21. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 10.09.2020
2. september 2020

AUDIO-VIDEO záznam z 21. Mestského zastupiteľstva v Nitre

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 10.09.2020


Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 10.09.2020

3.

3.1

Materiál č. 19

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.181/95 zo dňa 14.12.1995

3.2

Materiál č. 20

Uznesenie Mestského zastupiteľstva  v  Nitre č. 32/98 – MZ  z  29.1.1998

3.3

Materiál č. 1242

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 111/2001 – MZ z 10. mája 2001

3.4

Materiál č. 955/2008

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 295/2007-MZ z 23.8.2007

3.5

Materiál č. 522/2016

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 44/2016-MZ zo dňa 10.03.2016

3.6

Materiál č. 906/2017

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 335/2016-MZ zo dňa 13.10.2016

3.7

Materiál č. 1659/2018

Uznesenie Mestského zastupiteľstva č.  409/2018 – MZ zo dňa 19.12.2018

3.8

Materiál č. 58/2019

Uznesenie  Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 52/2019-MZ zo dňa  14.3. a 21.3.2019

3.9

Materiál č. 253/2019

Uznesenie  Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 285/2019-MZ zo dňa  05.09.2019

3.10

Materiál č. 354/2019

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre  č.  387/2019 – MZ  zo  dňa  12. 12. 2019

3.11

Materiál č. 488/2020

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 58/2020 – MZ zo dňa 07.05.2020

3.12

Materiál č. 500/2020

Uznesenie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 65/2020-MZ zo dňa  7.5.2020

3.13

Materiál č. 527/2020

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 79/2020-MZ zo dňa 26.5.2020

3.16

Materiál č. 553/2020

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 143/2020-MZ z 18.6.2020

3.18

Materiál č. 555/2020

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 145/2020-MZ zo dňa 18.06.2020

3.19

Materiál č. 557/2020

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 147/2020-MZ zo dňa 18.6.2020

3.21

Materiál č. 559/2020

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 149/2020-MZ zo dňa 18.6.2020


4.

Materiál č. 485/2019

Voľba Hlavného kontrolóra mesta Nitry


5.

Materiál č. 574/2020

Správa o výsledku kontroly použitia a vyúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta na mzdy a prevádzku Súkromnej materskej školy UNES a Súkromnej základnej školy UNES


6.

Materiál č. 570/2020

Správa o výsledku kontroly dodržiavania § 9 ods. 1 a 2  zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v príspevkovej organizácii Správa zariadení sociálnych služieb


7.

Materiál č. 575/2020

Správa o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a Smernice mesta Nitra č. 18/2007 o poskytovaní informácií, kontroly povinne zverejňovaných informácií a kontroly vybavovania žiadostí o poskytnutie  informácie


8.

Materiál č. 593/2020

Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci


9.

Materiál č. 590/2020

Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného pre účely § 13c zákona č.  71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov


10.

Materiál č. 580/2020

Návrh na schválenie preddavku vo výške 1 milión EUR na vyúčtovanie úhrady za poskytnutie služieb MHD vo verejnom záujme za r.2019 dopravcovi ARRIVA NITRA a.s.


11.

Materiál č. 594/2020

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2020


12.

Materiál č. 569/2020

Návrh Dodatku č.7 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 4/2014 o sociálnych službách v znení Dodatkov č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6


13.

Materiál č. 564/2020

Zriaďovacia listina Komunitného centra Orechov dvor


14.

Materiál č. 561/2020

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 3/2020 o určení názvu ulice v časti mesta Dražovce


15.

Materiál č. 576/2020

Informatívna správa o počte prijímaných žiakov a počte tried prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry na školský rok 2020/2021


16.

Materiál č. 592/2020

Akčný plán prístupnosti mesta Nitra pre všetkých pre roky 2020 – 2028


17.

Materiál č. 588/2020

Návrh Memoranda o spolupráci v oblasti otvorených dát


18.

Materiál č. 596/2020

Návrh na pristúpenie Mesta Nitra k Memorandu o spolupráci pri rozvoji pohybových aktivít žiakov základných škôl


19.

Materiál č. 595/2020

Návrh na zriadenie dočasnej Odbornej komisie za účelom výberu nájomcov mestských stánkov a predajných plôch pre Vianočné trhy a návrh štatútu tejto Odbornej komisie


20.

Materiál č. 1601/2018

Informatívna správa – „Návrh opatrení na riešenie spoločenských problémov obyvateľov mestskej časti Dražovce,  Horné Krškany a Dolné Krškany“


21.

Materiál č. 603/2020

Informatívna správa „Rómsky jastrab“


22.

Materiál č. 543/2020

„Informatívna správa o odmeňovaní zamestnancov Mesta Nitry za obdobie január až máj 2020“


23.

Materiál č. 565/2020

Návrh na zriadenie Mediálnej rady, vrátane jej štatútu, na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 114/2020-MZ zo dňa 18. 6. 2020


24.

