20. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 29.06.2020
25. jún 2020

AUDIO-VIDEO záznam z 20. mimriadneho Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 29.06.2020

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 29.06.2020


Materiály k mimoriadnemu zasadnutiu MZ – 29.06.2020

3.

Materiál č. 550/2020

Zokomponovanie „Aktualizácie a zhodnotenia aplikovania návrhov zmien dopravnej obsluhy vyplývajúcich zo schváleného plánu dopravnej obsluhy pre mesto Nitra“ schválenej na mestskom zastupiteľstve dňa 11.06.2020 do Plánu dopravnej obsluhy pre mesto Nitra z roku 2009


4.

Materiál č. 541/2020

Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 336/2016-MZ zo dňa 25.10.2016, v znení uzn. č. 307/2018-MZ zo dňa 18.10.2018, uzn. č. 18/2019-MZ zo dňa 31.01.2019 a uz. č. 114/2019-MZ zo dňa 25.04.2019


5.

Materiál č. 547/2020

Návrh na schválenie zámeru vyhlásenia verejného obstarávania nadlimitnej zákazky: Zabezpečenie služieb vo verejnom záujme mestskej autobusovej dopravy pre potreby cestujúcej verejnosti v meste Nitra


6.

Materiál č. 538/2020

Návrh dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 8/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školách, v školských výchovno – vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry


7.

Materiál č. 546/2020

Návrh na úpravu výšky dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2020 pre cieľovú oblasť:

Podpora strategických športových klubov

Podpora ostatných športových klubov


8.

Materiál č. 542/2020

Návrh Memoranda o spolupráci a podpore kandidatúry mesta Nitra na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 medzi mestom Nitra a Nitrianskym samosprávnym krajom


9.

Materiál č. 548/2020

Správa o doručenej požiadavke o obstaranie Územného plánu zóny Janíkovce I., Nitra – rámcovo lokality záberov poľnohospodárskeho pôdneho fondu č. 37, 37a, 37b a CD podľa Územného plánu mesta Nitra


10.

Materiál č. 544/2020

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 396/2019-MZ zo dňa 12.12.2019


11.

Materiál č. 549/2020

Návrh na odovzdanie  nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Nitry na výkon správy spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o., „1 komplet sanitárneho a 3 komplety bufetových kontajnerov“ (Letné kúpalisko v Nitre-park Sihoť)


12.

Materiál č. 467/2020-2

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemok „C“ KN parc. č. 13/1 a stavba s. č. 62 na parc. č. 13/1 v k. ú. Kynek)


13.

Materiál č. 545/2020

Návrh na zámer prenájmu nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Nitra (stavba súpisné číslo 317 na „C“ KN parc. č. 68 a stavba súpisné číslo 1718 na „C“ KN parc. č. 65/1 a 65/2 v kat. úz. Chrenová pre spoločnosť Centrum vzdelávania ANIMUS, s. r. o., Levická cesta 40, 949 01  Nitra)


14.

Materiál č. 551/2020

Návrh Dodatku č. 1 k Cenníku mesta Nitra


 


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021