2. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 27. januára 2011
27. január 2011
2. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 27. januára 2011
2. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 27. januára 2011 Súbory na stiahnutie(27 ks):

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 27.01.2011

Dochádzka poslancov z 2. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 27. januára 2.011 Ikona súboru pdf (18 KB)

Hlasovanie z 2. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 27. januára 2.011 Ikona súboru pdf (333 KB)

Pozvánka na 2. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 27. januára 2.011 Ikona súboru pdf (29 KB)

Uznesenie, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z 2. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 27. januára 2.011 Ikona súboru pdf (132 KB)

Zápisnica z 2. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre zo dňa 27. januára 2.011 Ikona súboru pdf (210 KB)

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 27. január 2011

10_2011 – Návrh Dodatku č. 2 Organizačného poriadku príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre Ikona súboru pdf (28 KB)

12_2011 – Informatívna správa o činnosti Nitrianskej investičnej, s.r.o., návrh zmien v spoločnosti a návrh čerpania mzdových a prevádzkových prostriedkov spoločnosti na rok 2011 Ikona súboru pdf (84 KB)

13_2011 – Návrh na zvolenie prísediacich sudkýň z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu Ikona súboru pdf (30 KB)

14_2011 – Návrh na schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Lekáreň na Štúrovej ul. 38 v Nitre) Ikona súboru pdf (30 KB)

16_2011 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 303/2010-MZ zo dňa 28.10.2010 (ASTRAGAL s.r.o.) Ikona súboru pdf (32 KB)

17_2011 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra ( k.ú. Horné Krškany, parc. č. 583 a 584/1, k.ú. Kynek parc. č. 271/19, 271/20 a 7/8, k.ú. Dolné Krškany parc. č. 1539/56) Ikona súboru pdf (49 KB)

18_2011 – Návrh časového plánu zasadnutí Mestskej mediálnej rady v Nitre na I. polrok 2011 Ikona súboru pdf (26 KB)

19_2011 – Návrh časových plánov zasadnutí stálych komisií MZ Ikona súboru pdf (860 KB)

2045/2010 – Správa o výsledku kontroly tvorby a použitia sociálneho fondu (SF ) Mestského úradu v Nitre Ikona súboru pdf (38 KB)

20_2011 – Návrh na schválenie zámeru nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemky pri DK ORBIS) Ikona súboru pdf (37 KB)

22_2011 – Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov mesta v orgánoch školskej samosprávy Ikona súboru pdf (45 KB)

23_2011 – Návrh na voľbu členov výborov v mestských častiach z radov obyvateľov mesta Nitry Ikona súboru pdf (40 KB)

24_2011 – Návrh na voľbu členov v komisiách Mestského zastupiteľstva v Nitre z radov ďalších osôb Ikona súboru pdf (32 KB)

2_2011 – Správa o výsledku následnej finančnej kontroly plnenia zmluvy o rekultivácii skládky Katruša Ikona súboru pdf (31 KB)

34_2011 – Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta na rok 2011 Ikona súboru pdf (33 KB)

4_2011 – Návrh na nakladanie s majetkom mesta Nitra (Ing. Dušan Dobák a manž. Zuzana) Ikona súboru pdf (38 KB)

6_2011 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Pozemky p.č. 803 a p.č.807/2 v k.ú. Horné Krškany) Ikona súboru pdf (41 KB)

7_2011 – Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 23_2008 o prevádzkovom poriadku pohrebísk v meste Nitra v znení Dodatku č. 1 Ikona súboru pdf (44 KB)

8_2011 – Správa z vykonaných kontrol kvality podávaných jedál v školských jedálňach za II. polrok 2010 Ikona súboru pdf (53 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021