17. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 25.01.2024

17. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 25.01.2024

Pozvánka, Dochádzka, Hlasovania, Uznesenia, Zápisnica, Video záznam, Youtube záznam

3. Prehľad – Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Nitre

3.1 Materiál č. 19
– prednostovi mestského úradu v Nitre:
a) informovať o ukončených verejných obstarávaniach na dodanie tovaru, poskytnutie služby   alebo uskutočnenie stavebných prác s predpokladanou hodnotu rovnou alebo vyššou ako 5000 eur bez DPH v rozsahu: predmet zákazky, názov zmluvného partnera, zmluvná cena, dátum uzatvorenia zmluvy, zoznam osôb ktorí vyhodnocovali ponuky, alebo zoznam členov komisie na otváranie a vyhodnotenie ponúk. V prípade zrušenia zákazky, dôvod jej zrušenia.
b) pri podlimitnej, nadlimitnej zákazke, súťaže návrhov zaradiť do komisie na otváranie  a vyhodnotenie ponúk poslanca MZ podľa nasledovného pravidla:
– poslanca MZ s právom vyhodnocovať ponuky, ktorý má odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky, a/alebo
– poslancov MZ príslušného VMČ, ktorí potvrdili svoju nomináciu do komisií na vyhodnotenie ponúk bez práva vyhodnocovať ponuky osobe zodpovednej za proces verejného obstarávania v termíne do 3 pracovných dní odo dňa doručenia pozvánky v elektronickej podobe; poslanca MZ bez práva vyhodnocovať ponuky v prípade zákazky celomestského významu.
c) pri zákazke s nízkou hodnotou ktorej predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia ako 15 000 eur bez DPH, zabezpečiť počas procesu vyhodnocovania ponúk prítomnosť poslanca MZ, ktorý zastupuje príslušný VMČ, poslanca MZ v prípade zákazky celomestského významu.

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.181/95 zo dňa 14.12.1995
– MZ zo dňa 14.12.1995
– K bodu: Rôzne

3.2 Materiál č. 906/2017
– prednostovi mestského úradu v Nitre v  súčinnosti s Mestskou políciou v Nitre zabezpečiť v pravidelných štvrťročných intervaloch predkladanie informatívnej správy o evidovaných porušeniach dodržiavania povolených otváracích hodín reštauračných a pohostinských zariadení na území mesta Nitra, ako aj spôsob riešenia takýchto porušení.

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 335/2016
– MZ zo dňa 13.10.2016
– K bodu: Diskusia

3.3 Materiál č. 253/2019
– predložiť návrh zriadenia zón zákazu státia pre nákladné vozidlá (nad 3,5 t) a vozidlá s určenou nadrozmernou dĺžkou (dodávkové vozidlá N1 dlhšie ako 5,3 m, traktory, autobusy a pod.) s časovým obmedzením od 18.00 h do 8.00 h spolu s návrhom riešenia dopravného značenia s dopravným inšpektorátom

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 285/2019
– MZ zo dňa 05.19.2019
– K bodu: Návrh systémových opatrení pre zavedenie regulácie parkovania v obytných súboroch Chrenová, Janíkovce

3.4 Materiál č. 757/2021
– vedúcemu projektového odboru projektového a strategického riadenia predkladať štvrťročne informatívnu správu o vyhlásených výzvach a podaných projektoch o ktoré sa uchádza mesto Nitra

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 35/2021
– MZ zo dňa 04.02.2021
– K bodu: Diskusia

3.5 Materiál č. 801/2021
– prednostovi mestského úradu na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 100/2021
– MZ zo dňa 17.03.2021
– K bodu: Diskusia

3.6 Materiál č. 1008/2021
– prednostovi MsÚ na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadaných pre jednotlivé odbory

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 352/2021
– MZ zo dňa 28.10.2021
– K bodu: Diskusia

