24. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 19.11.2020
10. november 2020

AUDIO-VIDEO záznam z 24. Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 19.11.2020

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 19.11.2020


Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 19.11.2020

3.

3.1

Materiál č. 19

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.181/95 zo dňa 14.12.1995

3.2

Materiál č. 1023/2013

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 102/2013 – MZ zo dňa 14.03.2013

3.3

Materiál č. 906/2017

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 335/2016-MZ zo dňa 13.10.2016


4.

Materiál č. 663/2020

Správa o výsledku kontroly použitia a vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta HK Nitra, s.r.o. Jesenského 2, Nitra, kontroly príjmov z podnájmov priestorov hokejového štadióna


5.

Materiál č. 681/2020

Informatívna správa „Plán udržateľnej mobility pre mesto Nitra“ – strategický dokument


6.

Materiál č. 677/2020

Informatívna správa o doručenej ponuke spoločnosti Stavabbas, s.r.o., Koceľová 8, Nitra podieľať sa na nákladoch na  dopracovanie  Územného plánu zóny Šindolka I., Nitra


7.

Materiál č. 664/2020

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre na rok 2020


8.

Materiál č. 647/2020

Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 7/2020 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Nitry 


9.

Materiál č. 656/2020

Návrh Dodatku č. 7  k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 26/2007 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nitry v znení dodatkov č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6


10.

Materiál č. 657/2020

Návrh Dodatku č. 4  k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 27/2007, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Nitra v znení dodatku č. 1,2,3


11.

Materiál č. 658/2020

Návrh Dodatku č. 2  k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 17/2008 o trhovom poriadku pre trhovisko v obchodnom centre POLYGÓN v znení dodatku č. 1


12.

Materiál č. 661/2020

Dodatok č. 12 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 8/2004 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitry v znení Dodatkov č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11


13.

Materiál č. 648/2020

Návrh dodatku č. 7 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nitra


14.

Materiál č. 649/2020

Návrh dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitra č. 13/2019 o nakladaní s majetkom mesta


15.

Materiál č. 650/2020

Návrh dodatku č. 2 k Cenníku mesta Nitra


16.

Materiál č. 660/2020

Návrh operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácií na území mesta Nitry na obdobie zimnej sezóny 2020 -2021


17.

Materiál č. 680/2020

Návrh na voľbu členov Mediálnej rady na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 202/2020-MZ zo dňa 10. 9. 2020


18.

Materiál č. 669/2020

Návrh na odvolanie člena z Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre kultúru a kreatívny priemysel z radov poslancov


19.

Materiál č. 668/2020

Návrh na doplnenie člena do Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre šport z radov poslancov


20.

Materiál č. 635/2020

Návrh časového plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Nitre na I. polrok 2021


21.

Materiál č. 673/2020

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom pozemku v k. ú. Nitra, Trogeron, s.r.o., Stability Invest, s. r. o., Dostupné bývanie Nitra s.r.o.)


22.

Materiál č. 674/2020

Návrh na nakladanie s hnuteľným a nehnuteľným majetkom Mesta Nitra – prenájom pozemkov a stánkov počas trvania Vianočných trhov 2020


23.

Materiál č. 678/2020

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom časti parc. reg. C KN č. 5164/6 kat. úz. Zobor, Klinčeková ul. pre Ing. Katarínu Mandalovú)


24.

Materiál č. 679/2020

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom pozemku v k. ú. Veľké Janíkovce, Nitriansky samosprávny kraj)


25.

Materiál č. 667/2020

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemok „C“ KN parc. č. 229/3 v k. ú. Chrenová)


26.

Materiál č. 675/2020

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami v podielovom spoluvlastníctve Mesta Nitra (Dolnomestský komposesorát Nitra p.s. – Kristián Lauko)


27.

Materiál č. 676/2020

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami v podielovom spoluvlastníctve Mesta Nitra (Dolnomestský komposesorát Nitra p.s. – Výučbový poľovný revír Dvorčany – SPU)


28.

Materiál č. 671/2020

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemky „C“ KN parc. č. 232/2 a parc. č. 232/3 v k. ú. Chrenová)


29.

Materiál č. 683/2020

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemok „C“ KN parc. č. 232/1 v k. ú. Chrenová – PaedDr. Marcela Mišovičová)


30.

Materiál č. 651/2020

Návrh na zrušenie uznesenia č. 406/2019-MZ zo dňa 12.12.2020 (zriadenie vecného bremena k stavbe: „NR_LEVICKA, TS, VNK, NNK“ – ZsDis, a. s.)


31.

Materiál č. 687/2020

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 332/2014-MZ zo dňa 20.11.2014 v znení uznesení č. 240/2016-MZ zo dňa 15.12.2016 a č. 183/2019-MZ zo dňa 30.05.2019 (Agro Janíkovce, s. r. o. „IBV Janíkovce“)


32.

Materiál č. 584/2020

Návrh na zmenu uznesenia č. 229/2020-MZ zo dňa 17.9.2020 o odpredaji bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a pozemku


33.

Materiál č. 686/2020

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (IBV Ihrisko Horné Krškany, združenie – odpredaj pozemku pre TS- Horné Krškany)


34.

Materiál č. 666/2020

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (parcela registra „C“ KN č. 1413/2 v kat. úz. Nitra pre spoločnosť DITURIA, a. s. Levice)


35.

Materiál č. 684/2020

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemok „C“ KN parc. č. 230/3 v k. ú. Chrenová – Ing. Silvia Bachová, PhD.)


36.

Materiál č. 685/2020

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemky „C“ KN parc. č. 238/2 a 238/3 v k. ú. Chrenová – Gabriela Nosianová)


Dodatočné materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 19.11.2020 1. Materiál č. 690/2020

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k.ú. Nitra (Kaufland Slovenská republika v.o.s., odpredaj pozemku „C“KN parc. č. 7232/5 na Dolnočermánskej ul.)Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021