Výzva na predloženie cenovej ponuky - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu – Rekonštrukcia objektu Kina Palace
22. august 2013
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013
Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác zákon č. 95/2013

Tovary ,služby , práce od .3 300,00 € do 20 000,00 €

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nitra, Mestský úrad

IČO: 308 307
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 950 06
Ulica: Štefánikova 60
Telefón:037/6502219   Fax:
Kontaktná osoba: Ladislav Fajčík

2. Opis predmetu zákazky:
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu – Rekonštrukcia objektu Kina Palace – v 12 pare, 1x CD, 12x výkaz výmer,2x rozpočet.     

3.Typ zmluvy: – ZoD

4.Miesto plnenia: – mesto Nitra – mestský úrad

5. Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky:
–  zameranie jestvujúceho objektu
–  rekonštrukcia jestvujúceho objektu Kina Palace v zmysle požiadaviek odboru kultúry mesta Nitry, pre účely Fóra mladých.
–  zateplenie objektu
–  výmena okien, vchodových dverí
–  rekonštrukcia inžinierskych sieti

6. Termín dodania:30.09.2013
 
7. Lehota na predloženie ponuky do :06.09.2013 do 10oohod.

 Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

8. Vyhodnotenie ponúk:
Po vyhodnotení predložených ponúk  a výsledkov z elektronickej aukcie  sa bezodkladne zverejní výsledok vyhodnotenia ponúk na www.msunitra.sk – verejné obstarávanie ,uskutočnené VO.  Zverejní sa identifikácia úspešného uchádzača , predmet zákazky, cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma  a bude s ním podpísaná zmluva.

9. Podmienky účasti:
– Doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na poskytnutie požadovaného predmetu obstarávania.
– Doklad – osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona SNR č.138/1992 Zb.o autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č.236/2000 Z.z. alebo ekvivalentný doklad vydaný členskými štátmi
– Cenová ponuka
– Návrh zmluvy
 

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
– najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH/€
 

11. Elektronická aukcia:
INFORMÁCIE O POUŽITÍ ELEKTRONICKEJ AUKCIE  

1.1    Elektronická aukcia (ďalej len „e-aukcia“) je na účely tohto verejného obstarávania opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické zariadenia na predkladanie nových cien upravených smerom nadol.
1.2    Účelom e-aukcie je zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk.
1.3    Predmet e-aukcie je rovnaký ako predmet zákazky, uvedený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a bližšie špecifikovaný v súťažných podkladoch.
1.4    Administrátor verejného obstarávateľa je osoba, ktorá v rámci on-line e-aukcie vyzýva uchádzačov na predkladanie nových cien upravených smerom nadol.
1.5    Elektronická aukčná sieň (ďalej len „e-aukčná sieň“) je prostredie umiestnené na určenej adrese vo verejnej dátovej sieti Internet, v ktorom uchádzači predkladajú nové ceny upravené smerom nadol.
1.6    Prípravné kolo je časť postupu, v ktorom sa po sprístupnení e-aukčnej siene uchádzači oboznámia s  e-aukčným prostredím pred zahájením kola Elektronickej aukcie (súťažného kola).
1.7    Kolo Elektronickej aukcie (súťažné kolo) je časť postupu, v ktorom prebieha on-line vzájomné porovnávanie cien ponúkaných uchádzačmi prihlásených do e-aukcie a ich vyhodnocovanie v limitovanom čase.

