Výzva na predloženie ponuky - „Čistopis ÚPN - CMZ Nitra – zapracovanie ZaD1“
21. november 2013
v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru, služieb, prác - zákon č. 95/2013

v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru, služieb, prác – zákon č. 95/2013

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:     Mesto Nitra
IČO:        308 307
Sídlo:       Štefánikova 60
                 950 06 Nitra
Telefón:   037/6502 246                        
Kontaktná osoba: MsÚ v Nitre – Útvar hlavného architekta, Ing. arch. Eva Ligačová
E-mail: eva.ligacova@msunitra.sk


Služby od 1000,-€

2. Názov zákazky:

„Čistopis ÚPN – CMZ Nitra – zapracovanie ZaD1“
V súvislosti s potrebou udržania aktuálneho stavu schválenej územnoplánovacej dokumentácie a jej  prehľadnosti Mesto Nitra po schválení ZaD č.1 ÚPN – CMZ v  Nitre  obstaráva kompletizáciu Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v Nitre so zapracovaním územnoplánovacej  dokumentácie: „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v Nitre“ ( ďalej len ZaD č.1 ÚPN – CMZ v Nitre ), schválenej uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre č. č. 59/2013 – MZ zo dňa 14. 3. 2013 . Záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie ZaD č.1 ÚPN – CMZ  v Nitre bola vyhlásená dodatkom č. 1 VZN č. 14 / 2007, na ktorom sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznesením č. 60/2013 – MZ zo dňa 14. 03. 2013.
 
3.Typ zmluvy: objednávka

4. Miesto dodania služby: MsÚ  Nitra – Útvar hlavného architekta, Štefánikova 60, 950 06, Nitra. Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra vystavaná zhotoviteľom na základe  preberacieho protokolu potvrdeného obidvomi zmluvnými stranami po odovzdaní predmetu zákazky.

5. Predmet a rozsah zákazky:

Predmetom zákazky je dodanie kompletnej ucelenej textovej a grafickej časti Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v Nitre schválenej mestským zastupiteľstvom uznesením č.190/2007- MZ zo dňa 21.6.2007 s  doplnením (zapracovaním ) schválených ZaD č.1 ÚPN – CMZ v Nitre v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 59/2013 – MZ zo dňa 14. 3. 2013 a uznesením č. 60/2013 – MZ zo dňa 14. 03. 2013 v troch tlačových sadách v pevnej väzbe a 1x v digitálnej forme na CD nosiči.

a) Textovú časť Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v Nitre ( ďalej ÚPN – CMZ v Nitre)  žiadame upraviť v smernej  a záväznej časti v súlade so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou – ZaD č.1 ÚPN – CMZ v Nitre a vyššie uvedenými uzneseniami Mestského zastupiteľstva  v Nitre.
Textovú časť vypracovať  na podklade pôvodnej digitálnej verzie schválenej územnoplánovacej dokumentácie ÚPN – CMZ v Nitre z roku 2007 so zapracovaním schválených ZaD č.1 ÚPN – CMZ v Nitre, v slovenskom jazyku.  

b) Grafickú časť žiadame upraviť a doplniť v súlade so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou – ZaD č.1 ÚPN – CMZ v Nitre a vyššie uvedenými uzneseniami Mestského zastupiteľstva  v Nitre. Grafickú časť vypracovať v digitálnej forme na podklade pôvodnej digitálnej verzie grafickej časti schváleného územného plánu CMZ v Nitre z roku 2007 a v tlačenej forme dodržať predpísanú mierku pôvodných výkresov podľa vyhlášky č. 55 / 2001 Z.z. ( viď bod 6.)

c) Textovú a grafickú časť žiadame opatriť názvom :

„ÚZEMNÝ PLÁN CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNY V NITRE                                                   ZMENY A DOPLNKY č. 1
TEXTOVÁ ( GRAFICKÁ) ČASŤ“

d) Jednotlivé výkresy  a textovú časť opatriť schvaľovacou doložkou v znení:  

„Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v Nitre boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Nitre, uznesením č.59/2013 – MZ zo dňa 14. 03.2013.
Mestské zastupiteľstvo v Nitre  sa uznieslo na vydaní Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry  č. 14/2007, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v Nitre, uznesením č. 60/2013 – MZ zo dňa 14. 03. 2013 “.

6. Požadovaný rozsah výkresovej časti ÚPN  CMZ v Nitre v jednej sade:

Názov:                                                                     Mierka:             Rozmer/formát papiera                             
                                                                                                                       pre tlač:

Výkres č. 1 – Širšie vzťahy                                  M 1 : 5000                       900 x 2000 /  29 A4

Výkres č. 2 – Priestorová a funkčná regulácia     M 1 : 2000                       900 x 1550 /  23 A4

Výkres č. 3 –  Komplexný urbanistický  návrh    M 1 : 1000                3x    900 x 1450 /  63 A4
        
Výkres č.4 – Verejná dopravná vybavenosť        M 1 : 1000                3x    900 x 1450 /  63 A4

Výkres č. 5 –  Verejná technická vybavenosť– vodné hospodárstvo                    
                                                                             M 1 : 1000                3x    900 x 1450 /  63 A4

Výkres č. 6 – Verejná technická vybavenosť – energetika a slaboprúd    
                                                                             M 1 : 1000                3x    900 x 1450 /  63 A4

Výkres č. 7 – Regulované priestory podľa UPČ   M 1: 1000                3x    900 x 1450 /  63 A4

                                                                                                      ————————————
                                                                                                      Spolu formáty :  367 A4          

Poznámka: Výkresy č. 3, 4, 5, 6 a 7  v pôvodnej dokumentácii ÚPN CMZ v Nitre boli  vytlačené v troch častiach v mierke M 1:1000, každá časť má rozmery   900 x 1450 mm t.j 21 A4 formátov.

6. Predpokladaná hodnota služby:  1666,67 € bez DPH 20%

7. Lehota dodania služby : do 20. 12. 2013
 
8. Lehota na predloženie ponuky: do 26. 11. 2013 do 10.00 hod, v podateľni MsÚ   v Nitre – v zalepenej obálke s názvom:
„ Súťaž: Čistopis ÚPN – CMZ Nitra – zapracovanie ZaD 1 – neotvárať“.
Ponuky doručené po uplynutí stanovenej lehoty na predloženie ponúk budú vrátené uchádzačovi neotvorené.

9. Vyhodnotenie ponúk:
Po vyhodnotení predložených ponúk  Mesto Nitra bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na nitra.sk ( verejné obstarávanie, uskutočnené VO).  Zverejnená bude identifikácia úspešného uchádzača, predmet zákazky, cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma.

10. Podmienky účasti:
a) Uchádzač v lehote stanovenej na predloženie ponuky doručí cenovú ponuku za predmet obstarávania vypracovanú podľa rozsahu v bode 5 tejto výzvy  – v tvare: Cena v  euro + DPH = Celková cena v euro.    
b) Fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania  oprávňujúci uchádzača na uskutočnenie požadovaného predmetu obstarávania, autorizačné  osvedčenie. Originál, resp. úradne overenú kópiu nie staršiu ako 3 mesiace predloží víťazný uchádzač pred uzavretím objednávky.
11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
a) Najnižšia celková cena  za predmet zákazky vrátane DPH v euro.

12. Dôvody na zrušenie súťaže:
a) nebola predložená ani jedna ponuka
b) ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
c) zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014