17. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 07.05.2020
4. máj 2020

AUDIO-VIDEO záznam zo 17. mimriadneho Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 07.05.2020

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 07.05.2020


Materiály k mimoriadnemu zasadnutiu MMZ – 07.05.2020

3.

Materiál č. 484/2020

  1. Informatívna správa o postupe prác na stavbe „Náhrada jestvujúcich kotolní v sústave vykurovania Nitra – Klokočina a Diely za centrálny rozvod tepla s domovými odovzdávacími stanicami a
  2. Personálne zmeny spol. NTS a.s.“

4.


Materiál č. 498/2020

Návrh úpravy tarify v mestskej autobusovej doprave


5.

Materiál č. 488/2020

Petícia – Neberte nám zeleň a miesto na parkovanie


6.

Materiál č. 501/2020

Návrh na prijatie návratných zdrojov na prefinancovanie prechodného nedostatku zdrojov mesta Nitra a bežných výdavkov


7.

Materiál č. 507/2020

Informatívna správa o zmenách Organizačného poriadku Mestského úradu v Nitre vykonaných dodatkom č. 21


8.

Materiál č. 479/2020

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2020


9.

Materiál č. 492/2020

Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb na rok 2020


10.

Materiál č. 504/2020

Návrh Rozpočtových pravidiel Mesta Nitry


11.

Materiál č. 493/2020

Návrh časového plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Nitre na II. polrok 2020


12.

Materiál č. 505/2020

Návrh na schválenie  projektov úspešných v rámci grantového programu Mením moje mesto 2020 a návrh systému  ich financovania


13.

Materiál č. 432/2020

Návrh na opätovné zvolenie prísediacich sudcov z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu


14.

Materiál č. 497/2020

Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia s názvom „Rozvoj energetických služieb v meste Nitra“


15.

Materiál č. 500/2020

Zámer mesta Nitry uchádzať sa o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026


16.

Materiál č. 453/2020

Návrh na uplatnenie valorizácie nájomného pre rok 2020


17.

Materiál č. 506/2020

Informatívna správa o prenájme pozemkov pre spol. Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. (Nájomná zmluva č.j. 1280/2010/OM v znení dodatku č. 1 č.j. 23/2011/OM)


18.

Materiál č. 503/2020

Návrh na odovzdanie  nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Nitry spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o., (Komunitné centrum Orechov Dvor) budova súp.č. 4291  a pozemky parc.č. 1279/7 a 1279/18, kat.územie Horné Krškany


19.

Materiál č. 472/2020

Návrh na bezodplatné nadobudnutie pozemkov do vlastníctva Mesta Nitra (MDVSR, pozemky pod stavebnými objektami vybudovanými v rámci stavby „Rýchlostná cesta R1 Nitra, západ – Selenec“)


20.

Materiál č. 467/2020

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemok „C“ KN parc. č. 13/1 a stavba s. č. 62 na parc. č. 13/1 v k. ú. Kynek)


21.

Materiál č. 470/2020

Návrh na nakladanie s  nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (priamy predaj garáže v kat. úz. Nitra na Wilsonovom nábreží 164 – 166)


22.

Materiál č. 473/2020

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k.ú. Mlynárce (JP-AUTO s.r.o.,  ul. Dolné Hony)


23.

Materiál č. 471/2020

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 207/2015-MZ zo dňa 11.06.2015 (ZsDis, a. s., vecné bremeno k stavbe „NA_Nitra Zobor, Martin. dol. TS, VNK, NNK, VNV“)


24.

Materiál č. 499/2020

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 53/2020-MZ zo dňa 25.02.2020 (zámer spolupráce pri výstavbe a údržbe autobusových prístreškov v Meste Nitra – spoločnosť euroAWK, spol. s r.o.)


25.

Materiál č. 508/2020

Návrh na zmenu uznesenia č. 132/2019-MZ zo dňa 25.04.2019 (Návrh na riešenie využitia plôch letných terás na Pešej zóne v Nitre)


26.

Materiál č. 478/2020

Návrh na zámer nakladania a nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Zobor a kat. úz. Nitra (dousporiadanie zámeny nehnuteľností s Rímskokatolíckou cirkvou)Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021