14. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 23.01.2020
20. január 2020

AUDIO-VIDEO záznam z 14. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 23.01.2020 a 28.01.2020

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 23.01.2020


Materiály k mimoriadnemu zasadnutiu MZ – 23.01.2020

3.

Materiál č. 422/2020

Protest prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 10/2019 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Nitry


4.

Materiál č. 414/2020

Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 5/2018-MZ zo dňa 25.01.2018


5.

Materiál č. 404/2020

Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2020 pre cieľové oblasti :

a/ kultúra a kreatívny priemysel

b/ kultúrne pamiatky a pamätihodnosti


6.

Materiál č. 423/2020

Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Nitry na rok 2020 pre cieľovú oblasť podpora a rozvoj cestovného ruchu v meste


7.

Materiál č. 425/2020

Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2020 pre cieľovú oblasť:  Sociálna oblasť a podpora verejného zdravia


8.

Materiál č. 408/2020

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 377/2019-MZ zo dňa 21.11.2019 (zámer zámeny nehnuteľností s Rímskokatolíckou cirkvou) a návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Zobor a kat. úz. Nitra (zámena nehnuteľností s Rímskokatolíckou cirkvou)


 


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021