27. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 11.03.2021
2. marec 2021

AUDIO-VIDEO záznam z 27. riadneho Mestského zastupiteľstva v Nitre

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 11.03.2021


 

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ –11.03.2021

3.

Prehľad

Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Nitre k zasadnutiu 27. riadneho mestského zastupiteľstva, zvolané na 11.03.2021


3.1

Materiál č. 19

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.181/95 zo dňa 14.12.1995

3.2

Materiál č. 1023/2013

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 102/2013-MZ zo dňa  14. 03. 2013

3.3

Materiál č. 1253/2017

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 385/2017-MZ zo dňa 14.12.2017

3.4

Materiál č. 1605/2018

Uznesenie  Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 313/2018-MZ zo dňa  18.10.2018

3.5

Materiál č. 500/2020

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 65/2020 – MZ zo dňa 07.05.2020

3.6

Materiál č. 527/2020

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.79/2020-MZ zo dňa 26.05.2020

3.7

Materiál č. 553/2020

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č: 143/2020-MZ zo dňa 18.06.2020

3.8

Materiál č. 1601/2018

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 277/2020-MZ zo dňa 12.11.2020

3.9

Materiál č. 701/2020

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 295/2020 – MZ zo dňa 12.11.2020

3.10

Materiál č. 702/2020

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.296/2020-MZ zo dňa 12.11.2020

3.11

Materiál č. 756/2021

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre  č.  34/2021 – MZ zo  dňa  04. 02. 2021

3.12

(Samostatná správa, Materiál. č. 759/2021)

3.13

(Samostatná správa, Materiál č. 745/2021 a Materiál č. 746/2021)

3.14

(Samostatná správa, Materiál č. 748/2021)

3.15

Materiál č. 749/2021

Uznesenie Mestskej rady v Nitre  č.  103/2021 – MR zo  dňa  26. 01. 2021


4.

Materiál č. 746/2021

Správa o požiarovosti na území mesta Nitra za rok 2020


5.

Materiál č. 745/2021

Správa o bezpečnostnej situácii v meste Nitra za rok 2020


6.

Materiál č. 747/2021

Správa o činnosti Mestskej polície v Nitre za rok 2020


7.

Materiál č. 765/2021

Doplatok príspevku za poskytovanie služieb vo verejnom záujme voči dopravcovi ARRIVA NITRA, a.s. za rok 2019 a návrh jeho vysporiadania


8.

Materiál č. 764/2021

Správa o výsledku kontroly použitia a vyúčtovania príspevku poskytnutého z rozpočtu mesta na mestskú autobusovú dopravu zmluvnému dopravcovi ARRIVA Nitra a.s. za rok 2019


9.

Materiál č. 761/2021

Správa o výsledku kontroly zákonnosti postupu mesta pri obchodnej verejnej súťaži o realizáciu projektu „Bikesharing v Nitre“


10.

Materiál č. 760/2021

Správa o vybavení sťažností a petícií za rok 2020


11.

Materiál č. 772/2021

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2021


12.

Materiál č. 748/2021

Informatívna správa o finančných výdavkoch na Covid-19 v rozpočte Mesta Nitra za obdobie od 12.marca 2020 do 31.januára 2021


13.

Materiál č. 776/2021

Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu kvalita životného prostredia na realizáciu projektu s názvom: „Koncepcia vodného hospodárstva mesta Nitra“


14.

Materiál č. 777/2021

Informatívna správa o stave pripravenosti dobudovania vodárenskej infraštruktúry podľa jednotlivých mestských častí


15.

Materiál č. 779/2021

Informatívna správa o vyhodnotení prvého kola akcie EHMK SR 2026


16.

Materiál č. 759/2021

Informatívna správa o analýze kompetencií Cestného správneho orgánu a Krajského dopravného inšpektorátu


17.

Materiál č. 782/2021

Informatívna správa o analýze dopadov zmien v regulácii parkovacej politiky


18.

Materiál č. 768/2021

Informatívna správa – Plán činnosti odboru životného prostredia MsÚ v Nitre


19.

Materiál č. 767/2021

Informatívna správa o činnosti Útvaru hlavného architekta v roku 2021


20.

Materiál č. 783/2021

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 2/2021 o určení názvu ulice v časti mesta Klokočina – Medovková ulica


21.

Materiál č. 773/2021

Návrh dodatku č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitra č. 13/2019 o nakladaní s majetkom mesta


22.

Materiál č. 774/2021

Návrh dodatku č. 8 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nitra


23.