 2.         Priebeh
2.1       Názov elektronickej aukcie: „ PD – Rekonštrukcia jestvujúceho objektu Kina  
            Palace “.
2.2     V rámci úplného úvodného vyhodnotenia ponúk podľa kritéria stanoveného na vyhodnotenie ponúk verejný obstarávateľ určí poradie uchádzačov porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za dodanie predmetu zákazky vyjadrených v Euro s DPH, uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov. Po určení poradia na základe predložených ponúk v papierovej podobe, verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky na predloženie nových  cien v elektronickej aukcii. Vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii (ďalej len „Výzva“) verejný obstarávateľ uvedie podrobné informácie týkajúce sa elektronickej aukcie v zmysle § 43 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Výzva bude zaslaná elektronicky zodpovednej osobe určenej uchádzačom v ponuke ako kontaktná osoba pre elektronickú aukciu (z uvedeného dôvodu je potrebné uviesť správne kontaktné údaje zodpovednej osoby) a bude uchádzačom odoslaná e-mailom najneskôr dva pracovné dni pred konaním kola Elektronickej aukcie (súťažného kola).
2.3       E-aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom sw PROe.biz.
2.5         V Prípravnom kole sa uchádzači oboznámia s priebehom a pravidlami e-aukcie. Pravidlá obsahujú aj údaje týkajúce sa minimálneho kroku zníženia ceny predmetu zákazky s DPH, pravidlá predlžovania kola Elektronickej aukcie (súťažného kola) a lehotu platnosti prístupových kľúčov a pod.
2.6      Uchádzačom, ktorí budú vyzvaní na účasť v elektronickej aukcii, bude v Prípravnom kole a v čase uvedenom vo Výzve sprístupnená e-aukčná sieň, kde si môžu skontrolovať správnosť zadaných vstupných cien, ktoré do e-aukčnej siene zadá administrátor aukcie a to v súlade s pôvodnými, písomne predloženými ponukami. Každý uchádzač do začiatku kola Elektronickej aukcie (súťažného kola) bude vidieť iba svoju ponuku a až do začiatku kola Elektronickej aukcie ju nemôže meniť. Všetky informácie o prihlásení, harmonograme budú uvedené vo Výzve.
2.7       Kolo Elektronickej aukcie sa začne a skončí v termínoch  uvedených vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii. Na začiatku kola Elektronickej aukcie sa všetkým uchádzačom zobrazí ich celková ponuková cena s DPH, najnižšia celková cena s DPH, najnižšie jednotkové ceny s DPH a ich priebežné umiestnenie (poradie). Predmetom úpravy v elektronickej aukcii budú jednotkové ceny za jednotlivé položky predmetu obstarávania uvedené v súťažných podkladoch – v súpise návrhov na plnenie kritérií, pričom sa bude automaticky prerátavať celková cena za všetky položky spolu. Uchádzači budú upravovať ceny smerom nadol. Nová cenová ponuka predložená uchádzačom nemôže byť rovnaká s už zadanou aktuálnou minimálnou celkovou cenou  a rovnako s aktuálnou najnižšou cenou pri každej položke. Minimálny krok zníženia ceny uchádzača je 0,50 % z aktuálnej jednotkovej ceny s DPH daného uchádzača. Maximálny krok zníženia  ceny uchádzača je  30 % z z aktuálnej jednotkovej ceny s DPH daného uchádzača. V priebehu kola Elektronickej aukcie budú zverejňované všetkým uchádzačom zaradeným do elektronickej aukcie v aukčnej sieni informácie, ktoré umožnia uchádzačom zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie.
2.8      Ak nedôjde k predlžovaniu kola Elektronickej aukcie, toto kolo skončí uplynutím časového limitu 15 min. Koniec aukcie sa môže predĺžiť v prípade znižovania cien  v posledných dvoch minútach trvania aukcie vždy o ďalšie dve minúty (tzn. k času, kedy došlo k predĺženiu sa pridajú celé 2 minúty). Aukcia sa bude predlžovať v prípade, ak dôjde k úprave ceny pri ktorejkoľvek položke. Počet predĺžení nie je limitovaný. Po ukončení  kola Elektronickej aukcie už nebude možné upravovať ceny.
2.9     Výsledkom elektronickej aukcie bude zostavenie objektívneho poradia ponúk podľa najnižšej celkovej ceny spolu za predmet obstarávania v Euro  s DPH automatizovaný
            vyhodnotením.
2.10      Technické požiadavky pre prístup do elektronickej aukcie: počítač uchádzača musí byť pripojený k Internetu. Pre bezproblémovú účasť v e – aukcii je nutné mať Microsoft Internet Explorer – verziu 7.0 a vyššiu, resp. Mozilla Firefox 2.0 a vyššie. Správna funkčnosť iných prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. Ďalej je nutné mať v prehliadači zapnuté cookies a javaskripty.
2.11      Podrobnejšie informácie o procese elektronickej aukcie budú uvedené vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii.

12. Dôvody na zrušenie súťaže:
– nebola predložená ani jedna ponuka
– ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“
– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená

13. Ďalšie informácie:
– Informácie k vypracovaniu ponuky budú poskytnuté na odbore investičnej výstavby a rozvoja č. dv. 524
– Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
   – Adresu verejného obstarávateľa
      Mesto Nitra, Mestský úrad
      Odbor investičnej výstavby a rozvoja
      Štefánikova tr.60
      950 06 Nitra
– Adresu uchádzača (jeho obchodné meno a adresu sídla alebo miesta podnikania)
   označenie heslom PD Kino Palace
– Ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk, alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa.   
– V cene projektových prác je vypracovanie architektonicko – stavebno – technického zámeru uvedeného objektu, ktorého víťaz súťaže po odsúhlasení príslušnými odbormi mestského úradu bude podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie.
– Náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša na vlastné náklady uchádzač.
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014