Výzva na predloženie ponuky k zákazke – „Rozšírenie informačného systému o modul Verejné obstarávanie“
12. november 2013
Výzva na predloženie ponuky k zákazke – „Rozšírenie informačného systému o modul Verejné obstarávanie“
Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre Vás vyzýva v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predloženie ponuky za účelom výberu dodávateľa tovaru na predmet zákazky: „Rozšírenie informačného systému o modul Verejné obstarávanie“

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:            Mesto Nitra
Adresa:        Štefánikova trieda 60,  950 06 Nitra
IČO:            00308307
DIČ:            2021102853
Kontaktná osoba:    JUDr. Igor Kršiak, prednosta MsÚ
tel.: 037/6511931, mail:prednosta@msunitra.sk


Opis predmetu zákazky:
Nový modul informačného systému Verejné obstarávanie má umožňovať:
–    evidenciu a archiváciu verejných obstarávaní, jednotlivých ponúk a podkladov uchádzačov pri realizácii verejného obstarávania. Podporovať činnosti pri verejnom obstarávaní a dávať používateľovi prehľady o stave vybavovania jednotlivých úkonov verejného obstarávania. Modul má ďalej umožňovať evidovať metódy verejného  obstarávania, druh verejného obstarávania, typ verejného obstarávania, postupy, kritéria a výsledky verejného obstarávania, zodpovedné osoby a jednotlivé termíny v procese verejného obstarávania Ďalej má obsahovať CPV kódy pre predmet verejného obstarávania a má byť prepojený s existujúcim informačným systémom mesta Nitra, najmä s objednávkami, zmluvami, spisovou službou a webovou aplikáciou klient.msunitra.sk umožňujúcou automatické zverejňovanie verejných obstarávaní na webovej stránke obstarávateľa, vrátane zverejnenia súvisiacich pripojených dokumentov.

Miesto plnenia:
Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitra

Predpokladaná hodnota zákazky:
8 500,-Eur bez DPH

Termín realizácie:
do 15.12.2013

Podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť platný doklad uchádzača o oprávnení poskytovania služieb v oblasti: poskytovania software, alebo počítačového spracovania údajov a dát, alebo používania informačných technológií. (postačuje fotokópia oprávnenia).

Náležitosti ponuky:
Ponuka bude predložená ako celková cena, pričom cena v Eur bude uvedená bez DPH, výška DPH, cena vrátane DPH alebo cenu s uvedením, že uchádzač nie je platca DPH.

Lehota na predloženie ponuky:
Ponuku je možné predložiť do: 15.11.2013 do 12.00 hod.
Ponuku je možné predložiť:
a)    poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk v zalepenej obálke s označením „Verejné obstarávanie – Rozšírenie informačného systému o modul Verejné obstarávanie (neotvárať)“ na adresu: Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra, kancelária prednostu MsÚ, alebo
b)    osobne do podateľne verejného obstarávateľa v lehote na predkladanie ponúk v zalepenej obálke s označením „Verejné obstarávanie – Rozšírenie informačného systému o modul Verejné obstarávanie (neotvárať)“  na adrese: Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, Štefánikova tr. 60, Nitra, alebo
c)    elektronicky na mailovú adresu: prednosta@msunitra.sk – predmet správy: Verejné obstarávanie – Rozšírenie informačného systému o modul Verejné obstarávanie“,

Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude ponuka prijatá a bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
–    najnižšia cena vrátane DPH
Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa a bude mať najnižšiu cenu, bude vyhodnotená ako úspešná. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva na dodanie tovaru.

Dôvody na zrušenie verejného obstarávania:
–    nebola predložená ani jedna ponuka
–    ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
–    zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená

Typ zmluvy:
Zmluva na dodanie tovaru

Zmluvné podmienky:
–    fakturácia bude vykonaná po dodaní tovaru v celom rozsahu
–    návrh zmluvy vypracuje uchádzač a predloží ho verejnému obstarávateľovi spolu s ponukou
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014