Materiál č. 753/2021

Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže: „Odpredaj nehnuteľností parc. č. 5299/1, parc. č. 5299/3 a parc. č. 5299/4 v kat. úz. Nitra na ul. Hornočermánska“


24.

Materiál č. 754/2021

Návrh na uplatnenie valorizácie nájomného pre rok 2021


25.

Materiál č. 751/2021

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemok „C“ KN parc. č. 3879/2 v k. ú. Párovské Háje – Ing. Jozef Chudý, PhD. – obnova Nájomnej zmluvy č. j. 861/2011/OM


26.

Materiál č. 762/2021

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta Nitra (prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove na Radlinského ul. č. 7 spoločnosti COLPEX, s.r.o.)


27.

Materiál č. 769/2021

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemok „C“ KN parc. č. 227/3 v k. ú. Chrenová – manželia Beníkoví)


28.

Materiál č. 770/2021

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemok „C“ KN parc. č. 226/1 v k. ú. Chrenová – manželia Mrázikoví)


29.

Materiál č. 786/2021

Návrh na ukončenie Nájomnej zmluvy č. j. 1748/2016/OM pre nájomcu, Petra Michaličková – Večierka Viki, miesto podnikania Petzwalova 545/17, 949 11 Nitra


30.

Materiál č. 778/2021

Návrh prevzatie práv a povinností stavebníka k časti stavby „Nad Vinohradmi “v kat. území Chrenová – Združenie Nová Chrenová


31.

Materiál č. 763/2021

Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Nitra na výkon správy spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o. – stavby súp. č. 107 – rodinný dom, nachádzajúcej sa na Radlinského ul. č. 7, na pozemku parc. reg. „C“ KN č. 1557 v kat. území Nitra, zapísanej na LV č. 3389


32.

Materiál č. 780/2021

Návrh na vydanie odplaty za užívanie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu (JUDr. Jakub Polák)


33.

Materiál č. 727/2021

Návrh na prevzatie nehnuteľností darom do vlastníctva Mesta Nitra – ELKAPO (skládka Katruša)


34.

Materiál č. 781/2021

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami v podielovom spoluvlastníctve Mesta Nitra (Dolnomestský komposesorát Nitra p.s. – Kalvária)


35.

Materiál č. 752/2021

Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.114/2018-MZ zo dňa 05.04.2018 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 364/2019-MZ zo dňa 21.11.2019 (ZsDis a.s. vecné bremeno k stavbe „Polyfunkčný objekt ORBIS – rekonštrukcia a dostavba)


36.

Materiál č. 755/2021

Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 298/2018-MZ zo dňa 13.09.2018 (Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra, k. ú. Mlynárce, odpredaj pozemkov v PPSever)


37.

Materiál č. 771/2021

Návrh na zmenu uznesenia č. 18/2021-MZ zo dňa 04.02.2021 (Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného pre účely § 13c zákona č.  71/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov)


38.

Materiál č. 775/2021

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 70/2018-MZ zo dňa 07.05.2020 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Mlynárce, JP-AUTO s. r. o., ul. Dolné Hony)


39.

Materiál č. 784/2021

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Mgr. Bystrianska – odpredaj pozemku parc. reg. C KN č. 94/15 – k.ú. Kynek)


40.

Materiál č. 787/2021

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Anton Liška, Martinská dolina 3638/68B, Nitra)


41.

Materiál č. 788/2021

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Ing. Boris Školák, Marián Soviš)


42.

Materiál č. 789/2021

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj časti pozemku v kat. území Nitra – Karol Bobek)


43.

Materiál č. 790/2021

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj pozemku v kat. území Dražovce – Štefan Galo)


44.

Materiál č. 791/2021

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj pozemku v kat. území Nitra – Andrea Pekaríková)


Dodatočné materiály k riadnemu zasadnutiu MZ –11.03.2021

1.

Materiál č. 792/2021

Návrh na založenie záujmového združenia právnických osôb Nitra 2026


2.

Materiál č. 793/2021

Informatívna správa o plánovaných opravách chodníkov v Meste Nitra na rok 2021


3.

Materiál č. 794/2021

Informatívna správa o prijatých a plnených opatreniach pri predchádzaní šírenia ochorenia COVID – 19


4.

Materiál č. 795/2021

Návrh Dodatku č. 5 k Rokovaciemu poriadku výborov v mestských častiach v Nitre


5.

Materiál č. 796/2021

Návrh Dodatku č. 5 k Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre


 


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021