23. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 05.11.2020
2. november 2020

AUDIO-VIDEO záznam z 23. mimriadneho Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 05.11.2020

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 05.11.2020


 

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 05.11.2020

3.

Materiál č. 646/2020

Návrh Dodatku č.3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 10/2014 o miestnych daniach v znení dodatkov č. 1 a 2


4.

Materiál č. 645/2020

Návrh Dodatku č.4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 11/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení dodatkov č. 1,2 a 3


5.

Materiál č. 655/2020

Návrh dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 8/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školách, v školských výchovno – vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry


6.

Materiál č. 654/2020

Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 1/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území mesta Nitry a zaradených do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky


7.

Materiál č. 653/2020

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.112/2019-MZ zo dňa 25.4.2019 (Návrh na prijatie úveru na financovanie investičných akcií  v r.2019)


8.

Materiál č. 652/2020

Návrh na prijatie úveru


9.

Materiál č. 665/2020

Návrh na odkúpenie veci do vlastníctva Mesta Nitra v k.ú. Nitra (manželia Michalákovci – dom a pozemky na Radlinského ul. 7)


10.

Materiál č. 670/2020

Návrh na zriadenie vecného bremena v kat. území Horné Krškany – Ing. Róbert Križan s manželkou


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021