22. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 22.10.2020
13. október 2020

AUDIO-VIDEO záznam z 22. riadneho Mestského zastupiteľstva v Nitre

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica


Materiály k zasadnutiu MZ


3. KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ

3.1

Materiál č. 1023/2013

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 102/2013-MZ zo dňa 14.03.2013

3.2

Materiál č. 1253/2017

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 385/2017-MZ zo dňa 14.12.2017

3.3

Materiál č. 1605/2018

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 313/2018-MZ zo dňa 18.10.2018

3.4

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 16/2020-MZ zo dňa 06.02.2020

 

3.5

Materiál č. 446/2020

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 47/2020-MZ zo dňa 06.02.2020

3.6

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 114/2020-MZ zo dňa 18.06.2020

 

3.7

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 142/2020-MZ zo dňa 18.06.2020

 

3.8

Materiál č. 553/2020

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 143/2020-MZ zo dňa 18.06.2020

3.9

Materiál č. 558/2020

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 148/2020-MZ zo dňa 18.06.2020

3.10

Materiál č. 593/2020

Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 188/2020-MZ zo dňa 10.09.2020


4.

Materiál č. 617/2020

Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 10/2014 o miestnych daniach (v znení Dodatku č. 1 a 2)


5.

Materiál č. 626/2020

Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 8/2014 o dočasnom parkovaní na území mesta Nitry v znení dodatkov č. 1, 2, 3, 4, 5, 6


6.

Materiál č. 627/2020

Návrh Dodatku č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 8/2014 o dočasnom parkovaní na území mesta Nitry v znení dodatkov č. 1, 2, 3, 4, 5, 6


7.

Materiál č. 613/2020

Správa o výsledku kontroly použitia a vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta u vybraného športového klubu – FC Nitra, a. s.


8.

Materiál č. 625/2020

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Nitry za prvý polrok 2020


9.

Materiál č. 630/2020

Návrh východiskových ukazovateľov do Návrhu rozpočtu na rok 2021


10.

Materiál č. 637/2019

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2020


11.

Materiál č. 560/2020

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 2/2020 o určení názvu ulice v časti mesta Janíkovce


12.

Materiál č. 614/2020

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 4/2020 o zriadení Materskej školy, Na Hôrke 30, Nitra


13.

Materiál č. 615/2020

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 5/2020 o zriadení Materskej školy, Dobšinského 2885/8, Nitra a Školskej jedálne, Dobšinského 2885/8, Nitra ako súčasti Materskej školy, Dobšinského 2885/8, Nitra


14.

Materiál č. 616/2020

Návrh na delegovanie zástupcov mesta do orgánov školskej samosprávy


15.

Materiál č. 618/2020

Informatívna správa k požiadavke k rozpočtu mesta Nitry pre akciu Európske hlavné mesto kultúry 2026


16.

Materiál č. 619/2020

Informatívna správa o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR zameranej na dodržiavanie zákona č. 177/2018 Z. z. (zákon proti byrokracii)


17.

Materiál č. 604/2020

Návrh na zvolenie prísediacich sudcov z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu


18.

Materiál č. 634/2020

Návrh Memoranda o porozumení a spolupráci medzi Združením architektov Nitry (ZAN) a Mestom Nitra


19.

Materiál č. 611/2020

Návrh Memoranda o spolupráci medzi Mestom Nitra a Slovenskou Volejbalovou Federáciou, Slovenskou Boxerskou Federáciou, Box Club Stavbár Nitra, MODERGYM, o. z. v oblasti rozvoja športu, budovania športovej infraštruktúry a podpory mládeže a šírenia dobrého mena Nitry


20.

Materiál č. 633/2020

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 202/2020-MZ zo dňa 10.09.2020


21.

Materiál č. 543/2020-1

Informatívna správa o odmeňovaní zamestnancov Mesta Nitry za obdobie január až máj 2020


22.

Materiál č. 631/2020

Informatívna správa o stave prípravy Vianočných trhov 2020


23.

Materiál č. 629/2020

Informatívna správa – Akčný plán k PHSR mesta Nitry na roky 2020-2021


24.

Materiál č. 1601/2018

Informatívna správa ,,Návrh opatrení na riešenie spoločenských problémov obyvateľov mestskej časti Dražovce a Horné a Dolné Krškany“


25.

