11. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, konané dňa 22.10.2019
21. október 2019

AUDIO-VIDEO záznam z 11. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 22.10.2019

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 22.10.2019


Materiály k mimodnemu zasadnutiu MZ – 22.10.2019


1.

Materiál č. 292-1/2019

Návrh východiskových ukazovateľov do Návrhu rozpočtu na rok 2020


2.

Materiál č. 317/2019

Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu so zameraním na zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podpora dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talens)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021