Výzva na predloženie ponuky k zákazke – „Revízie a odborné prehliadky vyhradených technických zariadení v budovách MŠ v Nitre“
14. august 2013
Výzva na predloženie ponuky k zákazke – „Revízie a odborné prehliadky vyhradených technických zariadení v budovách MŠ v Nitre“
Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre Vás vyzýva v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predloženie ponuky za účelom výberu poskytovateľa služby na predmet zákazky: „Revízie a odborné prehliadky vyhradených technických zariadení v budovách MŠ v Nitre“

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:            Mesto Nitra
Adresa    :        Štefánikova trieda 60,  950 06 Nitra
IČO:            00308307
DIČ:            2021102853
Kontaktná osoba:    JUDr. Igor Kršiak, prednosta MsÚ, prednosta@msunitra.sk

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky bude vykonanie revízií a odborných prehliadok vyhradených technických zariadení a k tomu súvisiacich rozvodov v budovách materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry. Verejný obstarávateľ na vyžiadanie uchádzačovi poskytne zoznam a adresy objektov MŠ, ktoré sú predmetom zadania.

Miesto a rozsah plnenia:
 

""

/Poznámka: označenie „X“ ustanovuje potrebu vykonania odbornej prehliadky/

Predpokladaná hodnota zákazky:
19.000,-Eur bez DPH

Termín realizácie:
do 15.10.2013

Podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť platný doklad uchádzača o oprávnení výkonu odborných prehliadok všetkých vyhradených technických zariadení, ktoré sú predmetom plnenia (postačuje fotokópia oprávnenia).

Náležitosti ponuky:
Ponuka bude predložená v jednotkovom členení na MŠ a súčasne ako celková cena, pričom cena v Eur bude uvedená bez DPH, výška DPH, cena vrátane DPH alebo cenu s uvedením, že uchádzač nie je platca DPH.

Lehota na predloženie ponuky:
Ponuku je možné predložiť do 19.08.2013 do 12.00 hod. v zalepenej obálke s označením „Revízie – budovy MŠ “ – neotvárať“ na adresu Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra, kancelária prednostu MsÚ.
Ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk, alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa.
Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude ponuka prijatá a bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
–    najnižšia cena vrátane DPH
Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa a bude mať najnižšiu cenu, bude vyhodnotená ako úspešná. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva na poskytnutie služby.

Dôvody na zrušenie súťaže:
–    nebola predložená ani jedna ponuka
–    ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
–    zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená

Typ zmluvy:
Zmluva na poskytnutie služby

Zmluvné podmienky:
–    fakturácia bude vykonaná po poskytnutí služby v celom rozsahu
–    návrh zmluvy je vypracovaný verejným obstarávateľom (príloha)
 

návrh
Zmluva na poskytnutie služby

 

Zmluvné strany

Objednávateľ:            Mesto Nitra
sídlo    :                       Štefánikova tr.60, 950 06 Nitra
zastúpenie:                Jozef Dvonč, primátor mesta
IČO:                             00 308 307
DIČ:                             2021102853
IČ DPH:                      2021102853
Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:                 0800283002/5600

Poskytovateľ:            
sídlo:
zastúpenie:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

 

Čl. I
Predmet zmluvy


1.    Predmetom zmluvy je poskytnutie služby – „Vykonanie revízií a odborných prehliadok vyhradených technických zariadení a rozvodov v budovách materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry.“ (ďalej len „služba“)
2.    Prílohou tejto zmluvy je Zoznam MŠ s určením miesta a rozsahu plnenia.
3.    Poskytnutie služby zahŕňa vykonanie odbornej prehliadky a vypracovanie kompletnej revíznej dokumentácie, ktoré musia byť vykonané a vypracované v zmysle príslušných platných právnych predpisov a súvisiacich noriem.
 

Čl. II
Práva a povinnosti poskytovateľa služby


1.    Poskytovateľ služby sa zaväzuje poskytnúť službu bližšie špecifikovanú v čl. 1 najneskôr do …………………
2.    Poskytovateľ služby je povinný poskytnúť predmet zmluvy objednávateľovi v písomnej a elektronickej forme, pričom náklady spojené s vyhotovením materiálov pre objednávateľa znáša poskytovateľ služby.
3.    Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať vypracovanie predmetu zmluvy špecifikovaného v čl. I s najvyššou odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami objednávateľa a v zmysle všetkých dotknutých právnych predpisov a platných noriem.
4.    Poskytovateľ služby zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je vypracovaný podľa podmienok zmluvy a bude spĺňať zákonom stanovené podmienky.
5.    Poskytovateľ služby má právo na odmenu, ktorá je určená dohodou zmluvných strán podľa čl. IV tejto zmluvy.
 

Čl. III
Práva a povinnosti objednávateľa


1.    Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi služby všetku súčinnosť potrebnú na riadne poskytnutie služby podľa tejto zmluvy.
2.    Objednávateľ je povinný zaplatiť dohodnutú odmenu v stanovenej lehote na základe faktúry vystavenej poskytovateľom služby.
 

Čl. IV
Cena služby


Cena predmetu zmluvy bližšie špecifikovaného v čl. I je určená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ponukou poskytovateľa zo dňa ………… v celkovej cene služby vrátane DPH vo výške     ………………,-EUR (slovom: ……………….. eur).
Z toho činí:    – cena služby bez DPH         ………….,-EUR
– DPH 20%             ………….,-EUR
 

Čl. V
Platobné podmienky


1.    Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za poskytnutie služby na základe doručenej faktúry v lehote splatnosti.
2.    Splatnosť tejto faktúry je 14 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. Za deň úhrady sa považuje odpísanie finančnej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu poskytovateľa.
3.    Faktúra môže byť vystavená poskytovateľom služby najskôr po riadnom a včasnom poskytnutí služby jej protokolárnym odovzdaním a faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu.
 

Čl. VI
Sankcie


1.    V prípade neposkytnutia služby v lehote dohodnutej podľa čl. II bodu 1. tejto zmluvy sa poskytovateľ služby zaväzuje uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % za každý deň omeškania. Objednávateľ si zároveň vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak takéto omeškanie presiahne 10 kalendárnych dní. Odstúpením od zmluvy sa ruší zmluva od počiatku.
 

Čl. VII
Záverečné ustanovenia


1.    Akékoľvek zmeny a doplnky k zmluve je možné urobiť len písomným dodatkom, potvrdeným obidvoma zmluvnými stranami.
2.    Táto zmluva je uzatvorená a nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
3.    Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia platnou legislatívou SR.
4.    Túto zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení
a)    Mesto Nitra zverejní na webovom sídle mesta, alebo
b)    ak zmluva nie je zverejnená podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jej uzatvorenia, môže účastník zmluvy podať návrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestníku.
5.    Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka).
6.    O nadobudnutí účinnosti zmluvy svedčí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. Mesto Nitra vydá účastníkovi zmluvy na požiadanie potvrdenie o zverejnení zmluvy.
7.    Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých 1 obdrží poskytovateľ a 3 objednávateľ.
 

Súbory na stiahnutie(1 ks):

Verejné obstarávanie – rok 2013

výzva – Revízie a odborné prehliadky vyhradených technických zariadení v budovách MŠ v Nitre Ikona súboru pdf (164 KB)


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014