25. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 10.12.2020
1. december 2020

AUDIO-VIDEO záznam z 25. riadneho Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 10.12.2020

 Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 10.12.2020

 


Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 10.12.2020

3.

3.1

Materiál č. 19

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.181/95 zo dňa 14.12.1995

3.2

Materiál č. 1605/2018

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 313/2018-MZ zo dňa  18.10.2018

3.3

Materiál č. 557/2020

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.147/2020-MZ, zo dňa 18.06.2020

3.4

Materiál č. 630/2020

Uznesenie  Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 250/2020-MZ zo dňa  22.10.2020

3.5

Materiál č. 701/2020

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 295/2020 – MZ zo dňa 12.11.2020


4.

Materiál č. 689/2020

Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nitry na roky 2021-2023


5.

Materiál č. 647/2020 – 1

Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 7/2020 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Nitry


6.

Materiál č. 691/2020

Návrh na zrušenie VZN mesta Nitry č. 8/1998 O prevádzkovom poriadku pešej zóny v znení dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7


7.

Materiál č. 672/2020

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 8/2020 o určení názvu ulice v časti mesta Chrenová – Pri Brezovom háji


8.

Materiál č. 698/2020

Návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021


9.

Materiál č. 710/2020

Návrh na pridelenie dotácií pre športové kluby z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2020


10.

Materiál č. 697/2020

Návrh Zásad schvaľovacieho procesu občianskych projektov a investičných zadaní mesta Nitra financovaných formou participatívneho rozpočtu v nadväznosti na VZN 9/2019


11.

Materiál č. 703/2020

Správa o činnosti komunitného centra pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre COMIN 2020


12.

Materiál č. 704/2020

Správa o činnosti Nitrianskej komunitnej nadácie za rok 2020


13.

Materiál č. 635/2020 – 1

Návrh časového plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Nitre na I. polrok 2021


14.

Materiál č. 643/2020

Návrh časových plánov práce stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre na I. polrok 2021


15.

Materiál č. 692/2020

Návrh Memoranda o spolupráci medzi Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave – Stavebnou fakultou a Mestom Nitra


16.

Materiál č. 708/2020

Návrh Stratégie rozvoja kultúry, kreatívneho priemyslu a kultúrneho cestovného ruchu v Nitre ( 2021 – 2031)


17.

Materiál č. 709/2020

Návrh Stratégie rozvoja cestovného ruchu v meste Nitra na roky 2021 – 2031


18.

Materiál č. 696/2020

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemku v kat. úz. H. Krškany, Ul. Staromlynská)


19.

Materiál č. 711/2020

Návrh na nakladanie s hnuteľným majetkom Mesta Nitra – prenájom drevených stánkov


20.

Materiál č. 693/2020

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Zobor (zámena nehnuteľností s Rímskokatolíckou cirkvou)


21.

Materiál č. 713/2020

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 293/2020-MZ zo dňa 12.11.2020 (zámer odpredaja pozemku „C“KN parc. č. 584/1, k.ú. Horné Krškany na Novozámockej ul.)


22.

Materiál č. 695/2020

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k.ú. Horné Krškany (Ing. Marek Molnár, odpredaj pozemku „C“KN parc. č. 584/1 na Novozámockej ul.)


23.

Materiál č. 694/2020

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra  v k.ú. Mlynárce, Dražovce a Lužianky (MH Invest, s.r.o. – zámena pozemkov v PPsever)


24.

Materiál č. 688/2020

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Oľga Podhorná, Parkové nábrežie 21, Nitra)


25.

Materiál č. 700/2020

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 221/2020-MZ zo dňa 17.09.2020 (Odkúpenie stavebného objektu „SO 07 Verejné osvetlenie“ do vlastníctva Mesta Nitra a odovzdanie na prevádzkovanie, Obytná skupina rodinných domov – Golianovská ulica, Janíkovce)


26.

Materiál č. 705/2020

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (časť parcely registra „C“ KN č. 819/5 v kat. úz. Nitra pre spoločnosť VBC Nitra, s. r. o. a spol.)


27.

Materiál č. 706/2020

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemok „C“ KN parc. č. 228/2 v k. ú. Chrenová – Magdaléna Adámková)


28.

Materiál č. 712/2020

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k.ú. Chrenová (odpredaj časti pozemku „C“KN parc. č. 376 na Clementisovej ul.)


Dodatočné materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 10.12.2020

1.

Materiál č. 717/2020

Návrh na schválenie preddavku vo výške 1 milión EUR na vyúčtovanie úhrady za poskytnutie služieb MHD vo verejnom záujme za r.2019 dopravcovi ARRIVA NITRA a.s.


2.

Materiál č. 714/2020

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2020


3. 

Materiál č. 716/2020

Návrh Memoranda o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja „Nitra“


4.

Materiál č. 707/2020

Informatívna správa o stave prípravy kandidatúry Nitry na titul Európske hlavné mesto kultúry SR 2026


5.

Materiál č. 715/2020

Návrh na nakladanie s majetkom vo vlastníctve Mesta Nitra (telocvičňa Hlboká ul. Nitra-Čermáň, budova súp.č. 1284 a pozemky parc.č. 6906 a 6915/4, kat.územie Nitra) – zverenie do správy


 


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021