Výzva na predloženie cenovej ponuky - Výroba smaltovaných tabúľ
18. február 2014
Podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru, služieb, prác zákon č. 95/2013 Služby
Podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru, služieb, prác zákon č. 95/2013 Služby

1.    Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad
IČO: 308 307
Sídlo:
Mesto:  950 06 Nitra
Ulica: Štefánikova tr. 60
Telefón: 037/6502 305, 6502 216        Fax: 037/6534254
Kontaktná osoba: Mária Blisková, Mária Hoptajová

 
2. Opis predmetu zákazky:

Výroba smaltovaných tabúľ :
smaltované súpisné  domové čísla, orientačné domové čísla, písmená, názvy ulíc, informačné tabule

Špecifikácie predmetu zákazky : výroba smaltovaných tabúľ

1.    súpisné domové číslo , rozmer 25×20 cm, smaltované, farebné prevedenie podkladu na   
      bielo, písmo a rámik čierna farba
2.    orientačné domové číslo, rozmer 25×20 cm, smaltované, písmeno, farebné prevedenie podkladu na bielo, písmo a rámik červená farba
3.     informačné tabule na označovanie ulíc, rozmer 70×30 cm, smaltované, farebné prevedenie biely podklad, písmo názvu ulice modré. Rámik tabule červenej farby s hrúbkou 10 mm. Tvar tabule je bombírovaný podľa slovenského typu.

V cenovej ponuke žiadame vypísať ceny za 1 kus podľa horeuvedeného poradia a za dopravu.


3. Typ zmluvy:  objednávky

4. Miesto plnenia: MsÚ v Nitre.

5. Rozsah ponuky: predpokladaná hodnota zákazky: 2 750,€  bez DPH za celé obdobie          
          plnenia.

6. Termín dodania:  od 10.3.2014, dodávka bude realizovaná písomnými                  
           objednávkami, dodacia lehota 7-14 dní.
   
7. Lehota na predloženie ponuky: do 26.2.2014 do 12:00 hod. SEČ.

Obal ponuky musí byť uzatvorený a obsahovať nasledovné údaje:
Adresu verejného obstarávateľa:
Mestský úrad Nitra, útvar prednostu, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra
Adresu uchádzača:
(Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania
  uchádzača.)
Označenie  heslom:
„Súťaž – neotvárať- Výroba smaltovaných tabúľ“

Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

8. Vyhodnotenie ponúk:
Po vyhodnotení predložených ponúk sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia   
Ponúk na nitra.sk – verejné obstarávanie, uskutočnené VO. Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača, predmet zákazky, cena zákazky.  Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma.

9.Podmienky účasti:
a)    doklad o oprávnení podnikať alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou / napr. výpis z obchodného registra alebo potvrdenie príslušného orgánu na oprávnenie poskytovať službu na predmet zákazky/ – fotokópia dokladu.
   

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
           – najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH/€
            Úspešná bude ponuka uchádzača s najnižšou cenou.
 

11. Elektronická aukcia:  nie
 

12. Dôvody na zrušenie súťaže:
           – nebola predložená ani jedna ponuka
           – ani jeden uchádzač nesplnil podmienky „Výzvy“
           – zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „ Výzva“ zverejnená
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014