Materiál č. 445/2020

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj novovytvoreného pozemku reg. „C“ KN parc. č. 8598/7 v k. ú. Nitra – Peter Rist a manž. Ľubica r. Šatková)


26.

Materiál č. 609/2020

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Zobor (SPP-distribúcia, a. s., prenájom plynárenského zariadenia pre stavbu „Materská škola kasárne Zobor, prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu v Nitre“)


27.

Materiál č. 610/2020

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Zobor (Slovak Telekom, a. s., odpredaj telekomunikačnej prípojky pre stavbu „Materská škola kasárne Zobor, prestavba a prístavba objektu na Martinskom vrchu v Nitre“)


28.

Materiál č. 612/2020

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom pozemkov v k. ú. Nitra, K&K Real Estate VII. s. r. o., „Galéria Klokočina“)


29.

Materiál č. 620/2020

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (M&S GLOBTRADE, a. s. – odpredaj pozemku – potraviny Chmeľova ul., k. ú. Zobor)


30.

Materiál č. 622/2020

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemok „C“ KN parc. č. 231/3 v k. ú. Chrenová)


31.

Materiál č. 456/2020

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (podnájom pozemku pod predajným stánkom na tržnici Chrenová)


32.

Materiál č. 628/2020

Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže: „Odpredaj nehnuteľností v areáli bývalého podniku ELITEX v kat. úz. Dolné Krškany“


33.

Materiál č. 204/2019-2

Návrh na bezodplatné nadobudnutie stavebných objektov vybudovaných v rámci stavby „Príprava strategického parku Nitra – cestná infraštruktúra“ do majetku a údržby Mesta Nitra


34.

Materiál č. 597/2020

Návrh na odkúpenie stavebného objektu do vlastníctva Mesta Nitra, ukončenie platnosti NZ č. j.  1675/2018/OM zo dňa 13.09.2018 a zámer zámeny nehnuteľností vo vlastníctve mesta Nitra v k. ú. Nitra (Martinák s. r. o., stavebný objekt „SO 03 Spevnené plochy a komunikácie, časť príjazd a parkovisko pre objekt E, III Etapa – Plocha P1, P2“ vybudovaný v rámci stavby „Obytná skupina Nitra – Čermáň, dostavba územia“)


35.

Materiál č. 632/2020

Návrh na zmenu uznesenia č. 34/2020-MZ zo dňa 06.02.2020 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – odpredaj pozemku v kat. úz. Zobor, ul. Ružová)


36.

Materiál č. 623/2020

Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 110/2015-MZ zo dňa 19.03. a 09.04.2015 (Západoslovenská distribučná, a. s. v zastúpení Ing. Jaroslavou Čermákovou, bytom Kochanovce 221, Humenné, pozemky v kat. úz. Chrenová – vecné bremeno)


37.

Materiál č. 621/2020

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemku v kat. úz. Nitra, ul. Vodná)


38.

Materiál č. 636/2020

Návrh na zámer  nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Oľga Podhorná, Parkové nábrežie 21, Nitra)


39.

Materiál č. 638/2020

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemku v kat. úz. H. Krškany, Ul. Staromlynská)


40.

Materiál č. 639/2020

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Zobor (zámer zámeny nehnuteľností s Rímskokatolíckou cirkvou)


41.

Materiál č. 640/2020

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Horné Krškany, odpredaj pozemku „C“KN parc. č. 584/1 na Novozámockej ul.)


42.

Materiál č. 641/2020

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (k. ú. Mlynárce a Lužianky, MH Invest, s. r. o. – zámer zámeny pozemkov v PP sever)


Dodatočné materiály k zasadnutiu MZ


1.

Materiál č. 642/2020

Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „CYKLOTRASA – podjazd pod Univerzitným mostom Tr. A. Hlinku“


2.

Materiál č. 644/2020

Návrh na zmenu uznesenia č. 76/2020-MZ zo dňa 26.05.2020 (Návrh na riešenie využitia plôch letných terás na celom území mesta Nitry)


3.

Materiál č. 19

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 181/95 zo dňa 14.12.1995


4.

Materiál č. 659/2020

Návrh Dodatku č. 4 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Nitre


 


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021