15. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 06.02.2020
28. január 2020

AUDIO-VIDEO záznam z 15. riadneho Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 06.02.2020

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 06.02.2020


Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 06.02.2020

3.

3.1

Materiál č. 19

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.181/95 zo dňa 14.12.1995

3.2

Materiál č. 906/2017

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 335/2016-MZ zo dňa 13.10.2016

3.3

Materiál č. 1253/2017

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 385/2017-MZ zo dňa 14.12.2017

3.4

Materiál č. 143/2019

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 126/2019-MZ zo dňa  25. 04. 2019


4.

Materiál č. 410/2020

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  mesta Nitra za rok 2019


5.

Materiál č. 419/2020

Správa o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami v Zariadení školského stravovania pri ZŠ Na Hôrke, Na Hôrke 30,  Nitra


6.

Materiál č. 409/2020

Správa z vykonaných kontrol kvality podávaných jedál v školských jedálňach za rok 2019


7.

Materiál č. 412/2020

Informatívna správa – Vyhodnotenie Akčného plánu k PHSR mesta Nitry na roky 2018 – 2019


8.

Materiál č. 402/2020

Návrh  Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 8/2014 o dočasnom parkovaní na území mesta Nitry v znení dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5


9.

Materiál č. 416/2020

Návrh na delegovanie zástupcov mesta do orgánov školskej samosprávy


10.

Materiál č. 394/2019

Návrh Dodatku č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre v znení dodatku č. 1


11.

Materiál č. 435/2020

Návrh na voľbu zástupcu Mesta Nitry do predstavenstva Nitrianskej organizácie cestovného ruchu


12.

Materiál č. 250/2019-1

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (podnájom pre spoločnosť O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24,  Bratislava)


13.

Materiál č. 403/2020

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra k. ú. Nitra ( F. Ščerba a V. Ščerbová, odpredaj častí z pozemku parc.  reg. „C“KN č.  5557/2)


14.

Materiál č. 405/2020

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemku v kat. úz. Zobor, ul. Vysoká)


15.

Materiál č. 406/2020

Návrh na nakladanie s  nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Nina Katrebová, kat. úz. Zobor, ul. Kláštorská)


16.

Materiál č. 411/2020

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Chrenová (Ing. Anton Uhrin a manž.)


17.

Materiál č. 413/2020

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemok „C“ KN parc. č. 362/21 k. ú. Veľké Janíkovce)


18.

Materiál č. 417/2020

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom nebytového priestoru na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre (Ing. Matej Gašperan)


19.

Materiál č. 428/2020

Návrh na zámer  nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (TEXIKOM s.r.o., Poľná 413, Nitra)


20.

Materiál č. 418/2020

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (časť pozemku „E“ KN parc. č. 368 v k. ú. Mlynárce)


21.

Materiál č. 407/2020

1. Návrh na zmenu uznesenia č. 145/2019-MZ zo dňa 25.04.2019 (Návrh na zámer nakladania s  nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – odpredaj pozemku v kat. úz. Zobor, ul. Ružová)

2. Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj pozemku v kat. úz. Zobor, ul. Ružová)


22.

Materiál č. 420/2020

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 77/2013-MZ zo dňa 14.03.2013 (cestná kanalizácia – vecné bremeno, k.ú. Chrenová)


23.

Materiál č. 421/2020

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 144/2013-MZ zo dňa 09.05.2013 (cestná kanalizácia – vecné bremeno, k.ú. Veľké Janíkovce)


24.

Materiál č. 427/2020

Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre   č. 58/2010-MZ zo dňa 18.03.2010 (Návrh zámeru nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta Nitra – predzáhradky v užívaní vlastníkov domov)


25.

Materiál č. 426/2020

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (parcela registra „C“ KN č. 2283/1 v kat. úz. Nitra – Martina Macková)


26.

Materiál č. 429/2020

Návrh na zámer  nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Ladislav Turba s manž., Kmeťova 23/8, 949 11 Nitra)


27.

Materiál č. 430/2020

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Nitra (spol. GBZI SLOVAKIA s.r.o., odpredaj pozemkov parc.  reg. „C“KN č. 3864/2 a  parc.  reg. „C“KN č. 3855/12)


28.

Materiál č. 431/2020

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra a odkúpenie nehnuteľností (Mgr. D. Bittner, zámer zámeny pozemkov na ul. Pri mlyne, 1. mája a Nezábudkova a odkúpenie stavieb s pozemkami na ul. Pri mlyne od spol. Pullmann s.r.o.)


29.

Materiál č. 434/2020

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Nitra (Mgr. Jozefína Bihariová, Fabrická 11/A, Nitra)


Dodatočné materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 06.02.2020

1.

Materiál č. 439/2020

Návrh na predloženie žiadosti o dotáciu s názvom „Rómsky jastrab“


2.

Materiál č. 443/2020

Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Ľudské zdroje pre projekt „Rekonštrukcia predškolského zariadenia Základnej školy s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra“


3.

Materiál č. 433/2020

Investičný zámer obstarania výstavby 33 nájomných bytov „Diely III. Nitra, BD Kmeťova ulica Územie „B“ C – 307 Tokajská, Nitra + TV v majetku mesta Nitry“


4.

Materiál č. 436/2020

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2020


5.

Materiál č. 442/2020

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 377/2019-MZ zo dňa 21.11.2019 v znení uznesenia č. 7/2020-MZ zo dňa 28.01.2020 (zámer zámeny a zámena nehnuteľností s Rímskokatolíckou cirkvou)


6.

Materiál č. 444/2020

Územnoplánovací podklad: „Urbanistická štúdia – Nad Vinohradmi“


7.

Materiál č. 397/2020

Návrh na zmenu uznesenia č. 146/2019 – MZ zo dňa 25.04.2019 (Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry – odpredaj pozemkov v kat. úz. Nitra, ul. Janka Kráľa)


8.

Materiál č. 437/2020

Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 322/2019-MZ zo dňa 10.10.2019 a č. 352/2019-MZ zo dňa 21.11.2019 (zámer odpredaja a odpredaj pozemku v k. ú. Zobor, „C“KN parc. č. 3570/2, Hornozoborská ul.)


9.

Materiál č. 438/2020

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 353/2019-MZ zo dňa 21.11.2019 (Proxima servis s. r. o., prenájom pozemkov na ul. Na Pasienkoch)


 


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021