19. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 11.06.2020
2. jún 2020

AUDIO-VIDEO záznam z 19. mimriadneho Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 11.06.2020 a 18.06.2020

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 11.06.2020


Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 11.06.2020

3.

3-1.

Materiál č. 19

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.181/95 zo dňa 14.12.1995

3-4.

Materiál č. 1023/2013

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 102/2013 – MZ zo dňa 14.03.2013

3-5.

Materiál č. 906/2017

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 335/2016-MZ zo dňa 13.10.2016

3-6.

Materiál č. 1253/2017

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 385/2017-MZ zo dňa 14.12.2017

3-7.

Materiál č. 1605/2018

Správa o doručenej požiadavke o obstaranie Územného plánu zóny Nová Chrenová

3-8.

Materiál č. 143/2019

Správa o žiadosti MH Invest, s.r.o. na obstaranie zmien a doplnkov č. 7  Územného plánu mesta Nitra

3-9.

Materiál č. 446/2020

Uznesenie Mestskej rady v Nitre č. 47/2020-MR zo dňa 06.02.2020


4.

Materiál č. 441/2020

Správa o požiarovosti na území mesta Nitra za rok 2019


5.

Materiál č. 440/2020

Správa o bezpečnostnej situácii v meste Nitra za rok 2019


6.

Materiál č. 466/2020

Správa o činnosti Mestskej polície v Nitre za rok 2019


7.

Materiál č. 510/2020

Správa o výsledku kontroly dodržiavania Poriadku odmeňovania zamestnancov Mesta Nitry v časti 1/ – zamestnancov na mestskom úrade a iných pracoviskách v riadiacej pôsobnosti mestského úradu


8.

Materiál č. 457/2020

Správa o výsledku kontroly investičnej akcie „Kanalizácia Šúdolská ul. – 3. etapa“


9.

Materiál č. 451/2020

Správa o výsledku kontroly hospodárenia v Základnej škole,  Ščasného 22, Nitra


10.

Materiál č. 448/2020

Správa o vybavení sťažností a petícií za rok 2019


11.

Materiál č. 520/2020

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020


12.

Materiál č. 529/2020

Návrh pravidiel zostavovania rozpočtu Mesta Nitry na rok 2021


13.

Materiál č. 524/2020

Návrh záverečného účtu Mesta Nitry za rok 2019


14.

Materiál č. 516/2020

Návrh Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 8/2014 o dočasnom parkovaní na území mesta Nitry v znení dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5


15.

Materiál č. 494/2020

Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia Mesta Nitry č. 1/2020 o zrušení Výdajnej školskej jedálne, Nedbalova 17, Nitra ako súčasť Materskej školy, Nedbalova 17, Nitra a zriadení Školskej jedálne, Nedbalova 17, Nitra ako súčasť Materskej školy, Nedbalova 17, Nitra


16.

Materiál č. 511/2020

Informatívna správa k plneniu II. Komunitného plánu sociálnych služieb v meste Nitra  na roky 2016-2020 za rok 2019


17.

Materiál č. 495/2020

Informatívna správa o plnení Akčného plánu „Nitra pre všetkých- Informácie (nielen) pre hendikepovaných turistov“  a Informatívna správa o plnení debarierizačných opatrení mesta Nitry za rok 2019


18.

Materiál č. 452/2020

Návrh na pristúpenie Mesta Nitra k Memorandu  prorodinnej samosprávy obcí a miest na území Slovenskej republiky


19.

Materiál č. 515/2020

Návrh časových plánov práce stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre na II. polrok 2020


20.

Materiál č. 509/2020

Návrh na odpis nedaňových pohľadávok


21.

Materiál č. 496/2020

„Zadanie pre spracovanie Urbanistickej štúdie – Nové Mlynárce“ – Návrh


22.

Materiál č. 521/2020

Správa o doručenej požiadavke o obstaranie Územného plánu zóny Šindolka II., Nitra – lokalita Párovské lúky


23.

Materiál č. 517/2020

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 100/2018-MZ zo dňa 5. 04. 2018 ( Správa o evidovaných požiadavkách na zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v Nitre s návrhom na doplnenie rozsahu požiadaviek, ktoré budú predmetom obstarania územnoplánovacej dokumentácie.)


24.

Materiál č. 531/2020

Prenájom gastrostánkov v areáli Letného kúpaliska v Nitre


25.

Materiál č. 449/2020

Informatívna správa – Revitalizácia Mestskej tržnice na Štefánikovej triede č. 50 v Nitre


26.

Materiál č. 476/2020

Návrh na zníženie nájomného – Nájomná zmluva č. j. 831/2007/OM (Pavel Čerman a manželka)


27.

Materiál č. 512/2020

Návrh na ukončenie Nájomnej zmluvy č. j. 688/2013/OM pre nájomcu, spoločnosť JOJO, s. r. o., Cintorínska 10, 949 01 Nitra, IČO: 36 750 824


28.