3.7 Materiál č. 1156/2022
– odboru investičnej výstavby a rozvoja predkladať informatívnu správu poslancom MZ o vykonaných krokoch vedúcich k získaniu stavebného povolenia k investičnej akcii „MK Hollého + výbočisko“ a to 1x za štvrťrok

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.  395/2021
– MZ  zo dňa 18.11.2021
– K bodu: Diskusia

3.8 Materiál č. 1166/2022
– prednostovi mestského úradu zabezpečiť vyčlenenie v rozpočte mesta 120 tis. Eur na odstránenie technických nedostatkov plynotesných CO krytov

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.  139/2022
– MZ  zo dňa 21.04.2022
– K bodu: Informatívna správa o  počte a technickom stave krytov civilnej ochrany v meste Nitra. Predloženie návrhu opatrení na zvýšenie kapacity krytov CO a zlepšenie ich technického stavu a materiálneho vybavenia. Vyčísliť náklady na realizáciu jednotlivých opatrení a zadefinovať možné zdroje financovania

3.9 Materiál č. 1189/2022
– prednostovi mestského úradu informovať MZ o možných riešeniach bezproblémového a bezpečného napojenia cesty vedúcej z a na nový chrenovský cintorín s ul. Levická

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.  171/2022
– MZ  zo dňa 21.04.2022
– K bodu: Diskusia

3.10 Materiál č. 121/2023
– prednostovi Mestského úradu v Nitre predkladať na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva správu o lokalitách, v ktorých sa plánuje umiestniť dopravné zariadenie – regulačný stĺpik a informáciu o lokalitách, kde bolo určené použitie tohto dopravného zariadenia s vyčíslením nákladov na realizáciu

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.  132/2023
– MZ  zo dňa 31.03.2023
– K bodu: Diskusia


3.11 Materiál č. 122/2023
– prednostovi Mestského úradu v Nitre predložiť informatívnu správu o stavebnom-technickom stave mostov a lávok vo vlastníctve mesta Nitra s návrhom opatrení na zlepšenie ich stavebno-technického stavu

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.  134/2023
– MZ  zo dňa 31.03.2023
– K bodu: Diskusia

3.12 Materiál č. 315/2023
– vedúcej Odboru školstva mládeže a športu
vykonať právne kroky smerujúce k naplneniu tohto uznesenia v zmysle platnej legislatívy, pripraviť zariadenie na prevádzku a vydať nový prevádzkový poriadok, vrátane platieb za pobyty

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 415/2023
– MZ zo dňa 19.10.2023
– K bodu: Materiál č. 315/2023. Návrh na zriadenie Centra zdravia pre deti školského a predškolského veku so sídlom Párovské háje Hydinárska 37, 949 01 Nitra ako elokované pracovisko CVČ Domino Nitra

3.13 Materiál č. 325/2023
– prednostovi mestského úradu v Nitre vyčleniť prostredníctvom dopravného značenia 40 parkovacích miest na parkovisku ZUŠ J. Rosinského v Nitre pre potreby zamestnancov mestského úradu a mestskej polície

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 423/2023
– MZ zo dňa 19.10.2023
– K bodu: Diskusia

3.14 Materiál č. 327/2023
– vedúcemu odboru dopravy v spolupráci s dopravcom predložiť na najbližšie rokovanie MZ návrh rozšírenia obslužnosti mestskou autobusovou dopravou zastávky Strategický park III. (konečná zastávka pri spoločnosti Gestamp). Materiál spolu s grafikonom a návrhom spôsobu spolufinancovania z externých zdrojov predložiť k odsúhlaseniu mestskému zastupiteľstvu

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 425/2023
– MZ zo dňa 19.10.2023
– K bodu: Diskusia

3.15 Materiál č. 328/2023
– prednostovi mestského úradu v Nitre:
a) Zabezpečiť vypracovanie zámerov zriadenia MŠ v lokalite Párovské Háje a lokalite Kynek

– prednostovi mestského úradu v Nitre v spolupráci s odborom školstva, mládeže a športu:
b) Zvolať stretnutia poslancov, VMČ, členov KMŠaV a predstaviteľov mesta s občanmi v oboch lokalitách zvlášť, s cieľom zistiť skutočný záujem rodín o umiestnenie detí do MŠ, ak by boli zaradené, tiež vhodnosť termínov otvorenia MŠ.

