2. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, konané dňa 19.12.2018
8. január 2019
Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 19.12.2018
Materiály a zvukový záznam k riadnemu zasadnutiu MZ – 19.12.2018
Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 19.12.02018
Voľba pracovných komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre – 19.12.2018
3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Nitre – 19.12.2018 3-1. Materiál č. 19-1995 Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 181/95 zo dňa 14.12.1995 3-2. Materiál č. 1242-2001 Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 111/2001 – MZ z 10. mája 2001 3-3. Materiál č. 1023/2013 Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 102/2013 – MZ zo dňa 14.03.2013 3-4. Materiál č. 1359/2018 Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 55/2018 – MZ zo dňa 01.03.2018
4. Materiál č. 1633/2018 Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre na rok 2018
5. Materiál č. 1663/2018 Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2018
6. Materiál č. 1669/2018 Návrh na doplnenie člena z radov poslancov do Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť a Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre územné plánovanie, architektúru, verejný priestor a investičnú činnosť
7. Materiál č. 1668/2018 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 392/2018-MZ zo dňa 03.12.2018
8. Materiál č. 1659/2018 Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
9. Materiál č. 1662/2018 Správa o výsledku kontroly dodržiavania VZN č. 23/2008 o prevádzkovom poriadku pohrebísk v znení neskorších dodatkov
10. Materiál č. 1637/2018-1 Návrh na zámer nakladania s majetkom vo vlastníctve spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. (tenisové kurty v areáli futbalového štadióna FC Nitra)
11. Materiál č. 1657/2018 Správa k plneniu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 55/2018- MZ zo dňa 1.3.2018 (Správa o stave pripravenosti investičného zámeru mesta Nitry – Dostavba areálu Letného kúpaliska Sihoť)
12. Materiál č. 1658/2018 Návrh na vzdanie sa predkupného práva k podielu 1/23-ina na parcele registra „C“ KN č. 1316 v kat. úz. Dolné Krškany
13. Materiál č. 1645/2018 Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (zámena pozemkov v kat. území Dražovce a Horné Krškany – Ing. Zuzana Krupová, PhD.)
14. Materiál č. 1660/2018 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 280/2017-MZ zo dňa 07.09.2017 (ZsDis, a. s., vecné bremeno k stavbe „Nitra – Obchodné centrum Möbelix – VN, TS, NN“)
15. Materiál č. 1656/2018 Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 377/2018-MZ zo dňa 15.11.2018 (prenájom pozemkov v lokalite Kamenec k.ú. Mlynárce, Stability Invest, s.r.o. )
16. Materiál č. 1641/2018 Návrh na zmenu nájomcu na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitra
17. Materiál č. 1665/2018 Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemku v kat. úz. Mlynárce, ul. Prešovská)
18. Materiál č. 1661/2018 Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (PJ REAL, s.r.o.– odpredaj pozemku – k.ú. Horné Krškany)
19. Materiál č. 1664/2018 Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemku v kat. úz. Chrenová, ul. Lomnická)
Dodatočné materiály a zvukový záznam k riadnemu zasadnutiu MZ – 19.12.2018
1. Materiál č. 1672/2018 Návrh na prerokovanie mesačného platu Mgr. Michaele Hefkovej, zástupcovi primátora mesta Nitry
2. Materiál č. 1673/2018 Návrh Dodatku č. 5 k Zásadám pre zriaďovanie a činnosť výborov v mestských častiach
3. Materiál č. 1669/2018

Návrh na doplnenie člena z radov poslancov do Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť a Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre územné plánovanie, architektúru, verejný priestor a investičnú činnosť


4. Žiadosť

Žiadosť podpísaná obyvateľmi mestskej časti Staré mesto – Kalvária, v ktorej obyvatelia žiadajú o vyznačenie priechodu pre chodcov na ulici 8. mája pri autobusovej zástavke Rázusova


Interpelácie zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 19.12.2018
Diskusia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 19.12.2018
Návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre – 19.12.2018

Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021