2018 (bytový dom na Radlinského 5 v Nitre)


28.

Materiál č. 821/2021

Návrh na zmenu uznesenia č. 146/2019 – MZ zo dňa 25.04.2019 (Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry – odpredaj pozemkov v kat. úz. Nitra, ul. Janka Kráľa)


29.

Materiál č. 822/2021

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 67/2020-MZ zo dňa 07.05.2020 (MDVSR, bezodplatné nadobudnutie pozemkov pod stavebnými objektmi vybudovanými v rámci stavby „Rýchlostná cesta R1 Nitra, západ – Selenec“)


30.

Materiál č. 823/2021

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.  351/2016-MZ zo dňa 10.11.2016 v znení uznesenia č. 391/2016-MZ zo dňa 15.12.2016 (MDVSR, bezodplatné nadobudnutie stavebných objektov vybudovaných v rámci stavby „Rýchlostná cesta R1 Nitra, západ – Selenec“)


31.

Materiál č. 824/2021

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (časť pozemku „E“ KN parc. č. 1633/2 v k. ú. Nitra – Marek Gajarský)


Dodatočné materiály k riadnemu zasadnutiu MZ –22.04.2021

1.

Materiál č. 830/2021

Informatívna správa o postupe prác na stavbe „Náhrada jestvujúcich kotolní v sústave vykurovania Nitra – Klokočina a Diely za centrálny rozvod tepla s domovými odovzdávacími stanicami“


2.

Materiál č. 824/2021

Návrh na pomenovanie novej cyklolávky spájajúcej Wilsonovo nábrežie a Nábrežie mládeže


3.

Materiál č. 829/2021

Zámer schválenia zaťaženia pozemkov na základe nájomnejzmluvy – multifunkčná hala – medzi Nitrianskou investičnou s.r.o. a BOX Club Stavbár Nitra, o.z


4.

K materiálu č. 804/2021

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Nitry za rok 2020


5.

K materiálu č. 807/2021

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2021


 


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021