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 426/2023
– MZ zo dňa 19.10.2023
– K bodu: Diskusia

3.16 Materiál č. 383/2023-1
– mestskému úradu:

 • pripraviť na zasadnutie MZ zadanie podmienok obstarávania, finančného krytia a realizácie opráv miestnych ciest a chodníkov vrátane prvkov debarierizácie na roky 2024-2026
 • pripraviť na najbližšie MZ informáciu o rozpise financovania neverejných škôl a školských zariadení v rokoch 2022, 2023 a návrh na rok 2024
 • pripraviť na najbližšie MZ návrh finančného krytia dotácií na šport, kultúru, výchovu a vzdelávanie, cestovný ruch a sociálne veci v roku 2024
 • pripraviť na najbližšie MZ predpokladaný časový harmonogram realizácie všetkých schválených a nezrealizovaných investičných akcií mesta
 • zabezpečiť ďalší postup a úkony podľa výrokovej časti tohto uznesenia

– Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 483/2023
– MZ zo dňa 14.12.2023
– K bodu: Návrh na riešenie financovania projektu Kreatívneho centra vo výške 9 027 315,17 €

3.17 Materiál č. 105/2022
– prednostovi mestského úradu štvrťročne predkladať mestskému zastupiteľstvu Informatívnu správu – zoznam dohôd o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru uzatvorených s mestom Nitra

– Uznesenie Mestskej rady v Nitre č. 747/2022
– MR zo dňa 12.12.2022
– K bodu: Rôzne

3.18 Materiál č. 134/2023
– vedúcemu odboru projektového a strategického riadenia zabezpečiť predkladanie informatívnej správy o stave a pripravenosti projektu „BD Tehelná, 220 b. j.“

– Uznesenie Mestskej rady v Nitre č. 226/2023
– MR zo dňa 11.04.2023
– K bodu: Kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 145/2017-MZ zo dňa 18.05.2017 (mat. 1065/2017)

