12. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 21.11.2019
12. november 2019

AUDIO-VIDEO záznam z 12. riadneho Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 21.11.2019

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 21.11.2019


Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 21.11.2019

3.

3.1

Materiál č. 19

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.181/95 zo dňa 14.12.1995

3.2

Materiál č. 906/2017

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 335/2016-MZ zo dňa 13.10.2017

3.3

Materiál č. 143/2019

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 126/2019-MZ zo dňa  25. 04. 2019


4.

Materiál č. 345/2019

Správa o výsledku kontroly použitia dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Nitra u vybraných športových kluboch   (Telovýchovná jednota Stavbár Nitra)


5.

Materiál č. 346/2019

Správa o výsledku kontroly použitia dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Nitra u vybraných športových kluboch (Volejbalový klub polície – SPU Nitra)


6.

Materiál č. 369/2019

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.147/2017-MZ zo dňa 18.5.2017 v znení uznesenia č. 366/2018-MZ zo dňa 15.11.2018 (Návrh na prijatie úveru na financovanie  investičných akcií  v r.2017)


7.

Materiál č. 370/2019

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.48/2018-MZ zo dňa 1.3.2018 v znení uznesenia č. 93/2018-MZ zo dňa 5.4.2018 (Návrh na prijatie úveru na financovanie  investičných akcií  v r.2018)


8.

Materiál č. 335/2019

Návrh Dodatku č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 10/2014 o miestnych daniach v znení dodatku č.1


9.

Materiál č. 336/2019

Návrh Dodatku č.3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 11/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení dodatkov č.1 a č.2


10.

Materiál č. 319/2019

Návrh Dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 8/2014 o dočasnom parkovaní na území mesta Nitry v znení dodatku č. 1, 2, 3, 4


11.

Materiál č. 265/2019

Informatívna správa „Zmena trasovania MHD v súvislosti s vylúčením možnosti otáčania pred priestorom bývalej Plastiky“


12.

Materiál č. 318/2019

Návrh operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácií  a chodníkov na území mesta Nitry na obdobie zimnej sezóny 2019 – 2020


13.

Materiál č. 332/2019

Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova na území mesta Nitry na roky 2019 – 2022


14.

Materiál č. 333/2019

Návrh na zmenu uznesenia č. 170/2005-MZ zo dňa 12.5.2005


15.

Materiál č. 334/2019

Návrh na zmenu uznesenia č. 197/2009-MZ zo dňa 25.6.2009


16.

Materiál č. 352/2019

Návrh na schválenie:

a) ukončenie prevádzky denného stacionára, Janského 7 s kapacitou 5 miest a výmaz uvedenej sociálnej služby z registra poskytovateľov sociálnych služieb k 01.01.2020;

b) zníženie počtu miest na 8 v dennom stacionári pre osoby postihnuté autizmom, Baničova 14, Nitra v registri poskytovateľov sociálnych služieb k 01.01.2020


17.

Materiál č. 353/2019

Návrh Dodatku č. 11 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Správy zariadení sociálnych služieb v znení dodatkov 1-10


18.

Materiál č. 348/2019

Návrh Dodatku č. 5 k Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre


19.

Materiál č. 341/2019

Návrh časového plánu zasadnutí Mestskej rada a Mestského zastupiteľstva v Nitre na I. polrok 2020


20.

Materiál č. 349/2019

Návrh na vystúpenie Mesta Nitry zo Združenia miest a obcí Slovenska


21.

Materiál č. 364/2019

Návrh na doplnenie  delegovaných zástupcov mesta do orgánov školskej samosprávy


22.

Materiál č. 347/2019

Správa o doručenej požiadavke o obstaranie zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu zóny Mlynárce I., Nitra


23.

Materiál č. 337/2019

Návrh na vyradenie projektovej dokumentácie z majetku mesta – neaktuálna PD -2. etapa, ZsVS, ÚHA a DaCH


24.

Materiál č. 340/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom pozemku v kat. úz. Nitra pre spoločnosť MERGE – Mergáč s. r. o., Škultétyho 14, Nitra)


25.

Materiál č. 339/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (dlhodobý prenájom stavby súpisné číslo 2790 na „C“ KN parc. č. 1262/2 v kat. úz. Nitra pre Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie)

  •  

26.

Materiál č. 330/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k.ú. Zobor (O. Lorencová a Mgr. D. Balaščáková, odpredaj pozemku „C“KN parc. č. 3570/2 na Hornozoborskej ul.)


27.

Materiál č. 329/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k.ú. Mlynárce (Proxima servis s.r.o.,  prenájom pozemkov na ul. Na Pasienkoch)


28.

Materiál č. 325/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Milan Bartoš, Parkové nábrežie 21, Nitra)


29.

