Výzva na predloženie ponuky k zákazke – Oprava povrchov – MŠ Nábrežie mládeže, Nitra
21. január 2014
Výzva na predloženie ponuky k zákazke – Oprava povrchov – MŠ Nábrežie mládeže, Nitra
Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre Vás vyzýva v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predloženie ponuky za účelom výberu zhotoviteľa prác na predmet zákazky: „Oprava povrchov – MŠ Nábrežie mládeže, Nitra“

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:            Mesto Nitra
Adresa    :        Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
IČO:            00308307
DIČ:            2021102853
Kontakt:        kancelária prednostu MsÚ, 037/6511931, prednosta@msunitra.sk

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky bude uskutočnenie prác v rozsahu:
–    dodávka a montáž oceľových zárubní 16 ks
–    otlčenie vnútorných keramických obkladov 260 m2
–    dodávka a montáž keramických obkladov 260 m2
–    nové dvere 16 ks
–    nátery zárubní a vnútorné maľby
(podklady: výkaz výmer, možná obhliadka)

Predpokladaná hodnota zákazky:
19.000,-Eur bez DPH

Termín realizácie:
do 05/2014
 

Podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť platný doklad uchádzača o oprávnení výkonu činnosti v oblasti realizácie stavebných prác (postačuje fotokópia výpisu zo živnostenského registra alebo obchodného registra).
Náležitosti ponuky:
Ponuka bude predložená v celkovej cene stavebných prác a dodávky materiálov v Eur bude uvedená bez DPH, výška DPH, cena vrátane DPH alebo cenu s uvedením, že uchádzač nie je platca DPH.

Lehota na predloženie ponuky:
Ponuku je možné predložiť od 21.01.2014 od 08.00 hod. do 23.01.2014 do 14.00 hod.
Ponuku je možné predložiť:
a)    poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk v zalepenej obálke s označením „Oprava povrchov – MŠ Nábrežie mládeže, Nitra (neotvárať)“ na adresu: Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra, kancelária prednostu MsÚ, alebo
b)    osobne do podateľne verejného obstarávateľa v lehote na predkladanie ponúk v zalepenej obálke s označením  „Oprava povrchov – MŠ Nábrežie mládeže, Nitra (neotvárať)“  na adrese: Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, Štefánikova tr. 60, Nitra, kancelária prednostu MsÚ.
Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude ponuka prijatá a bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
–    najnižšia cena vrátane DPH
Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa a bude mať najnižšiu cenu, bude vyhodnotená ako úspešná. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva na uskutočnenie prác.

Miesto plnenia:
Materská škola Nábrežie mládeže, Nitra

Typ zmluvy:
Zmluva na uskutočnenie prác

Podmienky plnenia:
–    fakturácia bude vykonaná po zrealizovaní diela v celom rozsahu
 

Súbory na stiahnutie(1 ks):

Verejné obstarávanie


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014