2. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, konané dňa 19.12.2018
8. január 2019

 

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 19.12.2018


Materiály a zvukový záznam k riadnemu zasadnutiu MZ – 19.12.2018

 


Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 19.12.02018


Voľba pracovných komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre – 19.12.2018


3.

Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Nitre – 19.12.2018

3-1.

Materiál č. 19-1995

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 181/95 zo dňa 14.12.1995

3-2.

Materiál č. 1242-2001

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 111/2001 – MZ z 10. mája 2001

3-3.

Materiál č. 1023/2013

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 102/2013 – MZ zo dňa 14.03.2013

3-4.

Materiál č. 1359/2018

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 55/2018 – MZ zo dňa 01.03.2018


4.

Materiál č. 1633/2018

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre na rok 2018


5.

Materiál č. 1663/2018

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2018


6.

Materiál č. 1669/2018

Návrh na doplnenie člena z radov poslancov do Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť a Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre územné plánovanie, architektúru, verejný priestor a investičnú činnosť


7.

Materiál č. 1668/2018

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 392/2018-MZ zo dňa 03.12.2018


8.

Materiál č. 1659/2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019


9.

Materiál č. 1662/2018

Správa o výsledku kontroly dodržiavania VZN č. 23/2008 o prevádzkovom poriadku pohrebísk v znení neskorších dodatkov


10.

Materiál č. 1637/2018-1

Návrh na zámer nakladania s majetkom vo vlastníctve spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. (tenisové kurty v areáli futbalového štadióna FC Nitra)


11.

Materiál č. 1657/2018

Správa k plneniu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 55/2018- MZ zo dňa 1.3.2018 (Správa o stave pripravenosti investičného zámeru mesta Nitry – Dostavba areálu Letného kúpaliska Sihoť)


12.

Materiál č. 1658/2018

Návrh na vzdanie sa predkupného práva k podielu 1/23-ina na parcele registra „C“ KN č. 1316 v kat. úz. Dolné Krškany


13.

Materiál č. 1645/2018

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (zámena pozemkov v kat. území Dražovce a Horné Krškany – Ing. Zuzana Krupová, PhD.)


14.

Materiál č. 1660/2018

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 280/2017-MZ zo dňa 07.09.2017 (ZsDis, a. s., vecné bremeno k stavbe „Nitra – Obchodné centrum Möbelix – VN, TS, NN“)


15.

Materiál č. 1656/2018

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 377/2018-MZ zo dňa 15.11.2018 (prenájom pozemkov v lokalite Kamenec k.ú. Mlynárce, Stability Invest, s.r.o. )


16.

Materiál č. 1641/2018

Návrh na zmenu nájomcu na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitra


17.

Materiál č. 1665/2018

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemku v kat. úz. Mlynárce, ul. Prešovská)


18.

Materiál č. 1661/2018

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (PJ REAL, s.r.o.– odpredaj pozemku – k.ú. Horné Krškany)


19.

Materiál č. 1664/2018

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemku v kat. úz. Chrenová, ul. Lomnická)


Dodatočné materiály a zvukový záznam k riadnemu zasadnutiu MZ – 19.12.2018 


1.

Materiál č. 1672/2018

Návrh na prerokovanie mesačného platu Mgr. Michaele Hefkovej, zástupcovi primátora mesta Nitry


2.

Materiál č. 1673/2018

Návrh Dodatku č. 5 k Zásadám pre zriaďovanie a činnosť výborov v mestských častiach


3.

Materiál č. 1669/2018

Návrh na doplnenie člena z radov poslancov do Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť a Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre územné plánovanie, architektúru, verejný priestor a investičnú činnosť


4.

Žiadosť

Žiadosť podpísaná obyvateľmi mestskej časti Staré mesto – Kalvária, v ktorej obyvatelia žiadajú o vyznačenie priechodu pre chodcov na ulici 8. mája pri autobusovej zástavke Rázusova


Interpelácie zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 19.12.2018


Diskusia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 19.12.2018


Návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre – 19.12.2018


 


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021