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ

 1. Materiál č. 396/2024
  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  mesta Nitra za rok 2023
 2. Materiál č. 408/2024
  Návrh na poskytnutie účelového transferu pre Nitriansku investičnú s.r.o. na prenájom kontajnerov/šatní
 3. Materiál č. 409/2024
  Návrh na predloženie žiadosti o dotáciu z Fondu na podporu športu
 4. Materiál č. 410/2024
  Návrh na predloženie žiadosti o NFP z PSK na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách
 5. Materiál č. 411/2024
  Informatívna správa o stave podaných žiadostí o NFP na výzvu Programu Slovensko 2021 – 2027 na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl, kód výzvy PSK-MIRRI_003-2023-DV-EFRR
 6. Materiál č. 404/2024
  Návrh na zmenu uznesenia č. 339/2019-MZ zo dňa 21.11.2019
 7. Materiál č. 405/2024
  Návrh na zmenu uznesenia č. 340/2019-MZ zo dňa 21.11.2019
 8. Materiál č. 417/2024
  Návrh na delegovanie zástupcov mesta do orgánu školskej samosprávy pri Centre voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra
 9. Materiál č. 400/2024
  Správa o doručenej požiadavke o obstaranie zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu zóny Šindolka I., Nitra
 10. Materiál č. 402/2024
  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 459/2023-MZzo dňa16.11.2023 (časový plán zasadnutí MR a MZ na I. polrok 2024)
 11. Materiál č. 413/2024
  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 509/2023-MZ zo dňa 14.12.2023 (Návrh na udelenie súhlasu s podnájmom nehnuteľností – „Čistiarne odpadových vôd Nitra“ v k. ú. Dolné Krškany)
 12. Materiál č. 413/2024
  Návrh Dodatku č. 11 k Cenníku mesta Nitra v znení neskorších dodatkov
 13. Materiál č. 412/2024
  Návrh na odplatné nadobudnutie nehnuteľnosti do vlastníctva Mesta Nitra v kat. území Chrenová a Zobor – Cyklotrasa Wilsonovo nábrežie (Univerzitný most) – Mostná – Jesenského ulica (park Sihoť)
 14. Materiál č. 406/2024
  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom nehnuteľnosti na parcelách registra C KN č. 3732/6 a 3732/7, v k.ú. Nitra o výmere 133 m2 pre Nitriansku Teplárenskú Spoločnosť, a.s.,)
 15. Materiál č. 415/2024
  Návrh na odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva Mesta Nitra (Rehola piaristov na Slovensku)
 16. Materiál č. 4162024
  Návrh na ukončenie Nájomnej zmluvy č. j. 90/2016/OM – Tatiana Foltánová, Mikovíniho 406/14, 949 01 Nitra
 17. Materiál č. 398/2024
  Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre    č. 443/2021-MZ zo dňa 16.12.2021 – návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemku v kat. úz. Nitra, Ul. Súľovská)
 18. Materiál č. 403/2024
  Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Fabianek Zuzana – odpredaj pozemku parc. reg. C KN č. 793 – k.ú. Dolné Krškany)

Dodatočné materiály k riadnemu zasadnutiu MZ

 • Materiál č. 418/2024
  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č.2/2024 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia emisiami z  malého  zdroja
 • Materiál č. 422/2004
  Informatívna správa – projekt UNICEF (poskytnutie podpory v súvislosti s núdzovou reakciou na utečencov v Slovenskej republike na rok 2024)
 • Materiál č. 424/2024
  Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2024
 • Materiál č. 423/2024, Príloha
  Informatívna správa o upozornení prokurátora č. Pd 285/23/4403-2 zo dňa 12.01.2024
 • Materiál č. 426/2024
  Informatívna správa o možnosti podania žiadosti na Fond na podporu športu za Nitriansku investičnú, s.r.o.
 • Materiál č. 421/2024
  a) Návrh na odvolanie Mgr. Martina Horáka z funkcie prednostu Mestského úradu v Nitre
  b) Návrh na zrušenie funkcie poradca pre komunikáciu v Organizačnej štruktúre Mestského úradu v Nitre
 • Materiál č. 414/2024
  Návrh Dodatku č. 12 k Cenníku mesta Nitra v znení neskorších dodatkov
 • Materiál č. 325/2023
  – prednostovi mestského úradu vyčleniť prostredníctvom dopravného značenia 40 parkovacích miest na parkovisku ZUŠ J. Rosinského v Nitre pre potreby zamestnancov mestského úradu a mestskej polície

  – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 423/2023
  – MZ zo dňa 19.10.2023
  – K bodu: Diskusia
 • Materiál č. 787/2013
  – vedúcemu odboru stavebného poriadku a hlavnému architektovi MsÚ v Nitre
  usmerňovať a koordinovať rozvoj územia a stavebnú a prevádzkovú činnosť v procese územného rozhodovania v zmysle urbanistickej koncepcie vypracovaného územnoplánovacieho podkladu:  „Urbanistická štúdia – Areál Kasární pod Zoborom v Nitre“

  – Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 18/2013
  – MZ zo dňa 31.01.2013
  – K bodu: Územnoplánovací podklad : „ Urbanistická štúdia – Areál Kasární pod Zoborom v Nitre“
 • Materiál č. 105/2022
  Tabuľka k materiálu


Vytvorené: 16. 1. 2024
Upravené: 14. 2. 2024