Výzva na predloženie ponuky k zákazke – „MŠ Okružná, Nitra – pripojenie na kanalizáciu“
27. november 2013
Výzva na predloženie ponuky k zákazke – „MŠ Okružná, Nitra – pripojenie na kanalizáciu“
Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre Vás vyzýva v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predloženie ponuky za účelom výberu zhotoviteľa prác na predmet zákazky: „MŠ Okružná, Nitra – pripojenie na kanalizáciu“

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:            Mesto Nitra
Adresa    :        Štefánikova trieda 60,  950 06 Nitra
IČO:            00308307
DIČ:            2021102853

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky bude pripojenie objektu MŠ ku kanalizácii v rozsahu prác: búracie práce, výkopové práce, zásyp zeminou, dodávka a montáž kanalizačného potrubia vrátane príslušenstva, spätná úprava terénu.

Predpokladaná hodnota zákazky:
4.000,-Eur bez DPH

Termín realizácie:
do 05.12.2013

Náležitosti ponuky:
Ponuka bude predložená v celkovej cene stavebných prác a dodávky materiálov v Eur bude uvedená bez DPH, výška DPH, cena vrátane DPH alebo cenu s uvedením, že uchádzač nie je platca DPH.
Lehota na predloženie ponuky:
Ponuku je možné predložiť do: 29.11.2013 do 12.00 hod.
Ponuku je možné predložiť osobne alebo poštovou zásielkou do podateľne verejného obstarávateľa v stanovenej lehote s označením „MŠ Okružná, Nitra – pripojenie na kanalizáciu“ na adresu: Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra, kancelária prednostu MsÚ.
Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude ponuka hodnotená.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
–    najnižšia cena vrátane DPH
Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa a bude mať najnižšiu cenu, bude vyhodnotená ako úspešná. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva na poskytnutie služby.
 

Miesto plnenia:
Materská škola Okružná, Nitra

Typ zmluvy:
objednávka

Podmienky plnenia:
–    fakturácia bude vykonaná po zrealizovaní diela v celom rozsahu
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014