Materiál č. 525/2020

Návrh na ukončenie platnosti Nájomnej zmluvy č. j. 142/2016/OM zo dňa 23.2.2016 (spol. RAB, s.r.o., – ukončenie prenájmu pozemku pod stánkom na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre)


29.

Materiál č. 467/2020

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemok „C“ KN parc. č. 13/1 a stavba s. č. 62 na parc. č. 13/1 v k. ú. Kynek)


30.

Materiál č. 468/2020

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Ladislav Turba s manž., Kmeťova 23/8, 949 11 Nitra)


31.

Materiál č. 469/2020

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom časti pozemku v kat. území Zobor – MUDr. Henrieta Dávidová, PhD.)


32.

Materiál č. 475/2020

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Nitra (Š. Hudeček, H. Petrániová a spol. pozemok parc.  reg. „C“KN č. 4904/3 a  časti pozemku parc.  reg. „C“KN č. 4904/1)


33.

Materiál č. 477/2020

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom časti pozemku na Jurkovičovej ul. v Nitre (ŠTUCI, s.r.o.)


34.

Materiál č. 502/2020

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom časti pozemku parcely registra C KN č. 3775/1 v kat. úz. Párovské Háje – Repčoková)


35.

Materiál č. 514/2020

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom časti pozemku parcely registra C KN č. 33, k.ú. Horné Krškany – Korienková)


36.

Materiál č. 474/2020

Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.268/2019-MZ zo dňa 05.09.2019 (ZsDis, a.s. zriadenie vecných bremien pre stavebný objekt „SO 103.1 Rozšírenie a úprava verejného distribučného rozvodu, stavba – Apartmány Moyzesova, k.ú. Nitra)


37.

Materiál č. 486/2020

Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre    č. 188/2019-MZ zo dňa 30.05.2019 (Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry – METROPOLITEJ, s.r.o., Rastislavova 12, 949 01 Nitra, IČO: 36 544 019)


38.

Materiál č. 491/2020

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 156/2018-MZ zo dňa 17.05.2018 (ZsDis, a. s., vecné bremeno k stavbe „Nitra – Centrum odborného vzdelávania a prípravy v oblasti CNC technológií v Nitre“)


39.

Materiál č. 528/2020

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 207/2015-MZ zo dňa 11.06.2015 v znení uznesenia č. 71/2020-MZ zo dňa 07.05.2020 (ZsDis, a. s., vecné bremeno k stavbe „NA_Nitra Zobor, Martin. dol. TS, VNK, NNK, VNV“)


40.

Materiál č. 530/2020

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (M&S GLOBTRADE, a.s.- odpredaj pozemku – potraviny Chmeľová ul., k.ú. Zobor)


41.

Materiál č. 454/2020

Návrh zámeru na odpredaj majetku mesta Nitra (Simona Morvayová)


42.

Materiál č. 463/2020

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (parcely registra „C“ KN č. 1501 a 1502 v kat. úz. Zobor – František Latečka)


43.

Materiál č. 490/2020

Návrh na zámer odpredaja časti nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitra (novovytvorený pozemok reg. „C“ KN parc. č. 8598/7 v k. ú. Nitra – Peter Rist a manž. Ľubica r. Šatková)


44.

Materiál č. 487/2020

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Ladislav Depeš, Kríková 466/2, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce)


45.

Materiál č. 480/2020

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (parcela registra „C“ KN č. 5010/2 v kat. úz. Zobor)


46.

Materiál č. 482/2020

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (obytné domy Misionárska ul. č. 1, 3, 5, 13 a 15 v Nitre)


47.

Materiál č. 483/2020

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (areál bývalého podniku Elitex v kat. úz. Dolné Krškany)


48.

Materiál č. 489/2020

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemku kat. úz. Nitra, ul. Hviezdoslavova – Jurkovičova)


49.

Materiál č. 519/2020

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (časť pozemku „C“ KN parc. č. 395 v k. ú. Horné Krškany)


50.

Materiál č. 526/2020

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Mgr. Mária Hudecová, Bohúňova 34, 949 01 Nitra)


Dodatočné materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 11.06.2020

1.

Materiál č. 533/2020

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2020


2.

Materiál č. 534/2020

Návrh Dodatku č.1 Rozpočtových pravidiel Mesta Nitry


3.

Materiál č. 535/2020

Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia s názvom „Infokampaň so zameraním na predchádzanie vzniku odpadov, na podporu triedeného zberu odpadov a zhodnocovania odpadov“


4.

Materiál č. 536/2020

Aktualizácia a zhodnotenie aplikovania návrhov zmien dopravnej obsluhy vyplývajúcich zo schváleného plánu dopravnej obsluhy pre mesto Nitra


5.

Materiál č. 532/2020

Návrh na udelenie súhlasu so zriadením miestnej distribučnej sústavy (ČOV, Dolné Krškany – Mestská elektráreň Nitra, a.s.)


6.

K materiálu č. 524/2020

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Nitry za rok 2019


 


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021