Materiál č. 589/2020

Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 27/2007-MZ zo dňa 08.02.2007 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 39/2007-MZ zo dňa 13.02.2007 a uznesenia č. 127/2013-MZ zo dňa 09.05.2013


25.

Materiál č. 539/2020

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom pozemku parcely registra E KN č. 4073/2 v kat. úz. Párovské Háje, lokalita „pri Cabajskom cintoríne“–Bažant, s.r.o.)


26.

Materiál č. 540/2020

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom pozemku parcely registra C KN č. 5299/6 v kat. úz. Nitra, lokalita „Dolnočermánska ul.“–Bažant, s.r.o.)


27.

Materiál č. 566/2020

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (časť pozemku „C“ KN parc. č. 2123 v k. ú. Nitra)


28.

Materiál č. 567/2020

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Mgr. Mária Hudecová, Bohúňova 34, 949 01 Nitra)


29.

Materiál č. 568/2020

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemok „C“ KN parc. č. 13/1 a stavba s. č. 62 na parc. č. 13/1 v k. ú. Kynek)


30.

Materiál č. 572/2020

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (stavba súpisné číslo 317 na „C“ KN parc. č. 68 a stavba súpisné číslo 1718 na „C“ KN parc. č. 65/1 a 65/2 v kat. úz. Chrenová pre spoločnosť Centrum vzdelávania ANIMUS, s. r. o., Levická cesta 40, 949 01  Nitra)


31.

Materiál č. 573/2020

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj nehnuteľností v areáli bývalého podniku ELITEX pre spoločnosť ORCOM s. r. o. Nitra)


32.

Materiál č. 581/2020

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom pozemku kat. úz. Nitra, ul. Hviezdoslavova – Jurkovičova)


33.

Materiál č. 582/2020

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (parcela registra „C“ KN č. 5010/2 v kat. úz. Zobor)


34.

Materiál č. 583/2020

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (parcely registra „C“ KN č. 1501 a 1502 v kat. úz. Zobor – František Latečka)


35.

Materiál č. 587/2020

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom pozemku v kat. území Kynek – FORESPO TT)


36.

Materiál č. 591/2020

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k.ú. Dražovce a Lužianky (Prime Real Estate SK s.r.o., ul. Dolné Hony)


37.

Materiál č. 577/2020

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra  (zmena nájomcov v Nájomnej zmluve č. 1/2003 PM zo dňa 07.02.2003 v znení dodatku č. 1)


38.

Materiál č. 166/2019-1

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 175/2019-MZ zo dňa 30.05.2019  (garáže na Wilsonovom nábreží 164 – 166)


39.

Materiál č. 579/2020

Návrh na odkúpenie stavebných objektov do vlastníctva Mesta Nitra (Rezidencia pri Kaštieli, Dopravné napojenie a rekonštrukcia cesty, v kat. území Kynek, FORESPO TT a.s.)


40.

Materiál č. 571/2020

Návrh na odplatné nadobudnutie nehnuteľností do majetku Mesta Nitra (parcela registra „E“ KN č. 1705/5 a parcela registra „E“ KN č.1705/101 v kat. úz. Chrenová)


41.

Materiál č. 586/2020

Návrh na odkúpenie stavebného objektu „SO 07 Verejné osvetlenie“ do vlastníctva Mesta Nitra a odovzdanie na prevádzkovanie (Obytná skupina rodinných domov – Golianovská ulica, Janíkovce)


42.

Materiál č. 455/2020

Návrh zámeru na majetkoprávne usporiadanie pozemkov pod cestou (Ing. Zuzana Bolečková)


43.

Materiál č. 598/2020

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (zámena pozemkov v kat. úz. Zobor, ul. Kláštorská – Chmeľová)


44.

Materiál č. 599/2020

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (parcely registra „C“ KN č. 5299/1, č. 5299/3 a č. 5299/4 v kat. úz. Nitra, Hornočermánska ulica)


45.

Materiál č. 600/2020

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (parcela registra „C“ KN č. 2876/1 v kat. úz. Zobor)


46.

Materiál č. 601/2020

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (stavba s. č. 20 – dom na pozemku „C“ KN parc. č. 134/1 a pozemok „C“ KN parc. č. 134/1 v k. ú. Dražovce)


47.

Materiál č. 602/2020

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemok „C“ KN parc. č. 231/3 v k. ú. Chrenová)


48.

Materiál č. 585/2020

Návrh na nakladanie s majetkom mesta (voľné byty vo vlastníctve mesta)


49.

Materiál č. 584/2020

Návrh na odpredaj bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a pozemku


Dodatočné materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 10.09.2020

1.

Materiál č. 608/2020

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 396/2019-MZ zo dňa 12.12.2019 v znení uznesenia č. 158/2020-MZ zo dňa 29.06.2020 Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021