Materiál č. 324/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (stavba s. č. 70, o. č. 130 a pozemky „C“ KN parc. č. 316/1, 316/2 a 316/8 v k. ú. Mlynárce)


30.

Materiál č. 320/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom parcely registra „C“ KN č. 425/73 v kat. úz. Mlynárce pod predajným stánkom na Tokajskej ulici)


31.

Materiál č. 338/2019

Návrh 

1) na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 233/2017-MZ zo dňa 29.06.2017 (nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra – BULLA, s.r.o., Dlhá 4, Nitra)

2) na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj areálu bývalého OSP v kat. úz. Dolné Krškany pre spol. HAKER, spol. s r. o. Nitra)


32.

Materiál č. 350/2019

Návrh na odkúpenie stavebného objektu do vlastníctva Mesta Nitra so zriadením vecného bremena a odovzdanie na prevádzkovanie (Peter Šindler International Transport, verejné osvetlenie vybudované v rámci „Obytná zóna Nitra – Vašinova ulica I. etapa 13 RD“ v kat. úz. Chrenová)


33.

Materiál č. 322/2019

Návrh na darovanie projektovej dokumentácie spoločnosti Nitrianska investičná, s.r.o. (modernizácia futbalového štadióna FC Nitra – plynovod, plynoinštalácia, elektroinštalácia)


34.

Materiál č. 360/2019

Návrh na riešenie realizácie vybudovania komunikácie na ul. Matušincova a majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod plánovanou komunikáciou, kat. úz. Veľké Janíkovce


35.

Materiál č. 342/2019

Návrh na odkúpenie pozemkov do vlastníctva Mesta Nitra v k. ú. Zobor (M. Hudáková a spol., odpredaj pozemkov parc.  reg. „E“ KN č. 2132 a č. 2133)


36.

Materiál č. 331/2019

Návrh na odovzdanie nehnuteľného a hnuteľného majetku do správy základným školám v Nitre


37.

Materiál č. 344/2019

Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Párovské Háje (ZsDis, a. s., vecné bremeno k stavbe „IBV „STROMOVÁ“ v Párovských Hájoch“, Stromová a Veterná ul. )


38.

Materiál č. 323/2019

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.124/2017-MZ zo dňa 06.04.2017(ZsDis a.s., vecné bremeno k stavbe „Párovské Háje – Záhradky VN,NN,TS“)


39.

Materiál č. 326/2019

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 114/2018-MZ zo dňa 05.04.2018 (ZsDis a.s. vecné bremeno k stavbe „ Polyfunkčný objekt ORBIS – rekonštrukcia dostavba“)


40.

Materiál č. 328/2019

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 210/2015-MZ zo dňa 11.06.2015 (ZsDis, a. s., vecné bremeno k stavbe „NA_Nitra Mlynárce–VNK TS, DT, NNK“ Krompašská, Remeselnícka, Dubíková, Chotárna, Bratislavská ul.)


41.

Materiál č. 343/2019

Návrh na zmenu uznesenia č. 375/2018-MZ zo dňa 15.11.2018  (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (zriadenie vecného bremena k záhradkám v kat. území Mlynárce – Západoslovenská distribučná, a.s.))


42.

Materiál č. 366/2019

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 412/2018-MZ zo dňa 19.12.2018


43.

Materiál č. 355/2019

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (JUDr. Rjabinin, Ing. Golovinská – usporiadanie vlastníctva pozemku, Súľovská ulica)


44.

Materiál č. 356/2019

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemok „C“ KN parc. č. 3775/1 v k. ú. Párovské Háje)


45.

Materiál č. 357/2019

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (časť pozemku „C“ KN parc. č. 3817/1 v k. ú. Párovské Háje)


46.

Materiál č. 358/2019

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (pozemok „C“ KN parc. č. 3791/2 v k. ú. Párovské Háje)


47.

Materiál č. 359/2019

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Chrenová (Ing. Miroslava Blašková)


48.

Materiál č. 361/2019

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemku v kat. úz. Zobor, ul. Tatarkova)


49.

Materiál č. 362/2019

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemku v kat. úz. Zobor, ul. Vysoká)


50.

Materiál č. 363/2019

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Uhrinčať a manž.– odpredaj pozemku, kat. územie Mlynárce.)


51.

Materiál č. 365/2019

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra v k. ú. Nitra (I. Kandela, odpredaj časti pozemku parc.  reg. „C“KN č. 4904/1)


52.

Materiál č. 367/2019

Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Zobor a kat. úz. Nitra (zámer zámeny nehnuteľností s Rímskokatolíckou cirkvou)


Dodatočné materiály k zasadnutiu MZ


1.

Materiál č. 371/2019

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2019


 


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021